Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.44.157

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych

COM(2012) 591 final - 2012/0285 (COD)

(2013/C 44/28)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2013 r.)

Parlament Europejski, w dniu 22 października, oraz Rada, w dniu 5 listopada 2012 r., postanowiły, zgodnie z art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych

COM(2012) 591 final - 2012/0285 (COD).

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca, na 485. sesji plenarnej w dniach 12-13 grudnia 2012 r. (posiedzenie z dnia 12 grudnia) Komitet 129 głosami - 1 osoba wstrzymała się od głosu - postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, 12 grudnia 2012 r.

Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Staffan NILSSON

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.