Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.9.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 30/2007
z dnia 15 stycznia 2007 r.
ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2) Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4) Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5) W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6) Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 1

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 18 stycznia 2007 r.

Kod CNNazwa towarówOpłaty przywozowe(1) (w EUR/t)
1001 10 00Pszenica durum wysokiej jakości0,00
średniej jakości0,00
niskiej jakości0,00
1001 90 91Pszenica zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 90 99Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 00 00Żyto0,00
1005 10 90Kukurydza siewna, inna niż hybrydy0,00
1005 90 00Kukurydza, inna niż do siewu(2)0,00
1007 00 90Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu0,00
(1) W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał

Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki

opłaty o:

- 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub
- 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w

Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu

Półwyspu Iberyjskiego.

(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t,

jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

ZAŁĄCZNIK  II 2

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

(16.1.2007)

1) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdoweMinneapolisChicagoMinneapolisMinneapolisMinneapolisMinneapolis
Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)HRS2YC3HAD2średnia jakość(*)niska jakość(**)US barley 2
Notowanie (EUR/t)151,56(***)122,49188,21178,21158,21158,60
Premia za Zatokę (EUR/t)24,1011,55--
Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)----
(*) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(**) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).
(***) Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

2) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska-Rotterdam: 27,41 EUR/t;

Wielkie Jeziora-Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3) Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).

1 Załącznik I zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 40/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.11.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2007 r.
2 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 40/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.11.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 2007 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.