Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.232.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2015 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7408 - Cargill/ADM Chocolate Business

Sprawozdawca: Słowacja

(2017/C 232/11)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2017 r.)

Koncentracja

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynki właściwe

3. Komitet Doradczy zgadza się z definicją rynków produktowych i geograficznych przedstawioną przez Komisję w projekcie decyzji.
4. W szczególności Komitet Doradczy zgadza się z wnioskami Komisji, zgodnie z którymi:
4.1. zgłoszona transakcja znacząco zakłóciłaby skuteczną konkurencję niezależnie od definicji rynku produktowego, dlatego nie jest konieczne rozstrzyganie kwestii, czy rynek czekolady przemysłowej powinien zostać podzielony na segmenty czekolady płynnej i stałej.
4.2. ponieważ jest mało prawdopodobne, by zgłoszona transakcja znacząco zakłóciła skuteczną konkurencję nawet w przypadku najwęższej możliwej definicji rynku produktowego, dokładna definicja rynku produktowego w odniesieniu do mieszanek czekoladowych lub polew tłuszczowych może pozostać otwarta.
4.3. Właściwy rynek geograficzny czekolady przemysłowej stanowią strefy zasięgu w kształcie okręgu o promieniu 500 km wokół zakładów stron lub wokół odbiorców stron lub rynek ten ma zasięg krajowy.
4.4. ponieważ jest mało prawdopodobne, by zgłoszona transakcja znacząco zakłóciła skuteczną konkurencję nawet w przypadku najwęższej możliwej definicji rynku geograficznego, dokładna definicja rynku geograficznego w odniesieniu do mieszanek czekoladowych lub polew tłuszczowych może pozostać otwarta.

Ocena konkurencji - Nieskoordynowane skutki horyzontalne

5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja w formie pierwotnie zaproponowanej przez zgłaszające strony prawdopodobnie doprowadzi do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynku czekolady przemysłowej sprzedawanej odbiorcom w Niemczech lub odbiorcom zlokalizowanym na pokrywających się fragmentach odnośnych stref zasięgu zakładu ADM w Mannheim w Niemczech i zakładów Cargill w Niemczech.
6. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona koncentracja nie spowodowałaby znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji:
6.1. odnośnie do horyzontalnego pokrywania się działalności stron na rynkach czekolady przemysłowej sprzedawanej odbiorcom zlokalizowanym na pokrywających się fragmentach odnośnych stref zasięgu zakładów stron w Belgii, Francji i Zjednoczonym Królestwie.
6.2. odnośnie do horyzontalnego pokrywania się działalności stron na rynku mieszanek czekoladowych lub polew tłuszczowych.

Ocena konkurencji - skutki pionowe

7. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji w odniesieniu do powiązań pionowych pomiędzy działalnością stron transakcji w zakresie produkcji i sprzedaży półproduktów kakaowych (rynek wyższego szczebla) ani w zakresie produkcji i sprzedaży czekolady przemysłowej (rynek niższego szczebla).

Środek zaradczy

8. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zobowiązania są wystarczające, aby rozwiać obawy powstałe w wyniku planowanej koncentracji co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym lub znaczną jego częścią:

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że o ile spełnione zostaną wszystkie zobowiązania zaproponowane przez strony, jest mało prawdopodobne, by zgłoszona koncentracja zakłóciła w znaczący sposób skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części.
10. Komitet Doradczy zgadza się ze stanowiskiem Komisji, w myśl którego zgłoszoną koncentrację należy uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.