Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.103.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2014 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych

(EBC/2014/7)

(2014/C 103/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2014 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 34 ust. 1 tiret trzecie,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 1 , w szczególności art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją EBC/2014/6 2 Europejski Bank Centralny (EBC) może stosować określone środki przygotowawcze w celu określenia długoterminowych ram prawnych przekazywania danych granularnych o kredytach w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) w określonych celach statystycznych.
(2) Skuteczne stosowanie tych ram prawnych jest uzależnione od współpracy pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi członkami ESBC oraz od stosowania przez nich jednakowych standardów jakości. Krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, których walutą nie jest euro, a które przygotowują się do uczestnictwa w tych ramach prawnych, powinny współpracować ze sobą, z KBC państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz z EBC w stosowaniu środków przygotowawczych zgodnie z decyzją EBC/2014/6,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

Definicje

Na potrzeby niniejszego zalecenia pojęcie "dane granularne o kredytach" ma znaczenie przypisane mu w decyzji EBC/2014/6.

II.

Przekazywanie informacji statystycznych

Adresatom niniejszego zalecenia zaleca się stosowanie postanowień skierowanych do KBC, zawartych w decyzji EBC/2014/6.

III.

Przepis końcowy

Niniejsze zalecenie skierowane jest do KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro, a które przygotowują się do uczestnictwa w długoterminowych ramach prawnych dotyczących przekazywania danych granularnych o kredytach w ESBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 lutego 2014 r.

Mario DRAGHI
Prezes Ebc
1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
2 Decyzja EBC/2014/6 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.