Opinia Komisji z dnia 12 stycznia 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku... - OpenLEX

Opinia Komisji z dnia 12 stycznia 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Brokdorf (KBR) w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w Niemczech

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.12.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 12 stycznia 2023 r.
dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Brokdorf (KBR) w kraju związkowym Szlezwik- Holsztyn w Niemczech

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2023/C 12/01)

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2023 r.)

Poniższą ocenę przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 31 stycznia 2022 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu Niemiec - zgodnie z art. 37 traktatu Euratom - dane ogólne dotyczące planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych 2  powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Brokdorf.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła 13 maja 2022 r. i które zostały przedłożone przez władze niemieckie 17 sierpnia 2022 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię:

1. Odległość między obiektem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim - w tym przypadku Danią - wynosi 110 km.

2. W normalnych warunkach likwidacji i demontażu elektrowni jądrowej Brokdorf (KBR) uwolnienia płynnych i gazowych substancji promieniotwórczych nie powinny spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim w odniesieniu do dawek granicznych określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa 3 .

3. Stałe odpady promieniotwórcze są czasowo składowane na terenie obiektu (w nowej z hali przygotowania do transportu), do czasu ich przemieszczenia do licencjonowanych zakładów przetwarzania lub składowania znajdujących się w Niemczech.

Niepromieniotwórcze odpady stałe oraz pozostałości, które nie przekraczają dopuszczalnych poziomów emisji, zostaną zwolnione z mechanizmów kontrolnych i będą składowane jako odpady zwykłe lub zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania bądź recyklingu. Działania takie będą przeprowadzane zgodnie z kryteriami określonymi w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa.

4. W przypadku nieplanowanych uwolnień substancji promieniotwórczych w wyniku wypadków o charakterze i skali określonych w danych ogólnych dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie miałyby istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony zdrowia, zważywszy na poziomy referencyjne określone w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie planu trwałego składowania wszystkich rodzajów odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Brokdorf (KBR), znajdującej się w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w Niemczech, zarówno w normalnych warunkach działalności, jak i w razie wypadków o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie powinno spowodować znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2023 r.

1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bardziej szczegółowej ocenie należy poddać aspekty środowiskowe. Komisja pragnie w szczególności zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE, dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2 Składowanie odpadów radioaktywnych w rozumieniu pkt 1 zalecenia Komisji 2010/635/Euratom z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 36).
3 Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.