P7_TC1-COD(2010)0056 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lutego 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.182E.49/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

P7_TC1-COD(2010)0056

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lutego 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2012 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 306/2011)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.