Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.189.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

ORZECZENIE TRYBUNAŁU
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie E-7/16 Míla ehf. przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA

(Wstępny zarzut niedopuszczalności - Pomoc państwa - Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego)

(2017/C 189/12)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2017 r.)

W sprawie E-7/16 między Míla ehf. a Urzędowem Nadzoru EFTA - WNIOSEK na mocy art. 36 ust. 2 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 061/16/COL z dnia 16 marca 2016 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanej pomocy państwa w postaci dzierżawy światłowodu eksploatowanego uprzednio w imieniu NATO, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes) oraz sędziowie Per Christiansen (sędzia sprawozdawca) i Páll Hreinsson, wydał w dniu 15 listopada 2016 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1. Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.
2. Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.