Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5153 - Arsenal/DSP - Sprawozdawca: Republika Czeska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.227.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 września 2009 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5153 - Arsenal/DSP

Sprawozdawca: Republika Czeska

(2009/C 227/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 września 2009 r.)

1. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że zgłoszone działanie stanowi koncentrację przedsiębiorstw w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że jurysdykcja Komisji została ustalona na mocy decyzji z dnia 16 maja 2008 r. wydanej na podstawie art. 22 ust. 3 zgodnie z wnioskami o przejęcie sprawy złożonymi przez organy ds. ochrony konkurencji w Hiszpanii i w Niemczech na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

3. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że do celów dokonania oceny omawianej koncentracji właściwe rynki produktowe to:

a) rynek technicznego kwasu benzoesowego w postaci stałej;

b) rynek benzoesanu sodu jako rynek odrębny od rynku sorbatów, pozostawiając jednocześnie bez rozstrzygnięcia, czy benzoesan potasu i benzoesan wapnia są częścią tego samego rynku;

c) rynek plastyfikatorów dibenzoesanowych.

4. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że do celów dokonania oceny omawianej koncentracji:

a) właściwy geograficzny rynek technicznego kwasu benzoesowego w postaci stałej obejmuje EOG;

b) zakres właściwego geograficznego rynku benzoesanu sodu można pozostawić bez rozstrzygnięcia;

c) właściwy geograficzny rynek plastyfikatorów dibenzoesanowych obejmuje EOG.

5. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że proponowana koncentracja wywołałaby jednostronne skutki na rynku technicznego kwasu benzoesowego w postaci stałej obejmującym całe EOG, które prowadziłyby do znacznego ograniczenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub na istotnej części tego rynku.

6. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że proponowana koncentracja nie wywoła jednostronnych skutków na rynku benzoesanu sodu, niezależnie od jego definicji geograficznej, w rezultacie których doszłoby do znacznego ograniczenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub na istotnej części tego rynku.

7. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że proponowana koncentracja nie wywoła skoordynowanych skutków na rynku benzoesanu sodu, w rezultacie których doszłoby do znacznego ograniczenia skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub na istotnej części tego rynku.

8. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że przedsiębiorstwo powstałe w wyniku połączenia będzie miało ograniczoną zdolność do zamykania konkurentom dostępu do rynku niższego szczebla plastyfikatorów dibenzoesanowych obejmującego całe EOG i nie będzie do tego skłonne, oraz że, w rezultacie, proponowana koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na rynek niższego szczebla.

9. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że zobowiązania przedstawione przez strony, tj. wycofanie się z całej produkcji płynnego kwasu benzoesowego, jak również dwóch produktów pochodnych (kwasu benzoesowego w postaci stałej i benzoesanu sodu) są wystarczające, aby usunąć obawy dotyczące konkurencji wynikające z koncentracji na rynku technicznego kwasu benzoesowego w postaci stałej obejmującym całe EOG.

Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

10. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że - pod warunkiem dotrzymania zobowiązań przedstawionych przez strony - planowana transakcja nie utrudnia znacząco skutecznej konkurencji na obszarze wspólnego rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej, w rozumieniu art. 2 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz że planowaną koncentrację można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG.

Mniejszość członków wstrzymuje się od głosu.

11. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.