Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.73.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2015/366
budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/ 2002 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 2 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 3 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r. 4 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 na rok budżetowy 2014, przyjęty przez Komisję dnia 28 maja 2014 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2014 przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady dnia 17 grudnia 2014 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 grudnia 2014 r.

M. SCHULZ

Przewodniczący

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2 NA ROK BUDŻETOWY 2014 5

A.

 WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

B.

 OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

grafika

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

SEKCJA  III

KOMISJA

TYTUŁ  7

ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY

TYTUŁ  8

OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

TYTUŁ  XX

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

TYTUŁ  01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

TYTUŁ  02

PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ

TYTUŁ  03

KONKURENCJA

TYTUŁ  04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

TYTUŁ  05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

TYTUŁ  06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

TYTUŁ  07

ŚRODOWISKO

TYTUŁ  08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

TYTUŁ  09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

TYTUŁ  11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

TYTUŁ  12

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

TYTUŁ  13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

TYTUŁ  14

PODATKI I UNIA CELNA

TYTUŁ  15

EDUKACJA I KULTURA

TYTUŁ  16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

TYTUŁ  17

ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

TYTUŁ  18

SPRAWY WEWNĘTRZNE

TYTUŁ  19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

TYTUŁ  20

HANDEL

TYTUŁ  21

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

TYTUŁ  22

ROZSZERZENIE

TYTUŁ  23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

TYTUŁ  24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

TYTUŁ  25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

TYTUŁ  26

ADMINISTRACJA KOMISJI

TYTUŁ  27

BUDŻET

TYTUŁ  28

KONTROLA

TYTUŁ  29

STATYSTYKA

TYTUŁ  31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

TYTUŁ  32

ENERGIA

TYTUŁ  33

SPRAWIEDLIWOŚĆ

TYTUŁ  34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

TYTUŁ  40

REZERWY

grafika

ZAŁĄCZNIKI

URZĄD PUBLIKACJI

grafika

SEKCJA  VII

KOMITET REGIONÓW

SEKCJA  IX

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
3 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
4 Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
5 Budżet korygujący zmieniony przez sprostowanie z dnia 28 kwietnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.108.7/2). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.