Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.356.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3777/91
z dnia 18 grudnia 1991 r.
otwierające sprzedaż w drodze ciągłego przetargu na wykorzystanie we Wspólnocie alkoholu pochodzenia winnego znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 822/87 z dnia 16 marca 1987 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1734/91(2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3877/88 z dnia 12 grudnia 1988 r. ustanawiające ogólne zasady zbywania alkoholu uzyskanego w wyniku destylacji określonej w art. 35, 36 i 39 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 i znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych(3), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1780/89(4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3776/91(5), ustanawia szczegółowe zasady zbywania alkoholu uzyskanego w wyniku destylacji określonej w art. 35, 36 i 39 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 i znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych; zasady ciągłych przetargów zostały zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3776/91;

ze względu na koszty składowania alkoholu pożądane jest otwarcie nowej sprzedaży w drodze ciągłego przetargu na alkohol pochodzenia winnego przeznaczony do nowych zastosowań przemysłowych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Ustanawia się sprzedaż w drodze ciągłego przetargu alkoholu o stężeniu 100 % objętościowych uzyskanego w wyniku destylacji określonej w art. 35, 36 i 39 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 i znajdującego się w posiadaniu hiszpańskich, francuskich, włoskich i greckich agencji interwencyjnych.
2. Ilość alkoholu sprzedanego w drodze wymienionej procedury przetargowej nie może przekraczać 400.000 hektolitrów na rok.
3. Alkohol oferowany na sprzedaż wykorzystany jest we Wspólnocie zgodnie z art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1780/89.
Artykuł  2

Sprzedaż przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1780/89, w szczególności jego art. 2-9 i 29-38.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 84 z 27.3.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 163 z 26.6.1991, str. 6.

(3) Dz.U. L 346 z 15.12.1988, str. 7.

(4) Dz.U. L 178 z 24.6.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.