Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 128. posiedzeniu dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/M.3431 - Sonoco/Ahlstrom.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.151.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 128. posiedzeniu w dniu 23 września 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/M.3431 - Sonoco/Ahlstrom

(2005/C 151/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2005 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszone działanie stanowi koncentrację o wymiarze wspólnotowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw WE oraz stanowi również przypadek współpracy w ramach Porozumienia EOG.

2. Komitet Doradczy zgadza się z podanymi przez Komisję określeniami odpowiednich rynków produktowych zawartych w projekcie decyzji.

3. Komitet Doradczy zgadza się z podanym przez Komisję określeniem odpowiednich rynków geograficznych zawartych w projekcie decyzji.

4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłoszona koncentracja wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem w odniesieniu do rynku tulei papierowych najwyższej jakości (PMC) w Skandynawii oraz niskowartościowych tulei w Norwegii i Szwecji.

5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zobowiązania podjęte przez strony są odpowiednie w celu rozwiązania problemów określonych przez Komisję.

6. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zgłaszana koncentracja, pod warunkiem pełnego przestrzegania zobowiązań podjętych przez strony, powinna zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem porozumienia z EOG zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.

7. Komitet Doradczy zgadza się na publikację niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8. Komitet Doradczy zwraca się do Komisji, aby uwzględniła wszystkie pozostałe kwestie poruszone podczas dyskusji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.