Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.441.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8451 - Tronox/Cristal

Sprawozdawca: Słowenia

(2018/C 441/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Transakcja

1. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynki produktowe i geograficzne

2. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z definicjami właściwych rynków produktowych i geograficznych przedstawionymi przez Komisję w projekcie decyzji, jak następuje:
2.1. rynek pigmentu ditlenku tytanu na bazie chlorku, stosowanego w laminatach papierowych;
2.2. rynek pigmentu ditlenku tytanu do zastosowań masowych;
2.3. rynek surowca tytanowego; oraz
2.4. rynek cyrkonu.

Ocena wpływu na konkurencję

3. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja, w formie pierwotnie zaproponowanej przez stronę zgłaszającą, może wywołać nieskoordynowane skutki horyzontalne prowadzące do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku pigmentu ditlenku tytanu na bazie chlorku, stosowanego w laminatach papierowych, który obejmuje terytorium EOG.
4. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że jest mało prawdopodobne, by zgłoszona transakcja spowodowała skutki horyzontalne prowadzące do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji na następujących rynkach:
4.1. rynku lub rynkach pigmentu ditlenku tytanu do zastosowań masowych (powłoki i tworzywa sztuczne), obejmujących całe terytorium EOG;
4.2. globalnym rynku surowca tytanowego na bazie chlorku;
4.3. globalnym rynku ilmenitu na bazie chlorku;
4.4. globalnym rynku naturalnego rutylu;
4.5. globalnym rynku leukoskenu;
4.6. globalnym lub obejmującym terytorium EOG rynku cyrkonu.
5. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że jest mało prawdopodobne, by zgłoszona transakcja spowodowała skutki niehoryzontalne prowadzące do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji na następujących rynkach, między którymi występują powiązania pionowe:
5.1. rynek pigmentu ditlenku tytanu na bazie chlorku, stosowanego w laminatach papierowych, który obejmuje terytorium EOG, oraz globalny lub obejmujący terytorium EOG rynek surowca tytanowego na bazie chlorku;
5.2. globalny rynek leukoskenu oraz dowolny z możliwych rynków pigmentu ditlenku tytanu obejmujących terytorium EOG, oraz
5.3. globalny rynek ilmenitu na bazie chlorku oraz dowolny z możliwych rynków pigmentu ditlenku tytanu obejmujących terytorium EOG.

Zobowiązania

6. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zobowiązania ostateczne zaproponowane przez stronę zgłaszającą dnia 1 czerwca 2018 r. pozwalają wyeliminować obawy dotyczące konkurencji wskazane przez Komisję w odniesieniu do rynku pigmentu ditlenku tytanu na bazie chlorku, stosowanego w laminatach papierowych, który obejmuje terytorium EOG.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

7. Komitet Doradczy (siedem państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja musi zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.