Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.46E.123/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 2010 r.

P6_TC2-COD(2006)0132

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

(Dz.U.UE C z dnia 24 lutego 2010 r.)

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radę, stanowisko Parlamentu w drugimczytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy ...)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.