Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.196.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8480 - Praxair/Linde
Sprawozdawca: Węgry
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 196/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2019 r.)

Jurysdykcja

1. Komitet Doradczy ds. Koncentracji (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw") 1 .
2. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Definicja rynku

3. Komitet Doradczy ds. Koncentracji (8 państw członkowskich) zgadza się z wnioskami sformułowanymi przez Komisję w projekcie decyzji w odniesieniu do definicji właściwych rynków produktowych i geograficznych dla:
a) dostaw gazów przemysłowych;
b) dostaw gazów medycznych;
c) dostaw gazów specjalnych;
d) dostaw helu;
e) dostaw instalacji przetwórczych i części instalacji przetwórczych;
f) świadczenia usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego;
g) świadczenia usług w zakresie powlekania powierzchni.

Ocena wpływu na konkurencję

4. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji wskutek nieskoordynowanych skutków horyzontalnych na:
a) rynkach dostaw gazów przemysłowych określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
b) rynkach dostaw gazów medycznych określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
c) rynkach dostaw gazów szlachetnych i mieszanin gazów szlachetnych określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
d) rynkach dostaw elektronicznych gazów specjalnych określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
e) rynkach dostaw gazów chemicznych określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
f) rynkach dostaw gazów kalibracyjnych i innych mieszanin gazów określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
g) rynku hurtowych dostaw helu;
h) rynkach detalicznych dostaw helu określonych w sekcji 8.14 projektu decyzji;
i) rynkach usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego w Portugalii i w Hiszpanii.
5. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w wyniku nieskoordynowanych skutków wertykalnych odnoszących się do powiązań wertykalnych między rynkiem wyższego szczebla hurtowych dostaw helu a rynkami niższego szczebla detalicznych dostaw helu.
6. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że jest mało prawdopodobne, aby zgłoszona transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji w wyniku:
a) nieskoordynowanych skutków horyzontalnych na rynkach innych niż wskazane w pkt 4;
b) skoordynowanych skutków horyzontalnych;
c) nieskoordynowanych skutków wertykalnych innych niż skutki odnoszące się do powiązań wertykalnych między rynkiem wyższego szczebla hurtowych dostaw helu a rynkami niższego szczebla detalicznych dostaw helu.

Zobowiązania

7. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że ostateczne zobowiązania zaproponowane przez zgłaszające strony w dniu 10 lipca 2018 r. usuwają znaczne zakłócenia skutecznej konkurencji określone w projekcie decyzji.
8. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że w przypadku pełnego wypełnienia zobowiązań zaproponowanych przez zgłaszające strony w dniu 10 lipca 2018 r. zgłoszona transakcja nie powinna istotnie ograniczyć skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym lub na jego istotnej części.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG

9. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja musi zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.