Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/2396 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 - OpenLEX

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/2396 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.337.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2022/2396
budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

PRZEWODNICZĄCA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 2 , w szczególności jego art. 43,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 3 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 4 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 24 listopada 2021 r. 5 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przyjęty przez Komisję dnia 5 października 2022 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2022 przyjęte przez Radę dnia 21 listopada 2022 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 23 listopada 2022 r.,

uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 listopada 2022 r.

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 5 NA ROK BUDŻETOWY 2022

SPIS TREŚCI

DOCHODY OGÓŁEM

A. FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII

OBLICZENIE FINANSOWANIA BUDŻETU

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

- DOCHODY

- TYTUŁ 1: ZASOBY WŁASNE

- TYTUŁ 2: NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 4: WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

SEKCJA III: KOMISJA

- WYDATKI

- TYTUŁ 02: EUROPEJSKIE INWESTYCJE STRATEGICZNE

- TYTUŁ 03: JEDNOLITY RYNEK

- TYTUŁ 06: ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ

- TYTUŁ 07: INWESTOWANIE W LUDZI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I WARTOŚCI

- TYTUŁ 08: POLITYKA ROLNA I MORSKA

- TYTUŁ 12: BEZPIECZEŃSTWO

- TYTUŁ 20: WYDATKI ADMINISTRACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

- TYTUŁ 21: SZKOŁY EUROPEJSKIE I ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

- TYTUŁ 30: REZERWY

SEKCJA IV: TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

SEKCJA VI: EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

SEKCJA VII: KOMITET REGIONÓW

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

SEKCJA IX: EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

SEKCJA X: EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

- WYDATKI

- TYTUŁ 3: DELEGATURY

grafika

1 Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
4 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
5 Dz.U. L 45 z 24.2.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.