Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu dotycząca projektu decyzji w Sprawie COMP/M.4919 - StatoilHydro/ConocoPhillips - Sprawozdawca: Litwa.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.201.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 sierpnia 2009 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 2 października 2008 r. dotycząca projektu decyzji w Sprawie COMP/M.4919 - StatoilHydro/ConocoPhillips

Sprawozdawca: Litwa

(2009/C 201/04)

(Dz.U.UE C z dnia 26 sierpnia 2009 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona koncentracja stanowi koncentrację w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004.

2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że ocena wpływu na konkurencję dotyczy jedynie rynku sprzedaży detalicznej paliw silnikowych (na poziomie niższego szczebla).

3. Komitet Doradczy zgadza się z przyjętymi przez Komisję definicjami rynków właściwych, których dotyczy sprawa:

a) sprzedaż detaliczna paliw silnikowych w Szwecji

b) sprzedaż detaliczna paliw silnikowych w Norwegii

c) sprzedaż detaliczna paliw silnikowych w Danii.

4. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że zgłoszona koncentracja nie budzi zastrzeżeń w dziedzinie konkurencji w odniesieniu do duńskiego rynku sprzedaży detalicznej paliw silnikowych.

5. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że wyłączenie przedsiębiorstwa Jet Sweden jako niezależnego konkurenta oraz jego połączenie z największym podmiotem w Szwecji wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności zgłoszonej koncentracji ze wspólnym rynkiem.

6. Komitet Doradczy podziela pogląd Komisji, że wyłączenie przedsiębiorstwa Jet Norway jako niezależnego konkurenta może zakłócić konkurencję ze względu na wysoko ustawione bariery dostępu do rynku oraz wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności zgłoszonej koncentracji ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG.

7. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zaproponowane środki zaradcze rozwieją poważne obawy Komisji dotyczące konkurencji na szwedzkim rynku sprzedaży detalicznej paliw silnikowych.

8. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zaproponowane środki zaradcze rozwieją poważne obawy Komisji dotyczące konkurencji na norweskim rynku sprzedaży detalicznej paliw silnikowych.

9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona koncentracja powinna zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 oraz art. 57 Porozumienia EOG, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań podjętych przez stronę dokonującą zgłoszenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.