Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.6410 - UTC/Goodrich - Sprawozdawca: Węgry.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.388.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.6410 - UTC/Goodrich
Sprawozdawca: Węgry

(2015/C 388/03)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2015 r.)

1.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłaszane działanie stanowi koncentrację w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 .
2.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów dokonania oceny omawianej transakcji definicje właściwych rynków produktowych są następujące:
a)
rynki układów wytwarzania prądu przemiennego w zakresie układów elektrycznych
(i)
rynek wytwarzania prądu przemiennego można podzielić odpowiednio na segmenty według stałej i zmiennej częstotliwości, choć do celów niniejszej sprawy kwestia zasadności dalszego podziału rynku może pozostać nierozstrzygnięta,
(ii)
kwestia, czy prądnice wykorzystywane w typach statków powietrznych o różnej wielkości należy określić jako odrębny rynek produktowy, także może pozostać nierozstrzygnięta do celów niniejszej sprawy,
(iii)
kwestia znaczenia dalszego podziału rynku wytwarzania energii elektrycznej na segmenty według zastosowań komercyjnych i wojskowych może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
b)
rynki odpowiednio pierwotnych i wtórnych systemów dystrybucji w zakresie dystrybucji prądu przemiennego, dystrybucji prądu stałego niskiego napięcia i wysokiego napięcia;
c)
rynek silników do statków powietrznych, nawet jeśli kwestia, czy należy przyjąć wąską definicję rynku na podstawie charakterystyki przeznaczenia, czy też rynek ten należy uznać za wyjątkowy rynek obejmujący zarówno silniki turbowentylatorowe, jak i silniki turbośmigłowe, może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
d)
rynki pomocniczych źródeł zasilania odpowiednio do dużych statków powietrznych wykonujących loty komercyjne i odrzutowych statków powietrznych wykonujących loty regionalne, nawet jeśli kwestia znaczenia dalszej segmentacji według mocy silnika lub kryteriów wydajności może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
e)
rynki odpowiednio elektronicznych układów sterowania silnika, głównych pomp paliwowych i jednostek dozujących paliwo (zwane dalej łącznie "układami sterowania silnika"), nawet jeśli kwestia znaczenia dalszej segmentacji według wielkości silnika i przeznaczenia statku powietrznego może do celów niniejszej sprawy pozostać otwarta;
f)
rynki dysz paliwowych, nawet jeśli kwestia, czy rynek należy podzielić na dalsze segmenty w zależności od wielkości lub typu silnika może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
g)
rynki układów uruchamiających sterowanie lotem, nawet jeśli kwestia, czy rynek ten należy podzielić na dalsze segmenty takie jak: urządzenia uruchamiające podstawowe sterowanie lotem, urządzenia uruchamiające awaryjne sterowanie lotem, urządzenia uruchamiające statecznik poziomy typu pływającego, urządzenia uruchamiające sterowanie lotem wiropłatu oraz urządzenia uruchamiające do pocisków może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
h)
rynek podzespołów mechanicznych specjalnie wytwarzanych do układów urządzeń uruchamiających statecznik poziomy typu pływającego, nawet jeśli kwestia, czy rynek ten powinien obejmować dostawy niezależnych śrub kulowych do tych układów może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
i)
rynek systemów gondoli, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
j)
rynek systemów wykrywania oblodzenia, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
k)
rynek przetworników ciśnienia, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
l)
rynek oświetlenia, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
m)
rynek śmigłowców, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego (odrębne rynki produktowe śmigłowców wojskowych i śmigłowców cywilnych) może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
n)
rynek dźwigów pokładowych do śmigłowców, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
o)
rynek sond do pomiarów parametrów powietrza, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
p)
rynki usług w zakresie obsługi technicznej, napraw i remontów części składowych, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
q)
rynki części zamiennych i elementów związanych ze świadczeniem usług obsługi technicznej, napraw i remontów, nawet jeśli kwestia dokładnej definicji rynku produktowego może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta.
3.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów dokonania oceny omawianej transakcji zasięg geograficzny właściwych rynków:
a)
jest ogólnoświatowy w przypadku systemów wytwarzania i dystrybucji prądu dla statków powietrznych w odniesieniu do zastosowań komercyjnych, natomiast kwestia dokładnej definicji geograficznej prądnic prądu przemiennego statków powietrznych w przypadku zastosowań wojskowych może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
b)
jest ogólnoświatowy w przypadku rynku silników do statków powietrznych i rynku pomocniczych źródeł zasilania;
c)
jest ogólnoświatowy w przypadku dostaw układów sterowania silnika w odniesieniu do zastosowań cywilnych, natomiast dokładna definicja rynku geograficznego dotycząca układów sterowania silnika w przypadku zastosowań wojskowych może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
d)
jest ogólnoświatowy w przypadku dostaw dysz paliwowych w odniesieniu do zastosowań cywilnych, natomiast dokładna definicja rynku geograficznego dotycząca układów sterowania silnika w odniesieniu do zastosowań wojskowych może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
e)
jest ogólnoświatowy w przypadku układów uruchamiających sterowanie lotem w odniesieniu do zastosowań cywilnych lub komercyjnych, natomiast dokładna definicja zakresu geograficznego w przypadku systemów uruchamiających do rakiet i w odniesieniu do zastosowań wojskowych innych układów uruchamiających sterowanie lotem może do celów niniejszej sprawy pozostać nierozstrzygnięta;
f)
do celów niniejszej sprawy może pozostać kwestią nierozstrzygniętą w przypadku rynku podzespołów mechanicznych do układów urządzeń uruchamiających statecznik poziomy typu pływającego;
g)
jest ogólnoświatowy w przypadku systemów gondoli;
h)
jest ogólnoświatowy w przypadku systemów wykrywania oblodzenia;
i)
jest ogólnoświatowy w przypadku przetworników ciśnienia;
j)
jest ogólnoświatowy w przypadku oświetlenia;
k)
jest ogólnoświatowy w przypadku śmigłowców;
l)
jest ogólnoświatowy w przypadku dźwigów pokładowych do śmigłowców;
m)
jest ogólnoświatowy w przypadku sond do pomiarów parametrów powietrza;
n)
do celów niniejszej sprawy może pozostać kwestią nierozstrzygniętą w przypadku rynków konserwacji części składowych i części zamiennych.
4.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja budzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym lub znaczną jego częścią:
a)
na rynku prądnic prądu przemiennego (i jego ewentualnych dalszych segmentach);
b)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między, z jednej strony, elektronicznymi układami sterowania silnika, głównymi pompami paliwowymi i jednostkami dozującymi paliwo (układami sterowania silnika), a z drugiej strony, silnikami do małych statków powietrznych;
c)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między dyszami paliwowymi i silnikami lotniczymi.
5.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja nie ograniczy znacząco skutecznej konkurencji
a)
w odniesieniu do powiązań horyzontalnych na rynkach dotyczących elektronicznych układów sterowania silnika, głównych pomp paliwowych i jednostek dozujących paliwo;
b)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między dyszami paliwowymi i pomocniczymi źródłami zasilania;
c)
w odniesieniu do systemów gondoli i silników;
d)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między systemami wytwarzania i dystrybucji prądu przemiennego i śmigłowcami;
e)
w odniesieniu do rynków śmigłowców i dźwigów do śmigłowców;
f)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między sondami do pomiarów parametrów powietrza i śmigłowcami;
g)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między systemami wykrywania oblodzenia i śmigłowcami;
h)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między elektronicznymi układami sterowania silnika i przetwornikami ciśnienia;
i)
w odniesieniu do powiązań horyzontalnych na rynkach dotyczących układów uruchamiających sterowanie lotem w statkach powietrznych;
j)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między układami urządzeń uruchamiających statecznik poziomy typu pływającego i podzespołami mechanicznymi do takich układów;
k)
w odniesieniu do oświetlenia statków powietrznych;
l)
w odniesieniu do usług w zakresie obsługi technicznej, napraw i remontów, części zamiennych i innych elementów związanych ze świadczeniem tych usług.
6.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zobowiązania są wystarczające, aby zmniejszyć obawy powstałe w wyniku zgłoszonej koncentracji co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym lub znaczną jego częścią:
a)
na rynku prądnic prądu przemiennego (i jego ewentualnych dalszych segmentach);
b)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między, z jednej strony, elektronicznymi układami sterowania silnika, głównymi pompami paliwowymi i jednostkami dozującymi paliwo, a z drugiej strony, silnikami do małych statków powietrznych;
c)
w odniesieniu do powiązań wertykalnych między dyszami paliwowymi i silnikami lotniczymi.
7.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że proponowana koncentracja nie zakłóci w sposób znaczący skutecznej konkurencji na rynku wewnętrznym ani na znacznej jego części, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań podjętych przez strony i z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań łącznie.
8.
Komitet Doradczy zgadza się ze stanowiskiem Komisji, w myśl którego zgłoszona koncentracja powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.
9.
Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o uwzględnienie wszystkich pozostałych kwestii poruszonych podczas dyskusji.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.