Opinia Komisji z dnia 10 maja 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z nowego zakładu AMC2 znajdującego się na terenie przemysłowym Tricastin we Francji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.174.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 maja 2023 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 10 maja 2023 r.
dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z nowego zakładu AMC2 znajdującego się na terenie przemysłowym Tricastin we Francji

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2023/C 174/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 maja 2023 r.)

Poniższą ocenę przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 6 lipca 2022 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji - zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom - dane ogólne dotyczące planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych 2  pochodzących z nowego zakładu AMC2.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła 29 września 2022 r. i które zostały przedłożone przez władze francuskie 31 stycznia 2023 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, Komisja wydała następującą opinię:

1. Odległość między obiektem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim, w tym przypadku Włochami, wynosi 170 km.

2. Podczas normalnej eksploatacji uwolnienia ciekłych lub gazowych substancji promieniotwórczych nie powinny spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do dawek granicznych określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa 3 .

3. Stałe odpady promieniotwórcze będą przekazywane do licencjonowanych obiektów przetwarzania (zakład TRIDENT na terenie przemysłowym Tricastin) lub trwałego składowania znajdujących się we Francji.

4. W przypadku nieplanowanych uwolnień substancji promieniotwórczych, które mogą nastąpić w następstwie wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, uwolnienia te nie powinny spowodować znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami dyrektywy ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa.

W związku z powyższym w opinii Komisji wdrożenie planu trwałego składowania wszystkich rodzajów odpadów promieniotwórczych pochodzących z nowego zakładu AMC2, znajdującego się na terenie przemysłowym Tricastin we Francji, zarówno w normalnych warunkach działalności, jak i w razie wypadków o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, nie spowoduje znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2023 r.

1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bardziej szczegółowej ocenie należy poddać aspekty środowiskowe. Komisja pragnie w szczególności zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE, dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2 Składowanie odpadów radioaktywnych w rozumieniu pkt 1 zalecenia Komisji 2010/635/Euratom z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stosowania art. 37 Traktatu Euratom (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 36).
3 Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.