Opinia przedstawicieli państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA wydana na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących w dniu 3 marca 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Komisji w sprawie: AT.39952 Power Exchanges - Sprawozdawca: Niderlandy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.334.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2014 r.

Opinia przedstawicieli państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA wydana na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących w dniu 3 marca 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Komisji w sprawie: AT.39952 Power Exchanges

Sprawozdawca: Niderlandy

(2014/C 334/09)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2014 r.)

1.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA podzielają zastrzeżenia Komisji wyrażone w projekcie decyzji przedstawionym Komitetowi Doradczemu.
2.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że zachowania antykonkurencyjne opisane w projekcie decyzji stanowią porozumienie lub praktyki uzgodnione pomiędzy przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 101 TFUE oraz art. 53 Porozumienia EOG.
3.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z oceną Komisji dotyczącą zakresu produktowego i zasięgu geograficznego porozumienia lub praktyk uzgodnionych, zawartą w projekcie decyzji.
4.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że przedsiębiorstwa, których dotyczy projekt decyzji, uczestniczyły w pojedynczym i ciągłym naruszeniu przepisów art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
5.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że przedmiotem porozumienia lub praktyk uzgodnionych było ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
6.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że przedmiotowe porozumienie lub praktyki uzgodnione mogły mieć znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi UE.
7.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania naruszenia.
8.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.
9.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją co do wartości sprzedaży.
10.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją co do podstawowych kwot grzywien.
11.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
12.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją co do niestosowania w przedmiotowej sprawie wyższych grzywien jako czynnika odstraszającego.
13.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją co do zmniejszenia grzywien w oparciu o obwieszczenie o postępowaniach ugodowych z 2008 r.
14.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zgadzają się z Komisją co do ostatecznych kwot grzywien.
15.
Przedstawiciele państw EFTA oraz Urzędu Nadzoru EFTA zalecają publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.