Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.66E.98/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

P6_TC1-COD(2006)0258

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr ./2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji ||,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego(4) uznano, że należy nadal dążyć do zmniejszenia wpływu pestycydów, a w szczególności pestycydów stosowanych w rolnictwie, na zdrowie ludzkie i środowisko. Podkreślono potrzebę bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i wezwano do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka i stosowania pestycydów przy zachowaniu koniecznej ochrony upraw.

(2) W komunikacie do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanym "Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides (Ku tematycznej strategii zrównoważonego stosowania pestycydów)" || Komisja uznała potrzebę istnienia szczegółowych, zharmonizowanych i aktualnych statystyk dotyczących sprzedaży i stosowania pestycydów na poziomie wspólnotowym. Takie statystyki są konieczne do oceny polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i do obliczenia odnośnych wskaźników ryzyka dla zdrowia i środowiska, związanego z wykorzystaniem pestycydów.

(3) Zharmonizowane i porównywalne statystyki wspólnotowe dotyczące produkcji, importu, eksportu, sprzedaży, dystrybucji i wykorzystania pestycydów są niezbędne dla rozwoju i monitorowania polityki i prawodawstwa Wspólnoty w kontekście strategii tematycznej zrównoważonego stosowania pestycydów.

(4) Ponieważ skutki stosunkowo nowej dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych(5) będą widoczne najwcześniej po 2006 r., wraz z ukończeniem pierwszej oceny substancji czynnych w celu ich wykorzystania w produktach biobójczych, na obecnym etapie ani Komisja ani większość państw członkowskich nie ma wystarczającej wiedzy ani doświadczenia, aby wnieść o kolejne środki w odniesieniu do biocydów Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być ograniczone do pestycydów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr [...] z dnia ... dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(6), w przypadku których uzyskano już duże doświadczenie w zakresie gromadzenia danych. W uzasadnionych przypadkach Komisja powinna jednak uwzględnić w załączniku III do niniejszego rozporządzenia wykorzystanie produktów biobójczych zawierających substancje objęte rozporządzeniem (WE) nr ../... [dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin]. Na późniejszym etapie, po uzyskaniu wystarczającego doświadczenia po opublikowaniu pierwszego sprawozdania przewidzianego w dyrektywie 98/8/WE, Komisja powinna rozszerzyć zakres niniejszego rozporządzenia, aby objęło ono wykorzystanie określonych biocydów, i w tym celu włączyć te substancje do załącznika III.

(5) Wieloletnie doświadczenie Komisji w zakresie gromadzenia danych dotyczących sprzedaży i wykorzystania pestycydów wykazało potrzebę istnienia zharmonizowanej metodologii gromadzenia statystyk na poziomie wspólnotowym, pochodzących zarówno z łańcucha dystrybucji, jak i od użytkowników. Ponadto w celu obliczenia dokładnych wskaźników ryzyka zgodnie z celami strategii tematycznej zrównoważonego stosowania pestycydów statystyki powinny być szczegółowe aż do poziomu substancji czynnych.

(6) Wśród różnych opcji gromadzenia danych ocenionych w ocenie wpływu strategii tematycznej dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów zalecano obowiązkowe gromadzenie danych jako najlepszą opcję, ponieważ pozwoliłoby to na szybkie i efektywne pod względem kosztów opracowanie dokładnych i rzetelnych danych dotyczących produkcji, dystrybucji i wykorzystania pestycydów.

(7) Środki służące tworzeniu statystyk, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są konieczne do realizacji działań Wspólnoty. Ponieważ cel tego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie ram dla tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących wprowadzania na rynek i wykorzystywania pestycydów, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty(7) stanowi ramy odniesienia dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności wymaga ono zgodności z normami bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, dokładności, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych.

(9) Uwzględniając należycie zobowiązania wynikające z konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwościw sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. (konwencja z Aarhus), należy zapewnić niezbędną ochronę poufności danych dotyczących wartości handlowej, między innymi poprzez odpowiednie łączenie danych przy publikacji statystyk.

(10) Aby zagwarantować porównywalność, statystyki dotyczące pestycydów powinny być tworzone według określonego podziału, w odpowiedniej formie i w ustalonym terminie od końca okresu odniesienia, jak określono w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(11) Działania niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(8).

(12) W szczególności należy nadać Komisji uprawnienia do określenia kryteriów oceny jakości, przyjęcia dokładnych definicji i dostosowania załączników. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i || mają na celu zmianę || elementów innych niż || istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji || 1999/468/WE.

(13) Odbyto konsultacje z Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionym decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom(9),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot, zakres i cele

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy dla tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania pestycydów

2. Statystyki mają zastosowanie do:

– rocznych ilości pestycydów produkowanych i wprowadzonych do obrotu zgodnie z załącznikiem I;

– rocznych ilości pestycydów wykorzystywanych zgodnie z załącznikiem II;

– roczne ilości stosowanych produktów biobójczych należących do produktów typu 14-19 określonych w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

3. Statystyki służą w szczególności:

– realizacji i ocenie strategii tematycznej dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów,

– opracowaniu zharmonizowanych krajowych i wspólnotowych wskaźników ryzyka, szacowaniu trendów w stosowaniu pestycydów oraz ocenie skuteczności krajowych planów działania zgodnie z dyrektywą .../.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów(10),

– rejestracji przepływu substancji podczas produkcji i przy stosowaniu pestycydów oraz w handlu nimi.

Artykuł2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "pestycydy" oznaczają:

produkty służące do ochrony roślin, zdefiniowane w art. [2 ust. 1] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin];

– produkty biobójcze, zdefiniowane w dyrektywie 98/8/WE i należące do kategorii produktów 14-19, zgodnie z załącznikiem V;

b) "substancja" oznacza substancję zdefiniowaną w art. [3 ust. 2] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin], w tym substancje czynne, sejfnery i synergetyki;

c) "wprowadzenie do obrotu" oznacza wprowadzanie do obrotu zgodnie ze definicją w art. [3 ust. 13] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin];

d) "dostawca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posiada "zezwolenie" na wprowadzenie pestycydów do obrotu zgodnie z definicją w art. [3 ust. 16] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin];

e) "wykorzystanie w rolnictwie" oznacza każdy rodzaj stosowania środka ochrony roślin na użytek własny lub osoby trzeciej, związany bezpośrednio lub pośrednio z wytwarzaniem produktów roślinnych w kontekście działalności gospodarczej gospodarstwa rolnego;

f) "użytkownik profesjonalny" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną wykorzystującą pestycydy w ramach swojej działalności zawodowej, w tym operatorów, techników, pracodawców, osoby zatrudnione w sektorze rolnym lub pozarolnym, zgodnie z definicją w art. [3] dyrektywy .../.../WE || [ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów] ||;

g) "gospodarstwo rolne" oznacza gospodarstwo rolne, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych(11).

Artykuł 3

Gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie danych

1. Państwa członkowskie gromadzą dane niezbędne do określenia cech wymienionych w załącznikach I i II poprzez:

– dane od producentów, sprzedawców i importerów pestycydów;

– obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do dostawców, dotyczące wprowadzenia do obrotu pestycydów; można stosować oddzielne zezwolenia na wykorzystanie w celach profesjonalnych i nieprofesjonalnych; w szczególności obowiązki wynikające z art. [64 ust. 2] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin];

– obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do profesjonalnych użytkowników na podstawie zarejestrowanych danych dotyczących wykorzystania pestycydów; w szczególności obowiązki wynikające z art. [64 ust 1] rozporządzenia (WE) nr .../... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin];

– badania;

– źródła administracyjne; lub

– połączenie tych środków, w tym procedury szacowania statystycznego na podstawie opinii ekspertów lub modeli.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje dotyczące przyjętego sposobu gromadzenia danych w myśl postanowień ust. 1, a Komisja zatwierdza metodę gromadzenia danych zgodnie z procedura regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 3.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że producenci pestycydów oraz podmioty odpowiedzialne za wprowadzanie do obrotu lub import pestycydów co roku przedkładają właściwemu organowi sprawozdanie na temat:

– ilości, w jakich produkowana jest określona substancja czynna lub pestycyd,

– ilości, w jakich określona substancja czynna lub określony pestycyd jest dostarczany zakładom produkcyjnym lub hurtownikom w Unii Europejskiej,

– ilości, w jakich wywożona jest określona substancja czynna lub określony pestycyd.

Właściwe organy oceniają i publikują te informacje, w razie potrzeby po ich uprzednim przetworzeniu w celu zachowania poufności niektórych informacji.

4. Państwa członkowskie przekazują Komisji wyniki statystyczne, w tym poufne dane, zgodnie z harmonogramami i częstotliwością określoną w załącznikach I i II. Prezentacja danych jest zgodna z klasyfikacją podaną w załączniku III. Państwa członkowskie mogą łączyć dane ze względu na poufność.

5. Państwa członkowskie gwarantują, że zgromadzone dane są wykorzystywane przez właściwe organy krajowe i ich istniejące gremia doradcze do należytej oceny dotyczącej celów odnośnych krajowych planów działania, o których mowa w dyrektywie .../.../WE [ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów]. Tę ocenę publikuje się w internecie, zwracając należytą uwagę na poufny charakter istotnych informacji biznesowych oraz zobowiązania w zakresie ochrony prywatności.

6. Państwa członkowskie przekazują dane w formie elektronicznej, we właściwym formacie technicznym, który zostanie przyjęty przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 5 ust. 2.

7. Państwa członkowskie sporządzają sprawozdania dotyczące jakości statystyk, jak podano w załącznikach I i II.

8. Komisja określa kryteria oceny jakości zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 3.

9. Ze względu na poufność Komisja w razie potrzeby łączy dane przed ich publikacją według klas chemicznych lub kategorii produktów, jak wskazano w załączniku III, zwracając przy tym należytą uwagę na poufny charakter istotnych informacji biznesowych oraz zobowiązania w zakresie ochrony prywatności.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 322/97 organy krajowe i Wspólnota wykorzystują poufne dane wyłącznie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Środki wykonawcze

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 5 ust. 2 ustanowione zostaną następujące środki konieczne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, w tym środki uwzględniające zmiany gospodarcze i techniczne:

a) przyjęcie odpowiedniego formatu technicznego dla przekazywania danych (art. 3 ust. 6);

b) zdefiniowanie formatu i treści sprawozdań dotyczących jakości, które przedkładać będą państwa członkowskie (sekcja 7 załącznika I i sekcja 6 załącznika II);

2. Zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z prawem kontroli, o której mowa w art. 5 ust. 3, przyjęte zostaną następujące środki;

a) określenie kryteriów oceny jakości (art. 3 ust. 8);

b) zdefiniowanie "obszaru uprawy poddanego działaniu" i "sezonu uprawy", o których mowa, odpowiednio, w sekcjach 2 i 4 załącznika II;

c) dostosowanie specyfikacji wymienionych w sekcji 4 załącznika I i sekcji 3 załącznika II, w odniesieniu do zgłaszanych jednostek;

d) dostosowanie wykazu substancji, które powinny być uwzględnione, i ich klasyfikacji według kategorii produktów i klas chemicznych, jak podano w załączniku III. Dostosowywanie wykazu substancji powinno odbywać się regularnie iw świetle toczących się rozważań nad substancjami czynnymi.

Artykuł 5

Procedura komitetu

1. Komisji udziela pomocy Komitet ds. Programu Statystycznego.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się || w art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8 ||.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się || art. 5a ust. 1 do 4 i art. 7 decyzji || 1999/ 468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 6

Sprawozdanie

Komisja co pięć lat przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera w szczególności ocenę jakości i porównywalności przekazywanych danych, obciążenie gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych i innych przedsiębiorstw i przydatność tych statystyk w kontekście strategii tematycznej zrównoważonego stosowania pestycydów, w szczególności z uwzględnieniem celów określonych w art. 1. Zawiera ono, w stosownych przypadkach, propozycje mające na celu dalszą poprawę jakości danych i zmniejszenie obciążenia gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorstw.

Pierwsze sprawozdanie przedkłada się pod koniec ...(*)

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ||

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 256 z 27.10.2007, str. 86.

(2) Dz.U. C ...

(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r.

(4) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 1.

(5) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/31/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, str. 57).

(6) Dz.U. L…

(7) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(8) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(9) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

(10) Dz.U. L ...

(11) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1928/2006 (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 7).

(*) Siódmego roku kalendarzowego po roku wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Statystyki dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu pestycydów

SEKCJA 1

Zakres

Statystyki obejmują wszystkie substancje wymienione w załączniku III, tj. substancje czynne, sejfnery lub synergetyki zawarte w pestycydach wprowadzonych do obrotu w poszczególnych państwach członkowskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć podwójnego liczenia w przypadku udoskonalenia produktu lub przekazania zezwolenia między dostawcami.

SEKCJA 2

Zmienne

Należy zestawić w każdym państwie członkowskim ilość każdej substancji wymienionej w załączniku III, zawartej we wprowadzonych do obrotu pestycydach i produktach biobójczych.

SEKCJA 3

Obowiązki sprawozdawcze

Producenci pestycydów oraz podmioty odpowiedzialne za wprowadzanie do obrotu lub import pestycydów co roku przedkładają właściwemu organowi sprawozdanie na temat:

– ilości, w jakich produkowana jest określona substancja czynna lub pestycyd,

– ilości, w jakich określona substancja czynna lub określony pestycyd jest dostarczany zakładom produkcyjnym lub hurtownikom w Unii Europejskiej,

– ilości, w jakich wywożona jest określona substancja czynna lub określony pestycyd.

SEKCJA 4

Zgłaszana jednostka

Dane podawane są w kilogramach substancji.

SEKCJA 5

Okres odniesienia

Okresem odniesienia jest rok kalendarzowy.

SEKCJA 6

Pierwszy okres odniesienia, częstotliwość i przekazywanie wyników

1. Pierwszym okresem odniesienia jest...(*)

2. Państwa członkowskie dostarczają dane za każdy rok kalendarzowy następujący po pierwszym okresie odniesienia oraz publikują je - w razie potrzeby w formie podsumowania danych - na stronach internetowych, zwracając przy tym należytą uwagę na poufny charakter istotnych informacji biznesowych oraz zobowiązania w zakresie ochrony prywatności.

3. Dane są przekazywane Komisji w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku odniesienia.

SEKCJA 7

Sprawozdanie dotyczące jakości

Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące jakości, podając:

– metodologię stosowaną w celu gromadzenia danych;

– odnośne aspekty jakościowe zgodnie z metodologią stosowaną do gromadzenia danych;

– opis szacunków zestawień i stosowanych metod wyłączenia.

Sprawozdanie to jest przekazywane Komisji w ciągu 15 miesięcy od zakończenia roku odniesienia.

Sprawozdanie dotyczące drugiego roku odniesienia zawiera szacunki robocze udziału całkowitej ilości substancji w poszczególnych głównych grupach wymienionych w załączniku III, zawartej we wprowadzonych do obrotu pestycydach, przeznaczonych zarówno do wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim. Szacunki te są aktualizowane co pięć lat.

______

(*) Drugi rok kalendarzowy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK  II

Statystyki dotyczące wykorzystania pestycydów w rolnictwie

SEKCJA 1

Zakres

1. Statystyki obejmują wykorzystanie pestycydów w rolnictwie, ogrodnictwie i w profesjonalnej działalności pozarolniczej, jak np. na miejskich terenach zielonych oraz do utrzymania sieci drogowych i kolejowych, w poszczególnych państwach członkowskich.

2. Każde państwo członkowskie wybiera zestaw upraw wymienionych w kategoriach D, F, G i I o cechach zdefiniowanych w załączniku I do rozporządzenia || (EWG) nr 571/88 i zestawia statystyki dla tych upraw. Statystyki obejmują przynajmniej 75 % ogólnej ilości substancji wprowadzonych do obrotu rocznie do wykorzystania w rolnictwie, zgodnie z oszacowaniem w sprawozdaniu dotyczącym jakości na temat drugiego okresu odniesienia, o którym mowa w sekcji 7 załącznika I.

3. Statystyki obejmują wszystkie substancje wymienione w załączniku III, tj. substancje czynne, sejfnery lub synergetyki zawarte w pestycydach wykorzystanych w wybranych uprawach w okresie odniesienia.

SEKCJA 2

Zmienne

1. Należy zestawić ilość każdej substancji wymienionej w wykazie w załączniku III, zawartej w pestycydach wykorzystanych do każdej wybranej uprawy, wraz z łącznym obszarem uprawnym oraz "obszarem uprawy poddanym działaniu" każdej substancji.

2. Definicję "obszaru uprawy poddanego działaniu" określa się zgodnie z procedurą regulacyjną połączona z kontrolą ustanowioną wart. 5 ust. 3.

SEKCJA 3

Zgłaszane jednostki

1. Ilości stosowanych substancji podaje się w kilogramach.

2. Obszary uprawne i obszary poddane działaniu podaje się w hektarach.

SEKCJA 4

Okres odniesienia

1. Okresem odniesienia jest "sezon uprawy" obejmujący praktyki prowadzenia uprawy związane z odnośną uprawą, w tym wszystkie sposoby ochrony roślin bezpośrednio lub pośrednio związane z tą uprawą.

2. "Sezon uprawy" oznacza rok, w którym dokonano zbioru.

3. Definicję "sezonu uprawy" określa się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowioną w art. 5 ust. 3.

SEKCJA 5

Pierwszy okres odniesienia, częstotliwość i przekazywanie wyników

1. Państwa członkowskie zestawiają statystyki dotyczące wykorzystania pestycydów dla każdej wybranej uprawy w okresie odniesienia, zdefiniowanym w sekcji 4.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać okres odniesienia w dowolnym terminie w ciągu pięcioletniego okresu. Wyboru można dokonywać niezależnie dla każdej wybranej uprawy.

3. Pierwszy pięcioletni okres zaczyna się w ...(*).

4. Państwa członkowskie dostarczają dane dla każdego pięcioletniego okresu.

5. Dane są przekazywane Komisji i publikowane - w razie potrzeby w formie podsumowania danych - na stronach internetowych w ciągu 12 miesięcy od zakończenia każdego okresu pięcioletniego, przy zwróceniu należytej uwagi na poufny charakter istotnych informacji biznesowych oraz zobowiązania w zakresie ochrony prywatności

SEKCJA 6

Sprawozdanie dotyczące jakości

Przy przekazywaniu wyników państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące jakości, podając:

– opis metodologii doboru próby;

– metodologię wykorzystywaną do gromadzenia danych;

– szacunek względnego znaczenia uwzględnionych upraw w odniesieniu do ogólnej ilości wykorzystanych pestycydów

– istotne aspekty jakościowe zgodnie z metodologią wykorzystywaną do gromadzenia danych;

– porównanie danych dotyczących pestycydów wykorzystanych w czasie pięcioletniego okresu i pestycydów wprowadzonych do obrotu w czasie pięciu odpowiednich lat.

______

(*) Pierwszym roku kalendarzowym po wejściu rozporządzenia w życie.

ZAŁĄCZNIK  III

Zharmonizowana klasyfikacja substancji

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.