Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2081
z dnia 18 listopada 2015 r.
otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady 2014/668/UE 2  Rada zezwoliła na podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony. W tytule IV układu przewiduje się w szczególności obniżenie lub zniesienie ceł na towary pochodzące z Ukrainy zgodnie z załącznikiem I-A przedmiotowego układu. W załączniku I-A przewiduje się w szczególności otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych zbóż do Unii. Tytuł IV układu i załącznik I-A do układu stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r.

(2) Należy zatem otworzyć kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż od roku 2016. Konieczne jest również, aby niektóre z tych kontyngentów taryfowych były zarządzane przez Komisję zgodnie z metodą, o której mowa w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3) W celu zapewnienia uporządkowanego i niespekulacyjnego charakteru przywozu zbóż pochodzących z Ukrainy objętych tymi kontyngentami taryfowymi należy podporządkować go wymogowi uzyskania pozwolenia na przywóz. W związku z tym, bez uszczerbku dla odstępstw przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, należy stosować rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 3 , (WE) nr 1342/2003 4  i (WE) nr 376/2008 5 .

(4) W celu zapewnienia właściwego zarządzania tymi kontyngentami należy ustanowić nieprzekraczalne terminy składania wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz oraz określić informacje, które należy podawać we wnioskach i w pozwoleniach.

(5) W trosce o skuteczne administrowanie konieczne jest, aby państwa członkowskie stosowały, na potrzeby powiadamiania Komisji, systemy informacyjne przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 792/2009 6 .

(6) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1006/2011 7  zastąpiono kody CN zbóż wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 8  nowymi kodami CN, które różnią się od kodów wymienionych w układzie o stowarzyszeniu. W załączniku do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.  Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów pochodzących z Ukrainy, wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, są otwarte na bazie rocznej, począwszy od 2016 r., przez okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
2.  Stawki ceł obowiązujące w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w ust. 1, ustala się na 0 EUR za tonę.
3.  Konieczne jest również, aby kontyngenty taryfowe, o których mowa w ust. 1, były zarządzane zgodnie z metodą, o której mowa w art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
4.  O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 376/2008, (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 1342/2003.
Artykuł  2

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz i ich wydawanie

1.  9  Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, tygodniowo wnioskodawcy mogą składać tylko po jednym wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz w odniesieniu do określonego numeru porządkowego. W przypadku gdy dany wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, wszystkie jego wnioski uznaje się za niedopuszczalne, a zainteresowane państwo członkowskie zatrzymuje zabezpieczenia wniesione przy ich składaniu.

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz składa się do właściwych organów państw członkowskich co tydzień, nie później niż w piątek do godz. 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz odnosi się tylko do jednego numeru porządkowego. Wniosek taki może dotyczyć kilku produktów. Oznaczenia produktów i ich kody CN wskazuje się odpowiednio w rubryce 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenia na przywóz.

2.  W każdym wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz podaje się wnioskowaną ilość w odniesieniu do każdego kodu CN, w pełnych kilogramach. Suma wskazanych ilości nie może przekraczać łącznej ilości objętej odnośnym kontyngentem.
3.  10  Pozwolenia na przywóz wydaje się czwartego dnia roboczego po zakończeniu okresu składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz, o którym to okresie mowa w art. 4 ust. 1.
4.  We wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz i w samym pozwoleniu na przywóz w rubryce 8 wpisuje się nazwę "Ukraina", a w rubryce "tak" stawia się krzyżyk. Pozwolenia są ważne wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzących z Ukrainy.
Artykuł  3

Ważność pozwoleń na przywóz

Okres ważności pozwolenia na przywóz odpowiada okresowi od dnia faktycznego wydania pozwolenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada ten dzień.

Artykuł  4

Przekazywanie powiadomień

1.  Najpóźniej w poniedziałek następujący po tygodniu, w którym składano wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, najpóźniej do godz. 18.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), państwa członkowskie przesyłają Komisji powiadomienie o wszystkich złożonych wnioskach według numerów porządkowych, wraz z informacjami o pochodzeniu produktu oraz o ilości, której dotyczą wnioski, w podziale na kod CN, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków. Powiadomienie to musi zostać złożone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009.
2.  W dniu wydania pozwoleń na przywóz państwa członkowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną informacje dotyczące wydanych pozwoleń, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, wraz z informacją o całkowitych ilościach w podziale na kody CN, na które wydano pozwolenia na przywóz.
Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol "ex", system preferencyjny jest ustalany poprzez zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.

Nr porządkowyKod CNOpis produktówOkresIlość w tonach
09.43061001 99 (00)orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż przeznaczone do siewuRok 2016950 000
1101 00 (15-90)mąka z pszenicy zwyczajnej i orkiszu, mąka z meslinRok 2017960 000
1102 90 (90)mąka ze zbóż innych niż pszenica, meslin, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, ryżRok 2018970 000
Rok 2019980 000
1103 11 (90)kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i z orkiszuRok 2020990 000
1103 20 (60)granulki z pszenicyRok 2021 i kolejne1 000 000
09.43071003 90 (00)jęczmień, inny niż przeznaczony do siewuRok 2016250 000
1102 90 (10)mąka jęczmiennaRok 2017270 000
ex 1103 20 (25)granulki z jęczmieniaRok 2018290 000
Rok 2019310 000
Rok 2020330 000
Rok 2021 i kolejne350 000
09.43081005 90 (00)kukurydza, inna niż przeznaczona do siewuRok 2016400 000
1102 20 (10-90)mąka kukurydzianaRok 2017450 000
1103 13 (10-90)kasze i mączki z kukurydzyRok 2018500 000
1103 20 (40)granulki z kukurydzyRok 2019550 000
1104 23 (40-98)przetworzone ziarno kukurydzyRok 2020600 000
Rok 2021 i kolejne650 000
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Decyzja Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załączników i protokołów (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).
6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1).
8 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfoweji statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
9 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr (UE) 2015/2379 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.332.46) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 21 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr (UE) 2016/2054 z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.319.3) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 28 listopada 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr (UE) 2017/2235 z dnia 4 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.320.1) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 4 rozporządzenia nr (UE) 2018/1872 z dnia 23 listopada 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.306.9) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 3 grudnia 2018 r.

10 Art. 2 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 ust. 8 rozporządzenia nr (UE) 2015/2379 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.332.46) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 21 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 8 rozporządzenia nr (UE) 2016/2054 z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.319.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2016 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 8 rozporządzenia nr (UE) 2017/2235 z dnia 4 grudnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.320.1) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 grudnia 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.