Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/38.589 - Heat Stabilisers.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.307.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/38.589 - Heat Stabilisers (2)

Sprawozdawca: Malta

(2010/C 307/03)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2010 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją Europejską, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę w związku z naruszeniami.

2. Komitet Doradczy zgadza się z uzasadnieniem Komisji dotyczącym podstawowej kwoty grzywien.

3. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji Europejskiej w sprawie zwiększenia kwoty podstawowej w związku z okolicznościami obciążającymi.

4. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji Europejskiej dotyczącą zastosowania Obwieszczenia Komisji w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych z 2002 r.

5. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji w sprawie ostatecznej wysokości grzywien.

6. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.