Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.364.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2011/100)

(2011/C 364/04)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2011 r.)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 1 grudnia 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Przewodniczącego Rady Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady z dnia 30 listopada 2011 r.(1) dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Właściwość Rady Prezesów EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.
Zalecenie Rady, które zostało przedstawione Radzie Europejskiej i w odniesieniu do którego zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC, zaleca mianowanie Benoît COEURÉGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat.
2.
Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że proponowany kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 283 ust. 2 Traktatu.
3.
Rada Prezesów EBC nie wyraża zastrzeżeń co do zalecenia Rady dotyczącego mianowania Benoît COEURÉGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 grudnia 2011 r.

Mario DRAGHI
Prezes EBC
______

(1) Dotychczas nieopublikowanego w Dzienniku Urzędowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.