Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2024/1509 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1509

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2024/1509
budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024

PRZEWODNICZĄCA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 2 , w szczególności jego art. 43,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 3 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 4 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 22 listopada 2023 r. 5 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, przyjęty przez Komisję dnia 9 kwietnia 2024 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2024 przyjęte przez Radę dnia 22 kwietnia 2024 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 25 kwietnia 2024 r.,

uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2024 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 kwietnia 2024 r.

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2 NA ROK BUDŻETOWY 2024

SPIS TREŚCI

DOCHODY OGÓŁEM

A. FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII

OBLICZENIE FINANSOWANIA BUDŻETU

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

- TYTUŁ 1: ZASOBY WŁASNE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

SEKCJA III: KOMISJA

- WYDATKI

- TYTUŁ 07: INWESTOWANIE W LUDZI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I WARTOŚCI

- PERSONEL

grafika

1 Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
4 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
5 Dz.U. L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.