Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.459.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 9 marca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8084 - Bayer/Monsanto

Sprawozdawca: Łotwa

(2018/C 459/08)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

Transakcja

1. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Wymiar unijny

2. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynki produktowe i geograficzne

3. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z przedstawionymi przez Komisję definicjami właściwych rynków produktowych w odniesieniu do materiału siewnego warzyw, w szczególności z tym, że:
3.1. rynki materiału siewnego warzyw obejmują zarówno udzielanie licencji, jak i komercjalizację materiału siewnego;
3.2. właściwym poziomem do oceny efektów cenowych jest poziom segmentów.
4. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z przedstawionymi przez Komisję definicjami właściwych rynków produktowych w odniesieniu do materiału siewnego roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, a mianowicie z segmentacją następujących rynków:
4.1. rynków wyższego i niższego szczebla w odniesieniu do rzepaku;
4.2. rynków wyższego i niższego szczebla w odniesieniu do bawełny; oraz
4.3. rynków wyższego i niższego szczebla w odniesieniu do pszenicy.
5. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z przedstawionymi przez Komisję definicjami właściwych rynków produktowych w odniesieniu do cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, a mianowicie z segmentacją następujących rynków:
5.1. rynków licencji dotyczących pojedynczych cech; oraz
5.2. rynków licencji dotyczących roślin zawierających złożone modyfikacje genetyczne.
6. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z przedstawionymi przez Komisję definicjami właściwych rynków produktowych w odniesieniu do postaci użytkowych środków ochrony roślin, a mianowicie z segmentacją następujących rynków:
6.1. rynków rolniczych herbicydów nieselektywnych;
6.2. rynków nierolniczych herbicydów nieselektywnych;
6.3. rynków systemów tolerancji na herbicydy;
6.4. rynków zapraw nasiennych;
6.5. rynków fungicydów;
6.6. rynków insektycydów;
6.7. rynków preparatów mikrobiologicznych zwiększających wydajność upraw;
6.8. rynków produktów ochrony zdrowia pszczół ukierunkowanych na zwalczanie roztoczy z rodzaju Varroa; oraz
6.9. rynków elektronicznych zaleceń agronomicznych.
7. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z podaną przez Komisję definicją przestrzeni, w których istnieje konkurencja w zakresie innowacyjności, a mianowicie z definicją:
7.1. przestrzeni innowacji w zakresie cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych;
7.2. przestrzeni innowacji w zakresie herbicydów nieselektywnych;
7.3. przestrzeni innowacji w zakresie systemów tolerancji na herbicydy;
7.4. przestrzeni innowacji w zakresie fungicydów;
7.5. przestrzeni innowacji w zakresie insektycydów;
7.6. przestrzeni innowacji w zakresie preparatów mikrobiologicznych zwiększających wydajność upraw; oraz
7.7. przestrzeni innowacji w zakresie produktów ochrony zdrowia pszczół.
8. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją co do definicji właściwych rynków geograficznych w odniesieniu do:
8.1. rynków materiału siewnego warzyw;
8.2. rynków wyższego i niższego szczebla w odniesieniu do materiału siewnego roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych;
8.3. rynków cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych;
8.4. rynków środków ochrony roślin; oraz
8.5. rynków elektronicznych zaleceń agronomicznych.

Ocena wpływu na konkurencję

9. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że transakcja doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w odniesieniu do konkurencji produktowej/cenowej na następujących rynkach:
9.1. rynków materiału siewnego warzyw;
9.2. rynków wyższego i niższego szczebla w odniesieniu do materiału siewnego roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych, a mianowicie rzepaku (rynki niższego szczebla) i bawełny (rynki wyższego szczebla);
9.3. rynków cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych;
9.4. rynków rolniczych herbicydów nieselektywnych do upraw wieloletnich;
9.5. rynków nierolniczych herbicydów nieselektywnych (produkty stosowane przed zastosowaniem produktów stosowanych po pojawieniu się chwastów oraz produkty stosowane po pojawieniu się chwastów) do celów zarządzania roślinnością przemysłową;
9.6. rynków nicieniobójczych zapraw nasiennych; oraz
9.7. rynków elektronicznych zaleceń agronomicznych dotyczących fungicydów dla upraw wielkoobszarowych.
10. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że transakcja doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w dziedzinie innowacji w zakresie:
10.1. cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych;
10.2. herbicydów nieselektywnych; oraz
10.3. systemów tolerancji na herbicydy.
11. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że transakcja nie doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji wskutek związku między działalnością stron w obszarach:
11.1. niektórych rynków materiału siewnego warzyw;
11.2. rynków nasion pszenicy;
11.3. innowacji na niektórych rynkach fungicydów stosowanych na listowie;
11.4. innowacji na niektórych rynkach insektycydów stosowanych na listowie;
11.5. rynków wyższego szczebla w odniesieniu do owadobójczych i grzybobójczych zapraw nasiennych i rynków niższego szczebla w odniesieniu do zaprawianego materiału nasiennego (związek wertykalny);
11.6. preparatów mikrobiologicznych zwiększających wydajność upraw, zarówno pod względem konkurencji produktowej i cenowej, jak i pod względem konkurencji w zakresie innowacyjności;
11.7. innowacji na rynku produktów ochrony zdrowia pszczół ukierunkowanych na zwalczanie roztoczy z rodzaju Varroa; oraz
11.8. sprzedaży łączonej materiału siewnego i środków ochrony roślin zarówno na szczeblu dystrybutora, jak i na szczeblu producenta roślin.

Środki zaradcze

12. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją co do tego, że zbycie zbywanej działalności w zakresie materiału siewnego warzyw przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących konkurencji w zakresie materiału siewnego warzyw.
13. Jeżeli chodzi o pakiet zbycia na rzecz przedsiębiorstwa BASF, Komitet Doradczy (14 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że:
13.1. zbycie zbywanej działalności w zakresie upraw wielkoobszarowych przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych przez Komisję dotyczących rynków materiału siewnego i cech roślin przeznaczonych do upraw wielkoobszarowych oraz konkurencji w zakresie innowacyjności;
13.2. zbycie zbywanej działalności w zakresie glufosynatu amonowego i aktywów glifosatowych przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących konkurencji w zakresie glifosatu i glufosynatu amonowego;
13.3. zbycie aktywów NemaStrike przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących konkurencji w zakresie nicieniobójczych zapraw nasiennych;
13.4. przekazanie danych i licencje dotyczące [linii badawczych herbicydów nieselektywnych nr 1, 2 i 3] przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących konkurencji w zakresie działań prowadzonych przez strony na rzecz innowacji związanych z herbicydami nieselektywnymi i systemami tolerancji na herbicydy;
13.5. licencja rolnictwa cyfrowego przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących konkurencji w zakresie elektronicznych zaleceń stosowania fungicydów w uprawach wielkoobszarowych w EOG oraz problemów zidentyfikowanych w teście rynkowym; oraz że
13.6. na pierwszy rzut oka przedsiębiorstwo BASF wydaje się odpowiednim nabywcą pakietu zbycia na rzecz przedsiębiorstwa BASF, jednak kwestię tę należy głębiej zbadać.
14. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że - z zastrzeżeniem całkowitego wypełnienia ostatecznych zobowiązań oraz zatwierdzenia przedsiębiorstwa BASF jako nabywcy pakietu zbycia na rzecz przedsiębiorstwa BASF i zatwierdzenia nabywcy zbywanej działalności w zakresie materiału siewnego warzyw - transakcja nie doprowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym lub na jego istotnej części.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

15. Komitet Doradczy (13 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że transakcja powinna zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.