Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.206.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2013 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/C.39914 - Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (postępowanie ugodowe)

Sprawozdawca: Niderlandy

(2017/C 206/05)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zachowanie antykonkurencyjne, którego dotyczy projekt decyzji, stanowi porozumienie lub praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
2. Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję oceną zakresu produktowego i geograficznego porozumienia lub praktyk uzgodnionych, zawartą w projekcie decyzji.
3. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwa, których dotyczy projekt decyzji, uczestniczyły w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
4. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że przedmiotem porozumienia lub praktyk uzgodnionych było ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedmiotowe porozumienie lub praktyka uzgodniona mogły mieć znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi/umawiającymi się stronami.
6. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania naruszenia.
7. Komitet Doradczy zgadza się z projektem decyzji Komisji co do adresatów tej decyzji.
8. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.
9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do zastosowania wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
10. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji w sprawie podstawowych kwot grzywien.
11. Komitet Doradczy zgadza się z określeniem czasu trwania naruszenia na potrzeby ustalenia wysokości grzywien.
12. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
13. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą zmniejszenia grzywien w oparciu o obwieszczenie w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.
14. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą zmniejszenia grzywien na podstawie obwieszczenia o postępowaniach ugodowych z 2008 r.
15. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w sprawie ostatecznej kwoty grzywien.
16. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.