Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4874 - Itema/BarcoVision - Sprawozdawca: Austria.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.225.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2009 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4874 - Itema/BarcoVision

Sprawozdawca: Austria

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 225/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2009 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz że można uznać, iż transakcja ta posiada wymiar wspólnotowy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia.

2. Komitet Doradczy podziela opinię Komisji, że jest to przede wszystkim połączenie pionowe, które obejmuje następujące właściwe rynki produktowe:

– czujniki do przewijarek - rynek wyższego szczebla,

– przewijarki - rynek niższego szczebla,

– czujniki do przędzarek bezwrzecionowych - rynek wyższego szczebla,

– przędzarki bezwrzecionowe - rynek niższego szczebla. W niniejszej sprawie nie ma potrzeby dokładnego określania, czy przędzarki bezwrzecionowe i przędzarki obrączkowe stanowią część tego samego rynku,

– czujniki do krosien tkackich - rynek wyższego szczebla,

– krosna tkackie (krosna rapierowe, krosna chwytakowe i krosna pneumatyczne) - rynek niższego szczebla. W niniejszej sprawie nie ma potrzeby dokładnego określania, czy należy dokonywać dalszego podziału tych rynków (na rynek krosien rapierowych z rapierami biernymi/aktywnymi, krosien chwytakowych/pneumatycznych),

– rozwiązania MES (ang. Manufacturing Execution System) dla przemysłu tekstylnego. W niniejszej sprawie nie ma potrzeby dokładnego określania definicji tych produktów.

3. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że:

– rynek czujników do przewijarek ma zasięg ogólnoświatowy,

– rynek czujników do przędzarek bezwrzecionowych ma zasięg ogólnoświatowy,

– rynek czujników do krosien tkackich ma zasięg ogólnoświatowy,

– rynek przewijarek ma zasięg ogólnoświatowy,

– rynek przędzarek bezwrzecionowych obejmuje swoim zasięgiem co najmniej EOG,

– rynek krosien tkackich obejmuje swoim zasięgiem co najmniej EOG,

– rynek rozwiązań MES dla przemysłu tekstylnego ma zasięg ogólnoświatowy.

4. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że podmiot powstały w wyniku połączenia nie miałby żadnego bodźca do tego, aby całkowicie lub częściowo zaprzestać zaopatrywania jednego lub wszystkich swoich konkurentów na rynku przewijarek i czujników do przewijarek.

5. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że planowana koncentracja prawdopodobnie nie wywoła żadnych skutków zakłócających konkurencję ze szkodą dla konsumentów na rynku przewijarek i czujników do przewijarek.

6. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że planowana koncentracja prawdopodobnie nie wywoła żadnych skutków zakłócających konkurencję ze szkodą dla konsumentów na rynku przędzarek bezwrzecionowych i czujników do przędzarek bezwrzecionowych.

7. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że planowana koncentracja prawdopodobnie nie wywoła żadnych skutków zakłócających konkurencję ze szkodą dla konsumentów na rynku krosien tkackich i czujników do krosien tkackich.

8. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że planowana koncentracja prawdopodobnie nie wywoła żadnych skutków zakłócających konkurencję na rynku rozwiązań MES.

9. Komitet Doradczy zgadza się z wnioskiem Komisji, że planowana koncentracja nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku ani na znacznej jego części.

10. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że w związku z powyższym zgłoszoną koncentrację należy uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

11. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.