Dz.U.UE.L.2018.317.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1977
z dnia 11 grudnia 2018 r.
otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019-2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unijne dostawy niektórych produktów rybołówstwa zależą obecnie od przywozu z państw trzecich. W ciągu ostatnich 21 lat Unia stała się bardziej uzależniona od przywozu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty rybołówstwa. Aby nie powodować zagrożenia dla produkcji produktów rybołówstwa w Unii i zapewnić odpowiednią podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego, należy obniżyć lub zawiesić należności celne przywozowe w przypadku szeregu produktów rybołówstwa w ramach kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości. W celu zapewnienia producentom unijnym równe warunki działania należy uwzględnić szczególną sytuację poszczególnych produktów rybołówstwa na rynku Unii.

(2) Rozporządzeniem Rady (UE) 2015/2265 1 , zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1184 2 , otworzono autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa na lata 2016-2018 i określono sposób zarządzania tymi kontyngentami. Biorąc pod uwagę, że okres stosowania rozporządzenia (UE) 2015/2265 upływa z dniem 31 grudnia 2018 r., należy przyjąć nowe rozporządzenie ustanawiające kontyngenty taryfowe na lata 2019-2020.

(3) Wszystkim unijnym importerom należy zapewnić równy i niezakłócony dostęp do kontyngentów taryfowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a stawki określone dla tych kontyngentów należy stosować w sposób nieprzerwany w odniesieniu do całego przywozu odnośnych produktów rybołówstwa do wszystkich państw członkowskich, aż do wyczerpania kontyngentów taryfowych.

(4) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 3  ustanowiono system zarządzania kontyngentami taryfowymi, który odpowiada porządkowi chronologicznemu dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie powinny zarządzać kontyngentami taryfowymi, które otwarto niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z tym systemem.

(5) Wszystkim zainteresowanym stronom należy zapewnić przejrzystość, przewidywalność i pewność prawa. Ponieważ kontyngenty taryfowe mają zapewnić odpowiednie dostawy dla unijnego przemysłu przetwórczego, zakwalifikowanie do objęcia kontyngentem powinno zależeć od minimalnej obróbki lub czynności.

(6) Aby zapewnić skuteczność wspólnego zarządzanie kontyngentami taryfowymi, należy zezwolić państwom członkowskim na odejmowanie od kontyngentu taryfowego niezbędnych ilości odpowiadających ich faktycznemu przywozowi. Ponieważ ta metoda zarządzania wymaga ścisłej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, Komisja powinna mieć możliwość monitorowania tempa, w jakim kontyngenty taryfowe są wykorzystywane, i powinna informować o tym państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Należności celne przywozowe za produkty wymienione w załączniku obniża się lub zawiesza w ramach kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wskazanych w nim stawek celnych, okresów i kwot.

Artykuł  2

Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, zarządza się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia (UE) 2015/2447.

Artykuł  3

Kontyngenty taryfowe podlegają dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 4 .

Artykuł  4
1.  Obniżenie lub zawieszenie należności przywozowych ma zastosowanie wyłącznie do produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
2.  Kontyngenty taryfowe nie są dostępne w przypadku produktów, których przetwarzanie prowadzi się na poziomie handlu detalicznego lub usług gastronomicznych.
3.  Kontyngenty taryfowe nie są dostępne w przypadku produktów, które mają zostać poddane wyłącznie jednej lub kilku z poniższych czynności:
- czyszczenie, patroszenie, usuwanie ogonów, odgławianie,
- krojenie,
- przepakowanie filetów zamrożonych metodą szybkiego mrożenia indywidualnego (IQF),
- pobieranie próbek, sortowanie,
- znakowanie,
- pakowanie,
- chłodzenie,
- zamrażanie,
- głębokie mrożenie,
- glazurowanie,
- rozmrażanie,
- rozdzielanie.
4.  Niezależnie od ust. 3 kontyngenty taryfowe są dostępne w przypadku produktów, które mają zostać poddane wyłącznie jednej lub kilku z poniższych czynności:
- krojenie w kostkę,
- krojenie w plasterki i cięcie w pasma w przypadku materiałów objętych kodami CN 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99,
- filetowanie,
- wytwarzanie płatów,
- cięcie zamrożonych bloków,
- rozszczepianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych, aby otrzymać pojedyncze filety;
- porcjowanie w przypadku materiałów objętych kodami CN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90,
- poddanie produktów objętych kodami CN 0306 16 99 (podpozycje TARIC 20 i 30), 0306 17 92 (podpozycja TARIC 20), 0306 17 99 (podpozycja TARIC 10), 0306 35 90 (podpozycje TARIC 12, 14, 92 i 93), 0306 36 90 (podpozycje TARIC 20 i 30), 1605 21 90 (podpozycje TARIC 45, 55 i 62) oraz 1605 29 00 (podpozycje TARIC 50, 55 i 60) czynności polegającej na przetwarzaniu przy użyciu gazów do pakowania, określonej w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 5 ,
- dzielenie zamrożonego produktu lub poddawanie zamrożonego produktu obróbce cieplnej w celu usunięcia zanieczyszczeń wewnętrznych w przypadku materiałów objętych kodami CN 0306 11 10 (podpozycja TARIC 10), 0306 11 90 (podpozycja TARIC 20) i 0306 31 00 (podpozycja TARIC 10).
Artykuł  5

Komisja i organy celne państw członkowskich prowadzą ścisłą współpracę, by zapewnić właściwe zarządzanie kontyngentami taryfowymi oraz kontrolę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowyKod CNKod TARICOpisRoczna wielkość kontyngentu (w tonach) 6 Stawka celna w ramach kontyngentuOkres obowiązywania kontyngentu
09.2746ex 0302 89 9030Lucjan purpurowy (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony, do przetworzenia1 5000 %1.1.2019- 31.12.2020
09.2748ex 0302 91 00 ex 0303 91 90 ex 0305 20 0095 91 30Ikra rybia, zamknięta w osłonie jajowej, świeża, schłodzona lub zamrożona, solona lub w solance, do przetworzenia5 7000 %1.1.2019- 31.12.2020
09.2750ex 0305 20 0035Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetworzenia na namiastki kawioru1 5000 %1.1.2019- 31.12.2020
09.2754ex 0303 59 1010Sardele (Engraulis anchoita i Engraulis capensis), zamrożone, do przetworzenia5000 %1.1.2019- 31.12.2020
09.2759ex 0302 51 10 ex 0302 51 90 ex 0302 59 10 ex 0303 63 10 ex 0303 63 30 ex 0303 63 90 ex 0303 69 1020 10 10 10 10 10 10Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, z wyłączeniem wątróbek i ikry, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia95 0000 %1.1.2019- 31.12.2020
09.2760ex 0303 66 11 ex 0303 66 12 ex 0303 66 13 ex 0303 66 19

ex 0303 89 70 ex 0303 89 90

10 10 10 11 91 10 30Morszczuki (Merluccius spp. z wyłączeniem Merluccius merluccius, Urophycis spp.), oraz kinglipy (Genypterus blacodes i Genypterus capensis), zamrożone, do przetworzenia12 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2761ex 0304 79 50 ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10 11 17 11 17Miruna nowozelandzka (Macruronus spp.), zamrożone filety i inne mięso zamrożone, do przetworzenia17 5000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2765ex 0305 62 00 ex 0305 69 1020 25 29

10

Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone, do przetworzenia3 5000 %1.1.2019-31.12.2020
Numer porządkowyKod CNKod TARICOpisRoczna wielkość kontyngentu (w tonach) 7 Stawka celna w ramach kontyngentuOkres obowiązywania kontyngentu
09.2770ex 0305 63 0010Sardele (Engraulis anchoita), solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone, do przetworzenia2 5000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2772ex 0304 93 10 ex 0304 94 10 ex 0304 95 10 ex 0304 99 1010 10 10 10Surimi, zamrożone, do przetworzenia60 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2774ex 0304 74 15 ex 0304 74 19 ex 0304 95 5010 10 10 20Morszczuk pacyficzny (Merluccius productus) i morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi), zamrożone filety i inne mięso, do przetworzenia25 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2776ex 0304 71 10 ex 0304 71 90 ex 0304 95 21 ex 0304 95 2510 10 10 10Dorsze (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zamrożone filety i zamrożone mięso, do przetworzenia50 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2777ex 0303 67 00 ex 0304 75 00 ex 0304 94 9010 10 10Mintaj (Theragra chalcogramma), zamrożony, zamrożone filety i inne zamrożone mięso, do przetworzenia320 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2778ex 0304 83 90 ex 0304 99 9921 65Płastugokształtne, zamrożone filety i inne mięso z ryb (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), do przetworzenia10 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2785ex 0307 43 91 ex 0307 43 92 ex 0307 43 9910 10 21Korpusy 8  kałamarnic (Ommastrephes spp. - z wyłączeniem Todarodes sagittatus (synonim Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) oraz Illex spp., zamrożone, ze skórą i płetwami, do przetworzenia28 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2786ex 0307 43 91 ex 0307 43 92 ex 0307 43 9920 20 29Kałamarnice (Ommastrephes spp. - z wyłączeniem Todarodes sagittatus (synonim Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) oraz Illex spp., zamrożone, całe lub macki i płetwy, do przetworzenia5 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2788ex 0302 41 00 ex 0303 51 00 ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10 10 10

10

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), o masie powyżej 100 g na sztukę lub płaty o masie powyżej 80 g na sztukę, z wyłączeniem wątróbek i ikry, do przetworzenia8 0000 %1.1.2019-31.12.2020

1.10.2020-31.12.2020

Numer porządkowyKod CNKod TARICOpisRoczna wielkość kontyngentu (w tonach) 9 Stawka celna w ramach kontyngentuOkres obowiązywania kontyngentu
09.2790ex 1604 14 26 ex 1604 14 36 ex 1604 14 4610 10 11 21 92 94Filety znane jako "loins" z tuńczyka i bonito, do przetworzenia30 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2794ex 1605 21 90 ex 1605 29 0045 62 50 55Krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus montagui, gotowane i obrane, do przetworzenia7 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2798ex 0306 16 99 ex 0306 35 9020 30 12 14 92 93Krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus montagui, w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia4 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2800ex 1605 21 90 ex 1605 29 0055 60Krewetki z gatunku Pandalus jordani, gotowane i obrane, do przetworzenia3 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2802ex 0306 17 92 ex 0306 36 9020 30Krewetki z gatunków Penaeus vannamei i Penaeus monodon, nawet w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, niegotowane, do przetworzenia40 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2824ex 0302 52 00 ex 0303 64 0010 10Plamiak (Melanogrammus aeglefinus), świeży, schłodzony lub zamrożony, pozbawiony głowy, oskrobany i wypatroszony, do przetworzenia3 5002,6 %1.1.2019-31.12.2020
09.2826ex 0306 17 99 ex 0306 36 9010 20Krewetki z gatunku Pleoticus muelleri, nawet w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia4 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2804ex 1605 40 0040Szyjki raków z gatunku Procambarus clarkii, gotowane, do przetworzenia4 0000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2762ex 0306 11 10 ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10 20

10

Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), żywe, schłodzone, zamrożone, do przetworzenia2006 %1.1.2019-31.12.2020
Numer porządkowyKod CNKod TARICOpisRoczna wielkość kontyngentu (w tonach) 10 Stawka celna w ramach kontyngentuOkres obowiązywania kontyngentu
09.2784 11 ex 1605 10 0021 95Kraby z gatunków "King" (Paralithodes camchaticus), "Hansaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" i "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), jedynie gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej, do przetworzenia5000 %1.1.2019-31.12.2020
09.2822ex 0303 11 00 ex 0303 12 0020 20Łosoś pacyficzny, pozbawiony głowy i wypatroszony, zamrożony, z gatunku Oncorhynchus nerka (nerka (łosoś czerwony)) i Oncorhynchus kisutch, do przetworzenia10 0000 %1.1.2019-31.12.2020
1 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 4).
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1184 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2265 otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).
6 Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.
7 Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.
8 Korpus głowonoga lub kałamarnicy bez głowy i bez macek, ze skórąi płetwami.
9 Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.
10 Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.
11 Ten kontyngent taryfowy (09.2784) zostanie automatyczne skreślony w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wejdzie w życie lub zacznie byćtymczasowo stosowana - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - umowa o wolnym handlu między UniąEuropejskąa Wietnamem.