Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.190.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1357
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie opublikowania z ograniczeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, zawierającej wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3168)

(Dz.U.UE L z dnia 21 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a),

uwzględniając opinię komitetu ustanowionego na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku gdy norma zharmonizowana, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje co najmniej jeden element celów związanych z bezpieczeństwem określonych w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE 2 , sprzęt elektryczny, przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia i zbudowany zgodnie z tą normą, uważa się za zgodny z odpowiednimi elementami wspomnianych celów związanych z bezpieczeństwem.

(2) W czerwcu 2014 r. Niemcy, a w lipcu 2014 r. Norwegia zgłosiły formalne zastrzeżenie w odniesieniu do normy EN 60335-2-9:2003 "Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu", ostatnio zmienionej zmianą A13:2010.

(3) W formalnych zastrzeżeniach Niemiec i Norwegii stwierdzono, że sekcja 11 normy ("Nagrzewanie") zawiera niewystarczające przepisy dotyczące wartości granicznych temperatury dla powierzchni dostępnych, które nie są powierzchniami funkcyjnymi. W szczególności w normie dopuszczono szereg wyjątków od wartości granicznych temperatury, zezwalając producentowi - w zależności od wielkości, konstrukcji lub powierzchni sprzętu - na podwojenie tych wartości lub też niezastosowanie się do nich oraz wymagając co najwyżej umieszczenia ostrzeżenia lub stosownej etykiety. W tym zakresie w sekcji 7.1 normy wymaga się jedynie umieszczenia ostrzeżenia na powierzchni o najwyższej temperaturze spośród części, w przypadku których przekraczane są wartości graniczne. Kolory etykiety z ostrzeżeniem mogą różnić się od międzynarodowych kolorów ostrzegawczych, co może dezorientować użytkowników. Ponadto - ze względu na niejednoznaczność wymogów określonych w normie - może ona być interpretowana jako dopuszczająca pomijanie pomiaru wzrostu temperatury w niektórych częściach danego produktu, co może prowadzić do nieuwzględniania lub podwajania wartości granicznych temperatury mających zgodnie z normą zastosowanie do całego produktu. W konsekwencji osoby i zwierzęta domowe nadal narażone są na ryzyko oparzenia, a norma nie daje podstaw do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/35/UE.

(4) Po poddaniu normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, analizie na forum skupiającym ekspertów sektorowych grupy roboczej ds. dyrektywy o niskim napięciu oraz we współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, Komisja oraz większość ekspertów z państw członkowskich zgodziła się z argumentami przedstawionymi przez Niemcy i Norwegię. W wyniku tej analizy stwierdzono, że przedmiotowa norma nie spełnia celów związanych z bezpieczeństwem określonych w pkt 1 lit. c) załącznika I do dyrektywy 2014/35/UE w związku z pkt 2 lit. b) tegoż załącznika.

(5) Mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa, które wymagają poprawy, i w oczekiwaniu na odpowiednią rewizję tej normy, odniesienie do normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, powinno zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odpowiednimi ograniczeniami, w wyniku których spełnianie wymogów zawartych w określonych częściach normy objętych ograniczeniami nie stanowiłoby podstawy do domniemania zgodności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Odniesienie do normy EN 60335-2-9:2003 "Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu", ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z ograniczeniami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Publikacja tytułów i odniesień do zharmonizowanej normy europejskiej, do celów dyrektywy 2014/35/UE

Europejska Organizacja NormalizacyjnaOdniesienie do normy zharmonizowanej i jej tytuł
CENELEC (1)EN 60335-2-9:2003
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętu, zmieniona zmianami:
EN 60335-2-9:2003/A1:2004
EN 60335-2-9:2003/A2:2006
EN 60335-2-9:2003/A12:2007
EN 60335-2-9:2003/A13:2010
Ograniczenie:
Stosowanie następujących części normy EN 60335-2-9:2003, ostatnio zmienionej zmianą A13:2010, nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z celami związanymi z bezpieczeństwem określonymi w pkt 1 lit. c) załącznika I do dyrektywy 2014/35/UE w związku z pkt 2 lit. b) tegoż załącznika:
- przypis b w tabeli Z101 w sekcji 11,
- części sekcji 7.1, w których odsyła się do przypisu b w tabeli Z101,
- części sekcji 11.Z10x dotyczące otworów wentylacyjnych.
(1) CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgia. Tel.: +32 25196871; faks: + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu).
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.