Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.161E.257/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 2011 r.

P7_TC1-COD(2009)0162

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja. 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2010/UE w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

(Dz.U.UE C z dnia 31 maja 2011 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 388/2010/UE)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.