Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.302.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2078
z dnia 18 listopada 2015 r.
otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187 lit. a), c) oraz d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady 2014/668/UE 2  Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, ("układ"). Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z jego załącznikiem I-A do rozdziału I. W dodatku do tego załącznika I-A przewiduje się kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego.

(2) Do czasu wejścia w życie układu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 3 , kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego na lata 2014 i 2015 były otwierane i zarządzane zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 413/2014 4 .

(3) Układ będzie stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r. Konieczne jest zatem otwarcie rocznych okresów obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia 2016 r. Aby należycie uwzględnić wymagania istniejącej i pojawiającej się produkcji, rynku przetwórstwa i konsumpcji w unijnym sektorze mięsa drobiowego na rynku unijnym pod względem konkurencyjności, pewności i ciągłości dostaw oraz konieczność utrzymania równowagi na rynku, właściwym jest, by kontyngenty te były zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4) Art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 5  stanowi, że rozporządzenia Komisji regulujące dany przywozowy kontyngent taryfowy mogą przewidywać zastosowanie systemu, zgodnie z którym kontyngenty są zarządzane poprzez przyznawanie uprawnień do przywozu na pierwszym etapie i wydawanie pozwoleń na przywóz na drugim etapie. Taki system umożliwiłby podmiotom gospodarczym, które uzyskały uprawnienia do przywozu do decydowania, w okresie obowiązywania kontyngentu i w oparciu o swoje faktyczne przepływy handlowe, o chwili złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 6  ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych. Przepisy tego rozporządzenia stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie odstępstwa.

(6) Bez uszczerbku dla dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, do uprawnień do przywozu wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się ponadto przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, dotyczące wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń na przywóz.

(7) W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi przy składaniu wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu i w momencie wydawania pozwoleń na przywóz należy wnosić zabezpieczenie.

(8) Podmioty gospodarcze powinny zostać zobowiązane do ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych im uprawnień do przywozu, przestrzegając obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 7 .

(9) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 8  zastąpiono kilka kodów CN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 9  nowymi kodami CN, które różnią się od tych, o których mowa w dodatku do załącznika I-A do rozdziału I układu. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.  Niniejsze rozporządzenie otwiera, począwszy od 2016 r., roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów wymienionych w załączniku I, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i określa zasady zarządzania nimi.
2.  Ilości produktów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, obowiązujące cła i odpowiednie numery porządkowe są zgodne z ustanowionymi w załączniku I.
3.  Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w ust. 1, zarządza się zgodnie z metodą określoną w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz poprzez przyznawanie uprawnień do przywozu na pierwszym etapie i wydawanie pozwoleń na przywóz na drugim etapie.
4.  O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008.
Artykuł  2  10

Okresy obowiązywania kontyngentów taryfowych

Ilość produktów ustalona dla rocznego kontyngentu taryfowego i w odniesieniu do każdego numeru porządkowego określonego w załączniku I dzieli się na następujące cztery podokresy:

a) 2 5 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;
b) 25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;
c) 25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września;
d) 25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.
Artykuł  3

Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu i przyznawanie uprawnień do przywozu

1.  11  Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu składa się przez pierwszych siedem dni miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w art. 2.
2.  Przy składaniu wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu wnosi się zabezpieczenie w wysokości 35 EUR za 100 kg.
3.  12  Ubiegający się o uprawnienia do przywozu - w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczącego danego roku kontyngentowego - przedkładają dowody, że ilość produktów drobiowych objętych kodami CN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 lub 1602 39 21 (zwana dalej "ilością referencyjną") została przez nich lub w ich imieniu przywieziona zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi. Dowody te odnoszą się do okresu 12 miesięcy kończącego się na miesiąc przed złożeniem przez nich pierwszego wniosku. Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których każda wykazuje przywóz ilości referencyjnej, może łączyć te ilości referencyjne na potrzeby składania wniosku.
4.  Całkowita ilość, na jaką wnioskodawca składa wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w jednym z podokresów, o których mowa w art. 2, nie może przekraczać 25 % jego ilości referencyjnej. Właściwe organy odrzucają wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą.
5.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do 14. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, o całkowitych ilościach zawartych we wszystkich wnioskach, wyrażonych w kilogramach masy produktu i w podziale na numery porządkowe, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.
6.  Uprawnienia do przywozu przyznaje się od 23. dnia miesiąca, w którym składane są wnioski, a najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca.
7.  Jeżeli zastosowanie współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, powoduje przyznanie mniejszych uprawnień do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zostaje bezzwłocznie zwrócone w odpowiedniej proporcji.
8.  Uprawnienia do przywozu są ważne od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego został złożony wniosek, do dnia 31 grudnia każdego okresu obowiązywania kontyngentu. Uprawnienia do przywozu nie są zbywalne.
Artykuł  4

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz i przyznawanie pozwoleń na przywóz

1.  Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, wymaga okazania pozwolenia na przywóz.
2.  Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz obejmują całkowitą liczbę przyznanych uprawnień do przywozu. Należy spełnić obowiązek, o którym mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014.
3.  Wnioskodawcy składają wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz wyłącznie w państwie członkowskim, w którym ubiegali się o przydzielenie uprawnień do przywozu w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 1 ust. 1, i uzyskali je.
4.  Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz podmiot gospodarczy wnosi zabezpieczenie w wysokości 75 EUR za 100 kg. Każdorazowe wydanie pozwolenia na przywóz powoduje odpowiednie ograniczenie uzyskanych uprawnień do przywozu oraz bezzwłoczny zwrot proporcjonalnej części wniesionego zabezpieczenia.
5.  Pozwolenia na przywóz wydaje się na wniosek podmiotu gospodarczego, który uzyskał uprawnienia do przywozu, i wystawia na ten podmiot gospodarczy.
6.  Każdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy tylko jednego numeru porządkowego. Wnioski mogą dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów umieszcza się odpowiednio w rubrykach 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia.
7.  Wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz zawierają następujące zapisy:
a) w rubryce 8 - nazwę "Ukraina" jako państwo pochodzenia oraz krzyżyk w rubryce "tak";
b) w rubryce 20 - jeden z zapisów wymienionych w załączniku II.
8.  W każdym pozwoleniu na przywóz określa się ilości, jakich ono dotyczy w odniesieniu do każdego kodu CN.
9.  Pozwolenie na przywóz zachowuje ważność przez 30 dni od daty jego faktycznego wydania w rozumieniu art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008. Termin ważności pozwoleń na przywóz upływa jednak najpóźniej w dniu 31 grudnia każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.
Artykuł  5

Powiadomienia przekazywane Komisji

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu każdego podokresu, o ilościach objętych pozwoleniami, które wydały w trakcie tego podokresu, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.
2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków:
a) łącznie z powiadomieniami, o których mowa w art. 3 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do wniosków złożonych dla ostatniego podokresu;
b) w odniesieniu do ilości, które nie zostały jeszcze zgłoszone w momencie składania pierwszego powiadomienia, o którym mowa w lit. a), najpóźniej do dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.
3.  Nie później niż dnia 30 kwietnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobodnego obrotu w danym okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego.
4.  W przypadku powiadomień, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ilość wyraża się w kilogramach masy produktu i w podziale na numery porządkowe.
Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  13

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody "ex" CN, system preferencyjny jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.

Nr porządkowyKody CNOpisOkres przywozuIlość w tonach (masa netto)Obowiązujące cło (EUR/tonę)
09.42730207 11 30Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone; pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso z indyków i z ptactwa z gatunku Gallus domesticusRok 202065 0330
0207 11 90Od 2021 r.70 000
0207 12
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 99
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0207 25
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 26 99
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 41 30
0207 41 80
0207 42
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
0207 44 99
0207 45 10
0207 45 21
0207 45 31
0207 45 41
0207 45 51
0207 45 61
0207 45 81
0207 45 99
0207 51 10
0207 51 90
0207 52 90
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 54 99
0207 55 10
0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 81
0207 55 99
0207 60 05
0207 60 10
ex-020760 21 (1)
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81
0207 60 99
0210 99 39
1602 31
1602 32
1602 39 21
09.42740207 12Mięso i jadalne podroby z drobiu, niecięte na kawałki, zamrożone20 0000
(1) Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z perliczek.

ZAŁĄCZNIK  II

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 7 lit. b)

- w języku bułgarskim: PernaMeHT 3a M3ni>nHeHMe (EC) 2015/2078
- w języku hiszpańskim: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078
- w języku czeskim: Provadeci nanzeni (EU) 2015/2078
- w języku duńskim: Gennemf0relsesforordning (EU) 2015/2078
- w języku niemieckim: Durchfuhrungsverordnung (EU) 2015/2078
- w języku estońskim: Rakendusmaarus (EL) 2015/2078
- w języku greckim: Ekte\eotikóc K
- w języku angielskim: Implementing Regulation (EU) 2015/2078
- w języku francuskim: Reglement d'execution (UE) 2015/2078
- w języku chorwackim: Provedbena uredba (EU) 2015/2078
- w języku włoskim: Regolamento di esecuzione (UE) 201 5/2078
- w języku łotewskim: Istenośanas reguła (ES) 2015/2078
- w języku litewskim: {gyyendinimo reglamentas (ES) 2015/2078
- w języku węgierskim: (EU) 2015/2078 yegrehajtasi rendelet
- w języku maltańskim: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078
- w języku niderlandzkim: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078
- w języku polskim: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078
- w języku portugalskim: Regulamento de Execucao (UE) 2015/2078
- w języku rumuńskim: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2078
- w języku słowackim: Vykonavacie nariadenie (EU) 201 5/2078
- w języku słoweńskim: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078
- w języku fińskim: Taytantóónpanoasetus (EU) 2015/2078
- w języku szwedzkim: Genomfórandefórordning (EU) 2015/2078
1 Dz.U.L347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu miedzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 37).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).
6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s.3).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).
9 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
10 Z dniem 1 lutego 2020 r. od stosowania art. 2 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 94/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.18.1).
11 Z dniem 1 lutego 2020 r. od stosowania art. 3 ust. 1 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 94/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.18.1).
12 Z dniem 1 lutego 2020 r. od stosowania art. 3 ust. 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 94/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.18.1).
13 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 94/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.18.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2020 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.