Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.45.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2011 r.

OPINIA KOMISJI

z dnia 11 lutego 2011 r.

w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Niderlandów zakazu dotyczącego elektrycznej kosiarki trawnikowej noszącej znak towarowy Intratuin, typ 07426 MD-2009-156

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 45/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2011 r.)

1. Powiadomienie wystosowane przez władze Niderlandów

Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE(1) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (która obowiązywała do dnia 29 grudnia 2009 r.) stanowi, że państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zagwarantowania, aby maszyny objęte zakresem dyrektywy mogły być wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku wyłącznie wówczas, gdy nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób lub, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych oraz mienia, jeżeli są prawidłowo zainstalowane i konserwowane oraz użytkowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy stanowi, w przypadku gdy państwo członkowskie stwierdza, że maszyny noszące oznakowanie CE i użytkowane zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt domowych lub mienia, podejmuje ono wszelkie właściwe środki mające na celu wycofanie takich maszyn z obrotu, zakaz wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub eksploatacji albo ograniczenie swobodnego przepływu tych produktów. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o każdym takim środku, podając uzasadnienie swojej decyzji.

W dniu 3 września 2009 r. władze Niderlandów poinformowały Komisję Europejską o zastosowaniu zakazu wprowadzania do obrotu elektrycznej kosiarki trawnikowej noszącej znak towarowy Intratuin, typ 07426. Producentem maszyny jest przedsiębiorstwo YAT Electrical Appliance Co., Chiny, a na rynek UE maszyna została wprowadzona przez przedsiębiorstwo Intratuin Trade & Logistics, PO Box 228, 3440 AE Woerden, Niderlandy.

Akta przesłane Komisji Europejskiej zawierały następujące dokumenty:

– świadectwo "GS" nr S 50121261 wydane przez przedsiębiorstwo TÜV Rheinland na rzecz YAT Electrical Appliance Co., Ltd, North Shiwei Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zheijang, Chiny dla elektrycznej kosiarki trawnikowej typu YT5124AB,

– świadectwo zgodności z dyrektywą dotyczącą maszyn nr AM 50121263 0001 wydane przez przedsiębiorstwo TÜV Rheinland dla tego samego typu kosiarki trawnikowej,

– umowę sprzedaży SC0903028 wydaną przez przedsiębiorstwo YAT Electrical Appliance Co., Ltd. 23-25 Maosheng Road, Lianghui Industrypark, Yuyao, Ningbo, Chiny, wskazującą, że numery produktu YT5124AB i 07426 odnoszą się do tego samego typu kosiarki trawnikowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, stwierdza, czy uznaje podjęty środek za uzasadniony, czy też nie. W przypadku gdy podjęty środek zostanie uznany za uzasadniony, Komisja powiadamia o tym państwa członkowskie, tak aby mogły one podjąć wszelkie stosowne środki w odniesieniu do przedmiotowej maszyny zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z art. 2 ust. 1.

2. Uzasadnienie władz Niderlandów

Podstawą środka zastosowanego przez władze Niderlandów było niespełnianie przez elektryczną kosiarkę trawnikową następujących istotnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE z uwzględnieniem wymogów zharmonizowanych norm europejskich EN 60335-2-77:2000 - Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-77: Wymagania szczegółowe dla kosiarek trawnikowych zasilanych z sieci, z operatorem pieszym, do których odnosi się świadectwo "GS" wystawione przez przedsiębiorstwo TÜV Rheinland:

"1.3.3. - Ryzyko powodowane przez przedmioty spadające lub odrzucane oraz 1.3.7. - Zapobieganie ryzykom związanym z częściami ruchomymi

Korzystanie z kosiarki trawnikowej niosło za sobą ryzyko obrażeń, ponieważ obudowa obrotowego ostrza pod płaszczyzną obręczy była wysunięta o 0,6 mm zamiast o wymagane 3 mm. Mogło to doprowadzić do poważnych obrażeń spowodowanych odrzucanymi przedmiotami.

1.7.4. - Instrukcje

W instrukcji obsługi brakowało informacji na temat bezpieczeństwa użytkowania kosiarki trawnikowej podczas poruszania się po zboczach oraz prowadzenia/ciągnięcia do tyłu."

3. Opinia Komisji

Dnia 30 lipca 2010 r. Komisja skierowała do przedsiębiorstwa Intratuin, które wprowadziło elektryczną kosiarkę trawnikową Intratuin typu 07426 na rynek UE, pismo z prośbą o przedstawienie swoich uwag na temat środka zastosowanego przez władze Niderlandów.

Dnia 30 lipca 2010 r. Komisja skierowała także pismo do przedsiębiorstwa TÜV Rheinland, które wydało świadectwa zgodności dla elektrycznej kosiarki trawnikowej typu YT5124AB, co do której twierdzono, że odpowiada kosiarce elektrycznej typu 07426, będącej przedmiotem środka zastosowanego przez władze Niderlandów.

W odpowiedzi z dnia 12 sierpnia 2010 r. przedsiębiorstwo TÜV Rheinland potwierdziło wydanie świadectwa nr S 50121261 i AM 50121263 0001 dla elektrycznej kosiarki trawnikowej typu YT5124AB. Stwierdzono, że próbka poddana przez przedsiębiorstwo testom nie wykazywała niezgodności wykrytych przez władze Niderlandów. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwo nie posiadało wiedzy na temat elektrycznej kosiarki trawnikowej typu Intratuin 07426 i nie było w stanie potwierdzić, że dwa numery YT5124AB i 07426 odnosiły się do tego samego produktu.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi od przedsiębiorstwa Intratuin.

Komisja stwierdza, że ani Intratuin, ani TÜV Rheinland nie ma zarzutów co do środka zastosowanego przez władze Niderlandów. Umowa sprzedaży pomiędzy przedsiębiorstwami YAT i Intratuin wskazuje, że elektryczne kosiarki trawnikowe sprzedawane przedsiębiorstwu Intratuin były oznaczone numerem YT5124AB, który jest numerem objętym świadectwami nr S 50121261 i AM 50121263 0001 wydanymi przez przedsiębiorstwo TÜV Rheinland.

W świetle dostępnej dokumentacji Komisja uważa, że władze Niderlandów udowodniły, że maszyna, do której odnoszą się środki ograniczające, nie spełnia istotnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa powyżej. Niezgodności te stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej maszyny.

Po przeprowadzeniu wymaganej procedury Komisja uznaje zatem, że zakaz wprowadzony przez władze Niderlandów jest uzasadniony.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2011 r.

W imieniu Komisji
Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.