Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.42.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/251
z dnia 12 lutego 2019 r.
dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz pochodzący z przedsiębiorstwa Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 266,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ("rozporządzenie podstawowe") 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

KONTEKST I WYROKI SĄDOWE

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 926/2009 2  nałożono ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali ("SPT"), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL").

(2) W grudniu 2009 r. Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd ("Hubei"), jeden z producentów eksportujących SPT w ChRL, wniósł do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia (WE) nr 926/2009. W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie T-528/09 3  Sąd stwierdził nieważność rozporządzenia (WE) nr 926/2009 w zakresie, w jakim nakłada ono cła antydumpingowe na wywóz SPT wytwarzanych przez Hubei oraz pobiera tymczasowe cła nałożone na ten wywóz.

(3) W kwietniu 2014 r. pewna liczba unijnych producentów SPT odwołała się od tego wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-186/14 P i C-193/14 P) 4 .

(4) W dniu 7 grudnia 2015 r. w następstwie wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 5  Komisja rozszerzyła, rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2272 6 , cła na przywóz SPT z ChRL, w tym również cła na przywóz SPT wytwarzanych przez Hubei.

(5) W dniu 7 kwietnia 2016 r. w wyroku w sprawach połączonych C-186/14 P i C-193/14 P Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił apelację od wyroku Sądu w sprawie T-528/09, potwierdzając tym samym wyrok Sądu.

(6) W dniu 3 czerwca 2016 r. w celu wykonania wyżej wymienionych wyroków służby Komisji usunęły Hubei z grupy przedsiębiorstw wymienionych w dodatkowym kodzie TARIC A950 i umieściły oddzielnie to przedsiębiorstwo pod dodatkowym kodem TARIC C129 (tzw. "decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2016 r."). Ta zmiana kodu TARIC odzwierciedlała unieważnienie przez Trybunał ceł antydumpingowych na przywóz SPT wytwarzanych przez Hubei.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W SPRAWIE T-364/16

(7) W dniu 7 czerwca 2016 r. pewna liczba unijnych producentów SPT złożyła do Sądu wniosek o stwierdzenie nieważności zmian wprowadzonych do bazy danych TARIC. Wyrokiem z dnia 18 października 2018 r. w sprawie T-364/16 7  Sąd stwierdził nieważność tzw. decyzji Komisji z dnia 3 czerwca 2016 r. dotyczącej usunięcia Hubei z wykazu przedsiębiorstw objętych dodatkowym kodem TARIC A 950 i umieszczenia go w wykazie pod dodatkowym kodem TARIC C 129.

(8) W wyroku w sprawie T-364/16 Sąd potwierdził, iż Komisja Europejska słusznie uznała, że zgodność z poprzednimi wyrokami z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 29 stycznia 2014 r. wymagała, zgodnie z art. 266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by cła antydumpingowe ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2272 nie były już pobierane od towarów produkowanych przez Hubei 8 .

(9) Sąd uznał jednak, że unieważnienie rozporządzenia (WE) nr 926/2009 w zakresie, w jakim odnosi się ono do Hubei, nie może oznaczać automatycznego usunięcia z porządku prawnego UE przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2272, które nie zostały unieważnione przez sądy Unii Europejskiej 9 . W związku z tym, ponieważ rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2272 korzysta z domniemania ważności, Komisja powinna była je zmienić lub uchylić w drodze rozporządzenia 10 .

ZMIANA ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH

(10) W świetle ustaleń Sądu w sprawie T-364/16 i zgodnie z zasadą równoważności formy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 należy zmienić, aby wyłączyć Hubei z zakresu środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu SPT z ChRL z mocą wsteczną do daty wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

(11) Wnioski o zwrot lub umorzenie powinny być składane do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego.

(12) W świetle niedawnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 11  właściwe jest ustalenie wysokości odsetek należnych w przypadku zwrotu ceł ostatecznych. Wynika to z faktu, że obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych nie określają wysokości takich odsetek, a stosowanie przepisów krajowych prowadziłoby do nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami w zależności od państwa członkowskiego, w którym dokonywana byłaby odprawa celna.

(13) W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja poinformowała zainteresowane strony o swoim zamiarze wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2272 w celu usunięcia Hubei z wykazu przedsiębiorstw, na których produkty nałożono cła antydumpingowe, oraz przekazała zainteresowanym stronom odnośne uzasadnienie. Nie otrzymano żadnych uwag.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Zwraca się lub umarza ostateczne cła antydumpingowe, które zostały naliczone na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2272 w związku z przywozem do Unii produktu objętego postępowaniem pochodzącego od Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. Wnioski o zwrot lub umorzenie składa się do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego.
2.  W przypadku zwrotu, który daje prawo do wypłaty należnych odsetek, stosuje się stopę procentową, którą wykorzystuje Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansujących, publikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym przypada termin płatności, powiększoną o jeden punkt procentowy.
Artykuł  2

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2272 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii przed ocleniem jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

PrzedsiębiorstwoStawka cła antydumpingowego (%)Dodatkowy kod TARIC
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ChRL17,7A949
Inne przedsiębiorstwa współpracujące wymienione w załączniku27,2A950
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa39,2A999

Cło antydumpingowe nie ma zastosowania w przypadku produktów opisanych w ust. 1 i wytwarzanych przez Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. Dodatkowy kod TARIC ustanowiony dla Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. to C129.";

2) tabela w załączniku otrzymuje brzmienie:
"Nazwa przedsiębiorstwaMiasto
Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., LtdHandan
Hengyang Valin MPM Co., LtdHengyang
Hengyang Valin Steel Tube Co., LtdHengyang
Jiangsu Huacheng Industry Group Co., LtdZhangjiagang
Jiangyin City Seamless Steel Tube FactoryJiangyin
Jiangyin Metal Tube Making FactoryJiangyin
Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., LtdChengdu
Shenyang Xinda Co., LtdShenyang
Suzhou Seamless Steel Tube WorksSuzhou
Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)Tianjin
Wuxi Dexin Steel Tube Co., LtdWuxi
Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., LtdWuxi
Wuxi Seamless Oil Pipe Co., LtdWuxi
Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., LtdZhangjiagang
Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., LtdZhangjiagang"
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2. stosuje się od dnia 9 grudnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Dz.U. L 262 z 6.10.2009, s. 19.
3 Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie T-528/09 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, ECLI:EU:T:2014:35.
4 Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-186/14 P i C-193/14 P ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. i inni przeciwko Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd i Rada Unii Europejskiej przeciwko Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, ECLI:EU:C:2016:209.
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 z dnia 7 grudnia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza i stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009, Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 21.
7 Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 18 października 2018 r. w sprawie T-364/16 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. i inni przeciwko Komisji Europejskiej, ECLI:EU:T:2018:696.
8 Sprawa T-364/16, pkt 67.
9 Sprawa T-364/16, pkt 65.
10 Sprawa T-364/16, pkt 68.
11 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 stycznia 2017 r., C-365/15, Wortmann przeciwko Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, pkt 35-39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.