Ostateczne przyjęcie (EU, Euratom) 2020/536 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.126.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (EU, Euratom) 2020/536
budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 2 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 4 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r. 5 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, przyjęty przez Komisję dnia 27 marca 2020 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2020 przyjęte przez Radę dnia 14 kwietnia 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 17 kwietnia 2020 r., uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2020 r.
D. M. SASSOLI
Przewodniczący

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1 NA ROK BUDŻETOWY 2020

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

Część B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

- Tytuł 1: Zasoby własne

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

- Wydatki

- Tytuł 17: Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

- Tytuł 18: Migracja i sprawy wewnętrzne

- Tytuł 22: Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia

- Tytuł 23: Pomoc humanitarna i ochrona ludności

- Tytuł 33: Sprawiedliwość i konsumenci

- Personel

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

- Wydatki

- Tytuł 2: Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

- Personel

grafika

1 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
2 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 57 z 27.2.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.