Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.58.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40461 Interkonektor DE/DK
Sprawozdawca: Grecja

(2019/C 58/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Komitet Doradczy podziela zastrzeżenia Komisji wyrażone w projekcie decyzji przedstawionej Komitetowi Doradczemu w dniu 14 listopada 2018 r. na podstawie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 54 Porozumienia EOG.
2. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że postępowanie przeciwko przedsiębiorstwu TenneT TSO GmbH (TenneT) można zakończyć w drodze decyzji zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
3. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że zobowiązania zaproponowane przez TenneT są odpowiednie, niezbędne i proporcjonalne i powinny być prawnie wiążące dla tego przedsiębiorstwa.
4. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że w świetle zobowiązań zaproponowanych przez TenneT przestały już istnieć podstawy do podejmowania przez Komisję dalszych działań wobec tego przedsiębiorstwa, bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
5. Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o uwzględnienie wszystkich pozostałych kwestii poruszonych podczas dyskusji.
6. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.