Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.48.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 292/2006
z dnia 17 lutego 2006 r.
otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001(2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2) W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3) Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu, i ze względu na sezonowość wywozów owoców i warzyw, należy ustalić ilości przewidziane na każdy produkt, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87(3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące się.

(4) W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty, oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym, należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5) Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6) Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7) Pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka klasy Ekstra, I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8) Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy postępować drogą przetargu i ustalić indykatywną wysokość refundacji oraz ilości przewidziane dla rozpatrywanego okresu.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Ogłasza się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Produkty objęte procedurą przetargową, okres składania ofert, indykatywne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w załączniku.
2. Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej,

określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000(4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3. Bez uszczerbku dla stosowania postanowień art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001, pozwolenia rodzaju A 3 zachowują ważność przez dwa miesiące.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 (Dz.U. L 343 z 24.12.2005, str. 1).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 

Otwarcie przetargu na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Okres składania ofert: 1-2 marca 2006 r.
Kod produktów(1)Miejsce przeznaczenia(2)Wysokość indykatywna refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(w tonach)

0702 00 00 9100F0840 11.547
0805 10 20 9100A0047 81.839
0805 50 10 9100A0070 16.491
0808 10 80 9100F0943107.244
(1) Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87

(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2) Kody miejsc przeznaczenia serii "A" są określone w załączniku II do

rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są

określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z

28.11.2003, str. 11). Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone

następująco:

F03: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.
F04: Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia,

Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia,

Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F08: Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Bułgarii.
F09: Następujące miejsca przeznaczenia:
- Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania,

Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika

Macedonii, Serbia i Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,

Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan,

Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn,

Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubajj,

Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra),

Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia,

Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia;

- kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Afryki Południowej;
- miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji

(WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.