Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/39.188 - Banany.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.189.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2009 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/39.188 (1) - Banany

(2009/C 189/03)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2009 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że produkt, którego dotyczy naruszenie, to świeże banany, a także podziela jej stanowisko w sprawie geograficznego zasięgu naruszenia.

2. Komitet Doradczy zgadza się z określeniem przez Komisję stanu faktycznego jako praktyki uzgodnionej w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE.

3. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że opisane we wstępnym projekcie decyzji kontakty poprzedzające ustalenie cen, podczas których strony (i) omawiały lub ujawniały swoje poglądy na temat tendencji cenowych bądź omawiały lub ujawniały informacje na temat ofert cenowych na kolejny tydzień oraz (ii) omawiały czynniki wpływające na wysokość cen (tj. czynniki uwzględniane przy przygotowaniu oferty cenowej na kolejny tydzień), miały na celu ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE oraz dotyczyły ustalania cen, w ramach którego strony koordynowały treść ofert cenowych dotyczących bananów.

4. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, zgodnie z którym mechanizmy wymiany ofert cenowych umożliwiały stronom monitorowanie decyzji poszczególnych stron w zakresie ofert cenowych w świetle wcześniejszych kontaktów poprzedzających ustalenie cen.

5. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, zgodnie z którym wszystkie wspomniane niezgodne z prawem działania stanowiły część szeroko zakrojonego planu, który służył realizacji jednego ograniczającego konkurencję celu gospodarczego, a zatem stanowiły jedno ciągłe naruszenie art. 81 ust. 1 Traktatu WE.

6. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że naruszenie trwało od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

7. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że warunki określone w art. 81 ust. 3 Traktatu WE nie zostały spełnione w omawianej sprawie.

8. Komitet Doradczy zgadza się z projektem decyzji Komisji w kwestii jej adresatów, w tym odpowiedzialności spółek dominujących.

9. Komitet Doradczy zaleca opublikowanie niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.