Dz.U.UE.C.2019.51.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 1

(2019/C 51/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

Parlament Europejski przywiązuje wielką wagę do otrzymywania pełnych informacji podczas przygotowywania aktów delegowanych, a w szczególności do pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa, który stanowi, że w celu zapewnienia równego dostępu do wszystkich informacji Parlament Europejski i Rada otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich.

1 Dz.U. L 38 z 8.2.2019, s. 1.