Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.321.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 27 września 2017 r.
dotycząca planu modyfikacji trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z zakładu Sellafield Magnox Swarf Storage Silo w Zjednoczonym Królestwie

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 321/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Poniższa ocena została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 18 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 37 traktatu Euratom, Komisja Europejska otrzymała od rządu Zjednoczonego Królestwa dane ogólne dotyczące planu modyfikacji trwałego składowania odpadów promieniotwórczych 2  pochodzących z zakładu Sellafield Magnox Swarf Storage Silo.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 14 marca 2017 r. i które zostały przedłożone przez władze Zjednoczonego Królestwa w dniu 18 maja 2017 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, Komisja wydała następującą opinię:

1. Odległość między składowiskiem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim - w tym przypadku Irlandią - wynosi 180 km.
2. W warunkach normalnej eksploatacji uwolnienia gazowych i płynnych substancji promieniotwórczych nie powinny spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do dawek granicznych określonych w dyrektywach ustanawiających podstawowe normy bezpieczeństwa 3 .
3. Operacyjne, a także wtórne odpady promieniotwórcze zostaną przeniesione do zakładów przetwarzania i kondycjonowania na miejscu. Kondycjonowane odpady o niskim poziomie radioaktywności zostaną przewiezione do pobliskiego licencjonowanego obiektu trwałego składowania Drigg. Kondycjonowane odpady o średnim poziomie radioaktywności będą tymczasowo składowane na miejscu do czasu udostępnienia odpowiedniego repozytorium na terytorium Zjednoczonego Królestwa.
4. W przypadku nieplanowanych uwolnień substancji promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie miałyby istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony zdrowia, w odniesieniu do poziomów referencyjnych określonych w dyrektywach ustanawiających podstawowe normy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie planu trwałego składowania wszystkich rodzajów odpadów promieniotwórczych pochodzących z zakładu Sellafield Magnox Swarf Storage Silo w Zjednoczonym Królestwie, zarówno w normalnych warunkach działalności, jak i w razie wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie spowoduje znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywach ustanawiających podstawowe normy bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie aspekty środowiskowe. W szczególności Komisja pragnie zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE; dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2 Składowanie odpadów radioaktywnych w rozumieniu pkt 1 zalecenia Komisji 2010/635/Euratom z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 36).
3 Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1) i dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom oraz 2003/122/Euratom ze skutkiem od dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.