Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.308.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2006 r.

Oświadczenie prezydencji Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie Republiki Gwinei

(2006/C 308/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 grudnia 2006 r.)

W związku z odnotowanymi postępami w realizacji zobowiązań podjętych przez Gwineę podczas konsultacji rozpoczętych w roku 2004 Unia Europejska postanowiła - na mocy decyzji Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotyczącej zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu(1) - udostępnić Gwinei transzę A dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju i zezwolić na podpisanie odpowiednich dokumentów dotyczących programowania. Dialog polityczny między rządem a opozycją doprowadził do zawarcia porozumienia w sprawie ramowych warunków przeprowadzenia wolnych i przejrzystych wyborów parlamentarnych w czerwcu 2007 r. Odnotowano także postępy w zakresie wolności mediów: dokonano uwolnienia częstotliwości radiowych i przyznano częstotliwości kilku stacjom radiowym. Kontynuowane są działania na rzecz reformy systemu sądowego i penitencjarnego, decentralizacji i poprawy zarządzania makroekonomicznego oraz stanu finansów publicznych.

Unia Europejska nadal będzie uważnie obserwować sytuację w Gwinei w ramach konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 umowy z Kotonu. Pogłębiony dialog polityczny będzie kontynuowany na mocy art. 8 umowy z Kotonu, a jego celem będzie wzmocnienie demokracji i państwa prawnego, zwłaszcza dzięki przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych w czerwcu 2007 r. Unia Europejska przypomina o swojej gotowości udzielenia Gwinei wsparcia w realizacji podjętych zobowiązań.

Bruksela, 11 grudnia 2006 r.

W imieniu RadyW imieniu Komisji
E. TUOMIOJAJ. M. BARROSO
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 104 z 23.4.2005, str. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.