Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.180.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 6 czerwca 2017 r.
dotycząca zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w obiekcie Comurhex II znajdującym się w Malvési we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2017/C 180/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2017 r.)

Poniższa ocena została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 7 października 2016 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji - zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom - ogólne dane dotyczące zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych 2  powstałych w obiekcie Comurhex II.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 5 grudnia 2016 r. i które zostały przedłożone przez władze Francji w dniach 6 stycznia i 17 stycznia 2017 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, Komisja wydała następującą opinię:

1. Odległość pomiędzy obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Hiszpanii, wynosi 80 km.
2. Zmodyfikowany plan wiąże się ze zwiększeniem zatwierdzonego limitu emisji uwolnień promieniotwórczych przenoszonych drogą powietrzną, podczas gdy inne zatwierdzone limity emisji pozostają niezmienione.
3. W warunkach normalnej działalności realizacja zmodyfikowanego planu nie powinna spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim, jeśli chodzi o dawki graniczne określone w dyrektywach w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa 3 .
4. Zmodyfikowany plan nie wywiera skutków w zakresie nieplanowanych uwolnień substancji promieniotwórczych, które mogą wystąpić w razie wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych istniejącego planu, w odniesieniu do poziomów referencyjnych określonych w dyrektywach w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie zmodyfikowanego planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w obiekcie Comurhex II znajdującym się w Malvési we Francji, zarówno w warunkach normalnej działalności, jak i w razie wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie powinno spowodować znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywach w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie aspekty środowiskowe. W szczególności Komisja pragnie zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE; dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2 Składowanie odpadów radioaktywnych w rozumieniu pkt 1 zalecenia Komisji 2010/635/Euratom z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 36).
3 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego i dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom oraz 2003/122/Euratom ze skutkiem od dnia 6 lutego 2018 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.