Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.175.69

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 maja 2021 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą
(2021/C 175/07)

SprawozdawcaLoïg CHESNAIS-GIRARD (FR/PES),
generalny:przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii
Dokument źródłowy:COM(2020) 854 final
I.
ZALECANE POPRAWKI

Poprawka 1

Motyw 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") wystąpiło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("Euratom") - zwanych dalej wspólnie "Unią" - rozpoczynając okres przejściowy. Ten tymczasowy okres przejściowy uzgodniono w ramach umowy o wystąpieniu (1) i potrwa on do dnia 31 grudnia 2020 r. W okresie przejściowym Unia i Zjednoczone Królestwo rozpoczęły formalne negocjacje w sprawie przyszłych stosunków.

______________

(1) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("umowa o wystąpieniu") (Dz. U. L 29 z 31.1.2020, s. 7).

Dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") wystąpiło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("Euratom") - zwanych dalej wspólnie "Unią" - rozpoczynając okres przejściowy. Ten tymczasowy okres przejściowy uzgodniono w ramach umowy o wystąpieniu (1) i zakończył się on dnia 31 grudnia 2020 r. W okresie przejściowym Unia i Zjednoczone Królestwo rozpoczęły formalne negocjacje w sprawie przyszłych stosunków.

_____________

(1) Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("umowa o wystąpieniu") (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7).

Poprawka 2

Dodanie motywu 2a

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Dnia 24 grudnia 2020 r. negocjacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem doprowadziły do zawarcia Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony ("umowa o handlu i współpracy") (1), określającej ich przyszłe stosunki i tymczasowo wchodzącej w życie 1 stycznia 2021 r. Wdrożenie umowy o handlu i współpracy w odniesieniu do części dotyczącej rybołówstwa przewiduje okres przejściowy trwający pięć i pół roku do dnia 30 czerwca 2026 r. i prowadzący do stopniowego
ograniczenia działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa. Doprowadzi to zapewne do głębokich zmian w całym łańcuchu wartości rybołówstwa i strukturze gospodarki przybrzeżnej niektórych regionów.
___________

(1) Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską

i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz.U. L 444 z 31.12.2020, s. 14).

Poprawka 3

Motyw 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Unia jest zobowiązana do złagodzenia skutków gospodarczych wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz do okazania solidarności z wszystkimi państwami członkowskimi, zwłaszcza tymi, które zostaną najbardziej dotknięte skutkami tych wyjątkowych okoliczności.Unia jest zobowiązana do złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych i społecznych wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz do okazania solidarności z wszystkimi państwami członkowskimi i ze wszystkimi regionami i sektorami gospodarki, które zostaną dotknięte skutkami tych wyjątkowych okoliczności.

Poprawka 4

Motyw 5

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Na potrzeby przyczynienia się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej właściwe jest, aby przy opracowywaniu środków wsparcia państwa członkowskie skupiły się w szczególności na regionach, obszarach i społecznościach lokalnych, w tym na tych, które są zależne od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa i na które wystąpienie Zjednoczonego Królestwa może zatem mieć najbardziej negatywny wpływ. Państwa członkowskie mogą być zmuszone do wprowadzenia szczególnych środków, w szczególności w celu wsparcia przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, które ucierpiały w wyniku wystąpienia. Należy zatem przedstawić niewy- czerpujący wykaz rodzajów środków, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo, że przyczynią się do osiągnięcia tego celu.Na potrzeby przyczynienia się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej właściwe jest, aby przy opracowywaniu środków wsparcia państwa członkowskie skupiły się w szczególności na regionach, obszarach i społecznościach lokalnych, w tym na tych, które są zależne od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa i na które wystąpienie Zjednoczonego Królestwa może zatem mieć najbardziej negatywny wpływ i zapewniły zrównoważoną dystrybucję we wszystkich dotkniętych regionach. Państwa członkowskie mogą być zmuszone do wprowadzenia szczególnych środków, w szczególności w celu wsparcia przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, które ucierpiały w wyniku wystąpienia. Należy zatem przedstawić niewyczerpujący wykaz rodzajów środków, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo, że przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 5

Motyw 5

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Zwraca uwagę na szczególne narażenie na trudności niektórych sektorów gospodarki. W pewnych regionach silnie uzależnionych od brytyjskich klientów przewiduje się znaczne ograniczenie działalności turystycznej. Przepisy dotyczące pobytu obywateli mogą podważać tradycje przemieszczania się i wymiany między regionami, ale także równowagę demograficzną niektórych obszarów. Działalność handlowa jest uzależniona od zdolności przedsiębiorstw i łańcuchów wartości do przystosowania się do nowych wymogów umowy. Chociaż skutki są już widoczne dla niektórych sektorów, takich jak sektory oferujące produkty bardzo świeże, wiele skutków brexitu nadal jest ukrytych w związku z sytuacją zdrowotną związaną z COVID-19 lub w związku z tym, że wszystkie przepisy nie są jeszcze w pełni stosowane.

Poprawka 6

Motyw 6

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Jednocześnie ważne jest jasne określenie wszelkich wyłączeń ze wsparcia udzielanego w ramach rezerwy. W odniesieniu do rezerwy należy wyłączyć ze wsparcia podatek od wartości dodanej, ponieważ stanowi on przychód państwa członkowskiego, który kompensuje powiązane koszty dla budżetu danego państwa członkowskiego. W celu jak najefektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów do wsparcia z rezerwy nie powinna kwalifikować się pomoc techniczna, z jakiej korzystają organy odpowiedzialne za wdrażanie rezerwy. Zgodnie z ogólnym podejściem do polityki spójności nie należy wspierać wydatków związanych z przeniesieniami lub sprzecznych z jakimkolwiek obowiązującym prawem Unii lub prawem krajowym.Jednocześnie ważne jest jasne określenie wszelkich wyłączeń ze wsparcia udzielanego w ramach rezerwy. W odniesieniu do rezerwy należy wyłączyć ze wsparcia podatek od wartości dodanej, chyba że nie podlega on zwrotowi na mocy prawa krajowego dotyczącego VAT, ponieważ stanowi on przychód państwa członkowskiego, który kompensuje powiązane koszty dla budżetu danego państwa członkowskiego. Zgodnie z ogólnym podejściem do polityki spójności nie należy wspierać wydatków związanych z przeniesieniami lub sprzecznych z jakimkolwiek obowiązującym prawem Unii lub prawem krajowym.

Poprawka 7

Motyw 14

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny rezerwy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te powinny w stosownych przypadkach obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę oceny przedmiotowej rezerwy.Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny rezerwy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążenia administracyjnego, zwłaszcza względem państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych. Wymogi te powinny w stosownych przypadkach obejmować wymierne wskaźniki jako podstawę oceny przedmiotowej rezerwy.

Poprawka 8

Motyw 15

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Aby zapewnić równe traktowanie wszystkich państw członkowskich oraz spójność w ocenie wniosków, Komisja powinna oceniać wnioski w ramach pakietu. Powinna ona w szczególności zbadać kwalifikowalność i prawidłowość zadeklarowanych wydatków, bezpośredni związek wydatków ze środkami wprowadzonymi w celu zaradzenia skutkom wystąpienia oraz środkami wprowadzonymi przez dane państwo członkowskie w celu uniknięcia podwójnego finansowania. W ramach dokonywania oceny wniosków o przyznanie wkładu finansowego z rezerwy Komisja powinna rozliczyć wypłacone płatności zaliczkowe i odzyskać niewykorzystaną kwotę. W celu skoncentrowania wsparcia na państwach członkowskich najbardziej dotkniętych wystąpieniem, w przypadku gdy wydatki w danym państwie członkowskim uznane przez Komisję za kwalifikowalne przekraczają kwotę wypłaconą w ramach płatności zaliczkowych oraz 0,06 % nominalnego dochodu narodowego brutto (DNB) danego państwa członkowskiego za 2021 r., należy umożliwić dalszy przydział środków z rezerwy dla tego państwa członkowskiego w granicach dostępnych środków finansowych. Biorąc pod uwagę zakres przewidywanego wstrząsu gospodarczego, należy przewidzieć możliwość wykorzystania kwot odzyskanych z płatności zaliczkowych na zwrot dodatkowych wydatków państw członkowskich.Aby zapewnić równe traktowanie wszystkich państw członkowskich oraz spójność w ocenie wniosków, Komisja powinna oceniać wnioski w ramach pakietu. Powinna ona w szczególności zbadać kwalifikowalność i prawidłowość zadeklarowanych wydatków, bezpośredni związek wydatków ze środkami wprowadzonymi w celu zaradzenia skutkom wystąpienia oraz środkami wprowadzonymi przez dane państwo członkowskie w celu uniknięcia podwójnego finansowania. Należy także zagwarantować sektorowy i geograficzny podział wydatków na poziomie NUTS 2, w tym w regionach najbardziej oddalonych. W ramach dokonywania oceny wniosków o przyznanie wkładu finansowego z rezerwy Komisja powinna rozliczyć wypłacone płatności zaliczkowe i odzyskać niewykorzystaną kwotę. W celu skoncentrowania wsparcia na państwach członkowskich najbardziej dotkniętych wystąpieniem, w przypadku gdy wydatki w danym państwie członkowskim uznane przez Komisję za kwalifikowalne przekraczają kwotę wypłaconą w ramach płatności zaliczkowych oraz 0,06 % nominalnego dochodu narodowego brutto (DNB) danego państwa członkowskiego za 2021 r., należy umożliwić dalszy przydział środków z rezerwy dla tego państwa członkowskiego w granicach dostępnych środków finansowych. Biorąc pod uwagę zakres przewidywanego wstrząsu gospodarczego, należy przewidzieć możliwość wykorzystania kwot odzyskanych z płatności zaliczkowych na zwrot dodatkowych wydatków państw członkowskich.

Poprawka 9

Motyw 16

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zarządzania dzielonego państwa członkowskie powinny ustanowić system zarządzania i kontroli, wyznaczyć organy odpowiedzialne za zarządzanie rezerwą oraz powiadomić o nich Komisję, a także ustanowić odrębny niezależny podmiot audytowy. Z myślą o uproszczeniu państwa członkowskie mogą wykorzystać istniejące wyznaczone organy i systemy ustanowione do celów zarządzania i kontroli finansowania w ramach polityki spójności lub Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Konieczne jest określenie obowiązków państw członkowskich i ustanowienie konkretnych wymogów dla wyznaczonych organów.W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zarządzania dzielonego państwa członkowskie powinny ustanowić system zarządzania i kontroli, wyznaczyć na poziomie krajowym i regionalnym organy odpowiedzialne za zarządzanie rezerwą oraz powiadomić o nich Komisję, a także ustanowić odrębny niezależny podmiot audytowy. Z myślą o uproszczeniu państwa członkowskie powinny wykorzystać istniejące wyznaczone organy i systemy ustanowione do celów zarządzania i kontroli finansowania w ramach polityki spójności lub Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Konieczne jest określenie obowiązków państw członkowskich i ustanowienie konkretnych wymogów dla wyznaczonych organów. Państwa członkowskie zadbają o udział odpowiednich władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu i monitorowaniu funduszu, w szczególności za pośrednictwem organów monitorujących, jeżeli nie są one jeszcze członkami tych organów.

Poprawka 10

Motyw 19

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Punkt (19) W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania wkładu Unii Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie końcowe w sprawie wdrożenia rezerwy.Punkt (19) W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wykorzystania wkładu Unii Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie końcowe w sprawie wdrożenia rezerwy.

Poprawka 11

Artykuł 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
(1) "okres referencyjny" oznacza okres referencyjny, o którym mowa w art. 63 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego; trwa on od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;(1) "okres referencyjny" oznacza okres referencyjny, o którym mowa w art. 63 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego; trwa on od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
(2) "obowiązujące przepisy" oznaczają prawo Unii oraz odnoszące się do jego stosowania przepisy prawa krajowego;(2) "obowiązujące przepisy" oznaczają prawo Unii oraz odnoszące się do jego stosowania przepisy prawa krajowego;
(3) "nieprawidłowość" oznacza każde naruszenie prawa Unii lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa Unii, wynikające z działania lub zaniechania przez jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny zaangażowany we wdrażanie rezerwy, w tym organy państwa członkowskiego, które to naruszenie ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;(3) "nieprawidłowość" oznacza każde naruszenie prawa Unii lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa Unii, wynikające z działania lub zaniechania przez jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny zaangażowany we wdrażanie rezerwy, w tym organy państwa członkowskiego, które to naruszenie ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
(4) "łączny poziom błędu" oznacza ogół błędów wykrytych w próbie podzielony przez populację objętą audytem;(4) "łączny poziom błędu" oznacza ogół błędów wykrytych w próbie podzielony przez populację objętą audytem;
(5) "poziom błędu rezydualnego" oznacza łączny poziom błędu pomniejszony o korekty finansowe zastosowane przez państwo członkowskie, które zamierza ograniczyć ryzyko stwierdzone przez niezależny podmiot audytowy w audytach finansowanych środków, podzielony przez wydatki, które mają być pokryte z wkładu finansowego z rezerwy;(5) "poziom błędu rezydualnego" oznacza łączny poziom błędu pomniejszony o korekty finansowe zastosowane przez państwo członkowskie, które zamierza ograniczyć ryzyko stwierdzone przez niezależny podmiot audytowy w audytach finansowanych środków, podzielony przez wydatki, które mają być pokryte z wkładu finansowego z rezerwy.
(6) "przeniesienie" oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Poprawka 12

Artykuł 4

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
1. Do wsparcia z przedmiotowej rezerwy kwalifikują się wszystkie państwa członkowskie.1. Do wsparcia z przedmiotowej rezerwy kwalifikują się wszystkie państwa członkowskie.
2. Maksymalne środki na potrzeby tej rezerwy wynoszą 370 994 000 EUR w cenach bieżących.2. Maksymalne środki na potrzeby tej rezerwy wynoszą 370 994 000 EUR w cenach bieżących.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przydzielone w następujący sposób:3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przydzielone w następujący sposób:
a) kwota płatności zaliczkowych w wysokości 4 244 832 000 EUR zostanie udostępniona w 2021 r. zgodnie z art. 8;a) kwota płatności zaliczkowych w wysokości 4 244 832 000 EUR zostanie udostępniona w 2021 r. zgodnie z art. 8;
b) dodatkowe kwoty w wysokości 126 162 000 EUR zostaną udostępnione w 2024 r. zgodnie z art. 11.b) dodatkowe kwoty w wysokości 126 162 000 EUR zostaną udostępnione w 2026 r. zgodnie z art. 11.
Kwoty określone w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. a) uznaje się za płatności zaliczkowe w rozumieniu art. 115 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia finansowego.Kwoty określone w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. a) uznaje się za płatności zaliczkowe w rozumieniu art. 115 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia finansowego.
4. Zasoby pochodzące z płatności zaliczkowych z rezerwy i przydzielone na podstawie kryterium dotyczącego rybołówstwa (załącznik I pkt 2) wykorzystuje się wyłącznie na działania wspierające przedsiębiorstwa i społeczności lokalne i regionalne zależne od działalności połowowej na wodach należących do wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.) Zjednoczonego Królestwa, jak przewidziano w art. 5 ust. 1 lit. c).
5. Przy określaniu środków wsparcia finansowanych ze środków przydzielonych zgodnie z kryterium handlu ze Zjednoczonym Królestwem (załącznik I, pkt 2), państwa członkowskie biorą pod uwagę względne znaczenie wymiany handlowej netto dla każdego regionu (NUTS 2). Taka wymiana handlowa w każdym przypadku obejmuje usługi turystyczne.

Poprawka 13

Dodanie artykułu 4a

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Proces konsultacji

1. Każde państwo członkowskie ustanawia zgodnie z krajowymi ramami prawnymi wielopoziomowy dialog obejmujący przynajmniej władze lokalne i regionalne z najbardziej dotkniętych obszarów. Ten proces konsultacji opiera się na zasadzie partnerstwa w polityce spójności. Dotyczy określania i wdrażania działań wspieranych z rezerwy.

2. Rozwiązania dotyczące konsultacji i zaangażowania władz lokalnych i regionalnych zostaną wskazane przez państwo członkowskie w [nowym załączniku IV].

Uzasadnienie

Proces konsultacji powinien być zasadniczym elementem podejmowania decyzji o tym, w jaki sposób przydzielane są środki finansowe. Władze lokalne i regionalne powinny zostać włączone do procesu konsultacji zgodnie z procedurami dotyczącymi polityki spójności.

Poprawka 14

Artykuł 5 ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Kwalifikowalność

1. Wkład finansowy z rezerwy służy wsparciu wyłącznie wydatków publicznych bezpośrednio związanych z działaniami wdrożonymi przez państwa członkowskie konkretnie w celu przyczynienia się do realizacji celów, o których mowa w art. 3, i może obejmować w szczególności następujące elementy:

Kwalifikowalność

1. Wkład finansowy z rezerwy służy wsparciu wyłącznie wydatków publicznych bezpośrednio związanych z działaniami wdrożonymi przez państwa członkowskie konkretnie w celu przyczynienia się do realizacji celów, o których mowa w art. 3, i może obejmować w szczególności następujące elementy:

a) działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, które ucierpiały w wyniku wystąpienia;a) działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw (przede wszystkim MŚP), regionów i społeczności lokalnych, które ucierpiały w wyniku wystąpienia, w tym rekompensaty dla przedsiębiorstw borykających się ze znacznym spadkiem obrotów z powodu ograniczonego dostępu do rynku Zjednoczonego Królestwa z uwagi na wprowadzenie barier pozataryfowych;
b) działania mające na celu wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki;b) działania mające na celu wsparcie najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki, w tym inwestycje niezbędne do reorganizacji łańcuchów wartości;
c) działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw i społeczności lokalnych zależnych od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa;c) działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw i społeczności lokalnych i regionalnych zależnych od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa, w tym inwestycje niezbędne do restrukturyzacji sektora;
d) działania mające na celu wsparcie zatrudnienia, w tym poprzez mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, przekwalifikowanie i szkolenia w dotkniętych sektorach;d) środki mające na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków brexitu dla szczególnie dotkniętych sektorów, takich jak turystyka, eksport produktów rolnych, badania naukowe i innowacje;
e) działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, bezpieczeństwa i rybołówstwa, jak również poboru podatków pośrednich, z uwzględnieniem dodatkowego personelu i infrastruktury;e) działania mające na celu wsparcie zatrudnienia, w tym poprzez mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, przekwalifikowanie i szkolenia dla dotkniętych sektorów;
f) działania mające na celu usprawnienie systemów wydawania certyfikatów i pozwoleń dla produktów, wsparcie w spełnieniu wymogów dotyczących przedsiębiorstw, ułatwienie etykietowania i oznakowania, np. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz norm środowiskowych, jak również wsparcie na rzecz wzajemnego uznawania;f) środki mające na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy UE jej obywateli, którzy w wyniku ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników musieli opuścić Zjednoczone Królestwo;
g) działania na rzecz komunikacji, informowania oraz zwiększania świadomości obywateli i przedsiębiorstw w zakresie zmian dotyczących ich praw i obowiązków wynikających z wystąpienia.g) działania mające na celu zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, bezpieczeństwa i rybołówstwa, jak również poboru podatków pośrednich, z uwzględnieniem dodatkowego wykwalifikowanego personelu i infrastruktury fizycznej i niematerialnej;
h) działania mające na celu usprawnienie systemów wydawania certyfikatów i pozwoleń dla produktów, wsparcie w spełnieniu wymogów dotyczących przedsiębiorstw, ułatwienie etykietowania i oznakowania, np. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz norm środowiskowych, jak również wsparcie na rzecz wzajemnego uznawania;
i) działania na rzecz komunikacji, informowania oraz zwiększania świadomości obywateli i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, w zakresie zmian dotyczących ich praw i obowiązków wynikających z wystąpienia;
j) działania mające na celu złagodzenie zakłóceń spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z programów współpracy i wymiany;
k) działania mające na celu zapewnienie dialogu i konsultacji między terytoriami i sektorami, które najbardziej ucierpiały, w celu ograniczenia nieprzewidzianych skutków zakłóceń między partnerami europejskimi i brytyjskimi oraz stworzenia warunków sprzyjających sprawnemu i spokojnemu wdrażaniu umowy o handlu i współpracy;
l) działania służące ocenie skutków i ocenie działań wdrożonych w ramach rezerwy.

Poprawka 15

Artykuł 5 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
2. Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione i pokryte w okresie referencyjnym w odniesieniu do działań realizowanych w danym państwie członkowskim lub na rzecz danego państwa członkowskiego.2. Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione i pokryte w okresie referencyjnym w odniesieniu do działań realizowanych w regionach danego państwa członkowskiego, które ucierpiały.

Poprawka 16

Artykuł 5 ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Opracowując działania wspierające, państwa członkowskie biorą pod uwagę zróżnicowany wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na różne regiony i społeczności lokalne oraz w stosownych przypadkach koncentrują wsparcie z rezerwy na podmiotach najbardziej dotkniętych tym wystąpieniem, jak należyOpracowując działania wspierające, państwa członkowskie biorą pod uwagę zróżnicowany wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na różne regiony i społeczności lokalne oraz w stosownych przypadkach koncentrują wsparcie z rezerwy na podmiotach najbardziej dotkniętych tym wystąpieniem przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego podziału środków na podstawie oddziaływania gospodarczego na każdy z regionów.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zadbanie o to, by przydział środków z rezerwy uwzględniał skutki gospodarcze brexitu dla każdego zainteresowanego regionu i opierał się na zrównoważonym podziale pomocy na podstawie rzeczywistych szkód gospodarczych.

Poprawka 17

Artykuł 5 ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Działania, o których mowa w ust. 1, są zgodne z obowiązującymi przepisami.Działania, o których mowa w ust. 1, są zgodne z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. [nowy art. 6].

Poprawka 18

Artykuł 5 ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Działania kwalifikowalne na podstawie ust. 1 mogą otrzymywać wsparcie z innych unijnych programów i instrumentów, pod warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa tych samych kosztów.Działania kwalifikowalne na podstawie ust. 1 mogą otrzymywać wsparcie z innych unijnych programów i instrumentów, pod warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa tych samych kosztów. W ramach prac dotyczących uniknięcia nakładania się finansowania należy w pełni zaangażować odpowiednie organy regionalne i lokalne pełniące funkcje instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w zakresie funduszy europejskich i prowadzić z nimi konsultacje. Decyzja o uruchomieniu funduszy strukturalnych, a nie rezerwy, będzie musiała być przedmiotem konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami z uwagi na ewentualne konsekwencje dla realizacji innych programów europejskich i programów finansowania.

Poprawka 19

Dodanie artykułu 5a

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Pomoc państwa

1. W odniesieniu do sektora rybołówstwa i sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, art. 107, 108 i 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy przyznawanej ściśle na mocy art. 5 w okresie referencyjnym.

2. Przepisy krajowe ustanawiające finansowanie ze środków publicznych w szerszym zakresie, niż wynika to z przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących płatności, o których mowa w ust. 1, podlegają w całości art. 107, 108 i 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 20

Artykuł 6

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Wyłączenie ze wsparciaWyłączenie ze wsparcia
Rezerwa nie służy do wspierania takich elementów, jak:Rezerwa nie służy do wspierania takich elementów, jak:
a) podatek od wartości dodanej;a) podatek od wartości dodanej, chyba że nie podlega on zwrotowi w świetle krajowych przepisów dotyczących VAT;
b) pomoc techniczna w zakresie zarządzania, monitorowania, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu rezerwy;b) wydatki wspierające przeniesienie, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 6;
c) wydatki wspierające przeniesienie, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 6;c) wydatki wspierające przeniesienie zgodnie z art. 2 ust. 61a i art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym to przypadku wkład z rezerwy stanowi pomoc państwa;
d) wydatki wspierające przeniesienie zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym to przypadku wkład z rezerwy stanowi pomoc państwa.d) beneficjenci mający siedzibę statutową w państwie trzecim.

Poprawka 21

Artykuł 7 ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia finansowego niewykorzystane środki na zobowiązania i płatności podlegające niniejszemu rozporządzeniu są automatycznie przenoszone i mogą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2025 r. Przeniesione środki są wykorzystywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia finansowego niewykorzystane środki na zobowiązania i płatności podlegające niniejszemu rozporządzeniu są automatycznie przenoszone i mogą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2026 r. Przeniesione środki są wykorzystywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Poprawka 22

Artykuł 8 ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Komisja wypłaca płatności zaliczkowe w terminie 60 dni od daty przyjęcia aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 2. Ich rozliczenie następuje zgodnie z art. 11.Komisja wypłaca płatności zaliczkowe w terminie 45 dni od daty przyjęcia aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 2. Ich rozliczenie następuje zgodnie z art. 11.

Poprawka 23

Artykuł 10 ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Podstawę wniosku stanowi wzór określony w załączniku II. Wniosek zawiera informacje na temat całkowitej kwoty wydatków publicznych poniesionych i pokrytych przez państwa członkowskie oraz wartości wskaźników produktu dla działań objętych wsparciem. Dołącza się do niego dokumenty, o których mowa w art. 63 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia finansowego, oraz sprawozdanie z wdrażania.Podstawę wniosku stanowi wzór określony w załączniku II. Wniosek zawiera informacje na temat całkowitej kwoty wydatków publicznych poniesionych i pokrytych przez państwa członkowskie, w tym podziału terytorialnego wydatków na poziomie NUTS 2, oraz wartości wskaźników produktu dla działań objętych wsparciem. Dołącza się do niego dokumenty, o których mowa w art. 63 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia finansowego, oraz sprawozdanie z wdrażania.

Poprawka 24

Artykuł 10 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
2. Sprawozdanie z wdrażania dotyczące rezerwy zawiera:2. Sprawozdanie z wdrażania dotyczące rezerwy zawiera:
a) opis skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii pod względem gospodarczym i społecznym, w tym określenie najbardziej dotkniętych regionów, obszarów i sektorów;a) opis skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii pod względem gospodarczym i społecznym, w tym określenie najbardziej dotkniętych regionów, obszarów i sektorów; ocena finansowa dokonywana jest w cenach stałych w euro;
aa) zgodnie z [nowym art. 5] opis konsultacji przeprowadzonych z najbardziej dotkniętymi regionami i sektorami, zarówno podczas opracowywania działań, jak i podczas ich wdrażania.;
b) opis środków wprowadzonych w celu zaradzania negatywnym konsekwencjom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zakresu, w jakim środki te złagodziły skutki regionalne i sektorowe, o których mowa w lit. a), oraz sposobów realizacji tych środków;b) opis środków wprowadzonych w celu zaradzania negatywnym konsekwencjom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zakresu, w jakim środki te złagodziły skutki regionalne i sektorowe, o których mowa w lit. a), oraz sposobów realizacji tych środków;
c) uzasadnienie kwalifikowalności poniesionych i pokrytych wydatków oraz ich bezpośredniego związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii;c) uzasadnienie kwalifikowalności poniesionych i pokrytych wydatków oraz ich bezpośredniego związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii;
d) opis środków wprowadzonych w celu uniknięcia podwójnego finansowania oraz zapewnienia komplementarności z innymi instrumentami unijnymi i finansowaniem krajowym;d) opis środków wprowadzonych w celu uniknięcia podwójnego finansowania oraz zapewnienia komplementarności z innymi instrumentami unijnymi i finansowaniem krajowym;
e) opis wkładu środków w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej.e) opis wkładu środków w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej.

Poprawka 25

Artykuł 13 ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Zarządzanie i kontrolaZarządzanie i kontrola
1. Wypełniając zadania związane z wdrożeniem rezerwy, państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, w tym środki ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne, aby chronić interesy finansowe Unii, w szczególności poprzez:1. Wypełniając zadania związane z wdrożeniem rezerwy, państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, w tym środki ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne, aby chronić interesy finansowe Unii, w szczególności poprzez:
(a) wyznaczenie organu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z rezerwy oraz niezależnego podmiotu audytowego zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia finansowego, a także za nadzorowanie tych organów;(a) wyznaczenie organu lub organów, na odpowiednim szczeblu sprawowania rządów, odpowiedzialnych za zarządzanie wkładem finansowym z rezerwy oraz niezależnego podmiotu audytowego zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia finansowego, a także za nadzorowanie tych organów;
(b) utworzenie systemów zarządzania i kontroli na potrzeby rezerwy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz zapewnienie, aby systemy te funkcjonowały w sposób skuteczny;(b) utworzenie systemów zarządzania i kontroli na potrzeby rezerwy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami oraz zapewnienie, aby systemy te funkcjonowały w sposób skuteczny;
(c) opracowanie opisu systemu zarządzania i kontroli zgodnie z wzorem określonym w załączniku III, aktualizowanie tego opisu oraz udostępnienie go Komisji na jej żądanie;(c) opracowanie opisu systemu zarządzania i kontroli zgodnie z wzorem określonym w załączniku III, aktualizowanie tego opisu oraz udostępnienie go Komisji na jej żądanie;
(d) powiadomienie Komisji o tożsamości wyznaczonych organów oraz o organie, na rzecz którego należy uiszczać płatności zaliczkowe, a także potwierdzenie, że opracowano opisy systemów w ciągu trzech miesięcy od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;(d) powiadomienie Komisji o tożsamości wyznaczonych organów oraz o organie, na rzecz którego należy uiszczać płatności zaliczkowe, a także potwierdzenie, że opracowano opisy systemów w ciągu trzech miesięcy od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
(e) zapewnienie, aby wydatki wspierane w ramach innych unijnych programów i aktów prawnych nie zostały uwzględnione jako wsparcie z rezerwy;(e) zapewnienie, aby wydatki wspierane w ramach innych unijnych programów i aktów prawnych nie zostały uwzględnione jako wsparcie z rezerwy;
(f) zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie, a także unikanie konfliktu interesów, w tym poprzez wykorzystanie pojedynczego narzędzia do eksploracji danych zapewnionego przez Komisję;

(...)

(f) zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie, a także unikanie konfliktu interesów;

(...)

Poprawka 26

Artykuł 13 ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Organ odpowiedzialny za zarządzanie wkładem finansowym z rezerwy:Organ odpowiedzialny lub organy odpowiedzialne za zarządzanie wkładem finansowym z rezerwy:
a) zapewnia funkcjonowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej;a) zapewnia funkcjonowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej;
b) ustanawia kryteria i procedury wyboru środków, które mają być finansowane, oraz określa warunki wkładu finansowego z rezerwy;b) ustanawia kryteria i procedury wyboru środków, które mają być finansowane, oraz określa warunki wkładu finansowego z rezerwy;
c) weryfikuje, czy środki finansowane z rezerwy są wdrażane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wkładu finansowego z rezerwy oraz czy wydatki opierają się na możliwych do zweryfikowania dokumentach potwierdzających;c) weryfikuje, czy środki finansowane z rezerwy są wdrażane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wkładu finansowego z rezerwy oraz czy wydatki opierają się na możliwych do zweryfikowania dokumentach potwierdzających;
d) ustanawia skuteczne środki służące uniknięciu podwójnego finansowania tych samych kosztów z rezerwy i innych źródeł finansowania unijnego;d) ustanawia skuteczne środki służące uniknięciu podwójnego finansowania tych samych kosztów z rezerwy i innych źródeł finansowania unijnego;
e) zapewnia publikację ex post zgodnie z art. 38 ust. 2-6 rozporządzenia finansowego;e) zapewnia publikację ex post zgodnie z art. 38 ust. 2-6 rozporządzenia finansowego;
f) w celu zapisywania i przechowywania w formie elektronicznej danych na temat poniesionych wydatków, które mają zostać pokryte w ramach wkładu finansowego z rezerwy, stosuje system rachunkowości, który dostarcza terminowo rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje;f) w celu zapisywania i przechowywania w formie elektronicznej danych na temat poniesionych wydatków, które mają zostać pokryte w ramach wkładu finansowego z rezerwy, stosuje system rachunkowości, który dostarcza terminowo rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje;
g) przez okres pięciu lat po upływie terminu na złożenie wniosku o przyznanie wkładu finansowego przechowuje wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące wydatków, które mają zostać pokryte w ramach wkładu finansowego z rezerwy, oraz transponuje ten obowiązek do umów z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania rezerwy;g) przez okres pięciu lat po upływie terminu na złożenie wniosku o przyznanie wkładu finansowego przechowuje wszystkie dokumenty potwierdzające dotyczące wydatków, które mają zostać pokryte w ramach wkładu finansowego z rezerwy, oraz transponuje ten obowiązek do umów z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania rezerwy;
h) na potrzeby ust. 1 lit. f) gromadzi informacje w standardowym formacie elektronicznym, aby umożliwić identyfikację odbiorców wkładu finansowego z rezerwy oraz ich beneficjentów rzeczywistych zgodnie z załącznikiem III.h) na potrzeby ust. 1 lit. f) gromadzi informacje w standardowym formacie elektronicznym, aby umożliwić identyfikację odbiorców wkładu finansowego z rezerwy oraz ich beneficjentów rzeczywistych zgodnie z załącznikiem III.

Poprawka 27

Artykuł 16 ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
2. Do dnia 30 czerwca 2027 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia rezerwy.2. Do dnia 30 czerwca 2027 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wdrożenia rezerwy.

Poprawka 28

Załącznik I punkt 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
3. Czynnik powiązany z połowami jest określany na podstawie poniższego kryterium oraz poprzez zastosowanie następujących kroków:3. Czynnik powiązany z połowami jest określany na podstawie poniższego kryterium oraz poprzez zastosowanie następujących kroków:
a) udział każdego państwa członkowskiego w łącznej wartości połowów ryb w w.s.e. Zjednoczonego Królestwa;a) udział każdego państwa członkowskiego w łącznej wartości połowów ryb w w.s.e. Zjednoczonego Królestwa w latach 2015-2018;
b) udziały te zwiększa się w przypadku państw członkowskich, których połowy są powyżej średniej zależności od połowów ryb w w.s.e. Zjednoczonego Królestwa, a zmniejsza w przypadku tych państw członkowskich, których zależność jest poniżej średniej, jak następuje:b) uzyskane udziały są ponownie skalowane w celu zapewnienia, aby suma udziałów wszystkich państw członkowskich była równa 100 %.
i) w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego wartość połowów ryb w w.s.e. Zjednoczonego Królestwa jako procent wartości ogólnej ryb złowionych przez to państwo członkowskie jest wyrażona jako wskaźnik średniej UE (wskaźnik zależności);
ii) początkowy udział w wartości połowów ryb w w.s. e. Zjednoczonego Królestwa koryguje się poprzez pomnożenie go przez wskaźnik zależności danego państwa członkowskiego;
iii) te skorygowane udziały są ponownie skalowane w celu zapewnienia, aby suma udziałów wszystkich państw członkowskich wynosiła 100 %.
4. Czynnik powiązany z handlem uzyskuje się poprzez zastosowanie następujących kroków:4. Czynnik powiązany z handlem uzyskuje się poprzez zastosowanie następujących kroków:
a) wymiana handlowa każdego państwa członkowskiego ze Zjednoczonym Królestwem jest wyrażona jako udział w handlu UE ze Zjednoczonym Królestwem (handel stanowi sumę przywozu i wywozu towarów i usług);a) wymiana handlowa każdego państwa członkowskiego ze Zjednoczonym Królestwem jest wyrażona jako udział w handlu UE ze Zjednoczonym Królestwem (handel stanowi sumę przywozu i wywozu towarów i usług, wliczając sektor turystyczny, z wyjątkiem usług finansowych)

Poprawka 29

Dodanie nowego załącznika IIIa

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Załącznik IIIa

Wzór sektorowego i geograficznego podziału wydatków

1. Identyfikacja najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki:

2. Identyfikacja najbardziej dotkniętych regionów na poziomie NUTS 2:

Dla każdego regionu (w tym regionów określonych w art. 349 TFUE):

- Klasyfikacja NUTS 2

- Nazwa regionu

- Liczba ludności regionu (data)

- PKB regionu

- Wielkość wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w 2019 r.

3. Opis wdrożonego podejścia partnerskiego:

4. Opracowanie strategii:

(należy wymienić opracowane dokumenty strategiczne)

- Strategia ogólna:

- Strategie regionalne:

- Strategie sektorowe:

5. Opis wdrożonych narzędzi monitorowania i oceny:

6. Podział wydatków

Wypłacone środki

Rybołówstwo

Sektory, na które wpływ ma handel

7. Podział wydatków pod względem geograficznym
i. Najbardziej dotknięte regiony NUTS 2: Klasyfikacja NUTS 2 Kwota EUR na mieszkańca

ii. Kwota bez ukierunkowania geograficznego:

8. Wkład w realizację celów klimatycznych Odsetek wydatków:
9. Wkład w realizację celów transformacji cyfrowej Odsetek wydatków:
II.
ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

1. 
Z zadowoleniem przyjmuje utworzenie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, która ma na celu złagodzenie terytorialnego wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Rezerwa jest konkretnym wyrazem solidarności wewnątrz UE i ma na celu wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, co znajduje odzwierciedlenie w podstawie prawnej (art. 175 TFUE) wniosku Komisji.
2. 
Uważa, że zawarcie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem jest pozytywnym wynikiem negocjacji. Nowe ramy stosunków ze Zjednoczonym Królestwem mają jednak poważne konsekwencje terytorialne. Ponieważ umowa o handlu i współpracy nie jest w pełni zgodna ze scenariuszem umowy o wolnym handlu, wiele regionów europejskich pozostaje w dużym stopniu wystawionych na gospodarcze i społeczne skutki brexitu. Wpływ ten jest szczególnie istotny dla regionów położonych geograficznie blisko Zjednoczonego Królestwa lub regionów, które utrzymywały bardzo bliskie stosunki z partnerami ze Zjednoczonego Królestwa. Władze lokalne i regionalne, podmioty gospodarcze, np. w turystyce, sektor edukacji i badań naukowych, a także obywatele i społeczeństwo obywatelskie stoją w obliczu konsekwencji tworzenia nowych granic, nowych procedur administracyjnych, nowych elementów zwiększających złożoność łańcuchów wartości i zaprzestania realizacji programów współpracy.
3. 
Zwraca uwagę na geopolityczne konsekwencje umowy o handlu i współpracy - bardzo konkretne dla szeregu władz lokalnych i regionalnych, które stały się nowymi granicami zewnętrznymi UE. Kwalifikowalność środków zwiększających płynność kontroli oraz wymiany towarów i osób jest zatem bardzo pożądana. KR podkreśla, że w tych nowych regionach przygranicznych lokalne i regionalne inwestycje związane z kontrolami pomogą chronić wszystkich obywateli europejskich w ramach nowych granic UE. KR wzywa zarówno Parlament, jak i Radę do określenia sprawiedliwego minimalnego poziomu zwrotu wydatków dla tych regionów.
4. 
Wzywa do zwiększenia o 1 mld EUR kwot dodatkowych udostępnianych na drugim etapie zgodnie z art. 11, aby lepiej reagować na potrzeby średnioterminowe, co jest spójne z jego apelem o wydłużenie okresu kwalifikowalności do pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.
5. 
Zwraca uwagę na narażenie sektora rybołówstwa i sektora owoców morza objętych pięcioipółletnim okresem przejściowym. Oprócz nowych ograniczeń wspólnych dla wszystkich sektorów europejskich sektor rybołówstwa zmaga się z bezpośrednim zagrożeniem dla całego segmentu swojej działalności. Sytuacja ta wymaga oceny skutków uwzględniającej w jak największym stopniu realia regionalne, bez indeksacji krajowej. Należy osiągnąć sprawiedliwszy podział środków finansowych między dotknięte regiony europejskie, niezależnie od wielkości państwa członkowskiego.
6. 
Wzywa do postawienia władz lokalnych i regionalnych w centrum tworzenia tego nowego instrumentu finansowego. KR zaleca wprowadzenie kryteriów uwzględniających regionalną intensywność oddziaływania i zadbanie o sprawiedliwy podział środków na podstawie skali oddziaływania gospodarczego brexitu na każdy z regionów. Jak wykazano w badaniach KR-u dotyczących skutków brexitu, analiza skutków na szczeblu krajowym nie odzwierciedla ich niekiedy bardzo lokalnej intensywności. Władze lokalne muszą być zaangażowane w ocenę skutków i opracowywanie działań. Jest to tym ważniejsze, że władze lokalne i regionalne, w zależności od ich kompetencji, będą musiały same prefinansować niektóre działania, opracować strategie terytorialne w celu złagodzenia skutków brexitu i uruchomić część funduszy UE, którymi zarządzają. Zaangażowanie władz lokalnych przyczyni się do lepszego zaspokojenia potrzeb i skutecznego wdrożenia rezerwy.
7. 
Zwraca również uwagę na narażenie regionów na straty z powodu utraty możliwości handlowych ze Zjednoczonym Królestwem oraz na to, że umowa o handlu i współpracy nie realizuje w pełni scenariusza umowy o wolnym handlu. Ma to konsekwencje dla wielu sektorów i przekrojowy wpływ na łańcuch wartości, na przykład w turystyce, hotelarstwie i sektorze rolno-spożywczym, co przekłada się na utratę miejsc pracy w terenie. KR ocenia, że wpływ ten może mieć długotrwałe skutki społeczno-gospodarcze dla społeczności w różnych regionach, w związku z czym należy się tą kwestią niezwłocznie zająć. Podkreśla ponadto, że pobrexitowa rezerwa dostosowawcza jest jedynym instrumentem finansowym UE dotyczącym państw członkowskich, regionów i sektorów dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu.
8. 
Wzywa do przedłużenia okresu kwalifikowalności do czerwca 2026 r., gdyż jego zdaniem europejska solidarność nie powinna ograniczać się do lat 2021 i 2022, a także z uwagi na to, że nie przewidziano środków na łagodzenie skutków brexitu po 2023 r.
KR zwraca uwagę na dużą niespójność między długością okresu przejściowego dla sektora rybołówstwa a okresem kwalifikowalności do rezerwy. Jedynie przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do czerwca 2026 r. umożliwi odpowiednie wsparcie tego sektora. Choć komplementarność z EFMRA jest niezbędna, EFMRA pozostaje instrumentem strukturalnym służącym wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa i nie może uwzględniać asymetrycznych skutków terytorialnych brexitu.
Odnośnie do rozwoju trwałej infrastruktury na potrzeby kontroli KR zauważa, że sytuacja sanitarna związana z COVID-19 nie pozwala na pomiar rzeczywistych przepływów i natychmiastowe dokonanie inwestycji.
Niektóre środki lub inwestycje mogą obejmować nieredukowalne okresy przygotowania lub realizacji, które nie pozwalają na zaciągnięcie zobowiązań i dokonanie płatności przed 31 grudnia 2022 r. KR odnosi się tu zarówno do procedur udzielania zamówień publicznych, jak i do procedur mających na celu zapewnienie zgodności środków lub inwestycji z obowiązującymi przepisami unijnymi lub krajowymi (oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na budowę, konsultacje publiczne, procedury zgłaszania pomocy państwa itp.).
Podkreśla różnorodność skutków brexitu w poszczególnych regionach europejskich i w związku z tym z dużym zadowoleniem przyjmuje elastyczność, jaką dysponują państwa członkowskie w opracowywaniu środków możliwie najbardziej zbliżonych do potrzeb. Ważne jest, aby w zależności od potrzeb lokalnych i regionalnych można było opracować środki zarówno dla przemysłu, turystyki, transportu, badań i innowacji, jak i dla sektora rolnego i rolno-spożywczego. KR uważa, że w rozporządzeniu należy wyraźnie wskazać na potencjalną różnorodność obszarów interwencji z tytułu rezerwy, aby ułatwić jej właściwe zrozumienie i wdrażanie.
9. 
Uważa, że rezerwa będzie miała do odegrania kluczową rolę we wspieraniu wdrażania nowych ram prawnych regulujących stosunki między UE a Zjednoczonym Królestwem, których wyniku nie można w pełni przewidzieć, w szczególności ze względu na nakładające się skutki brexitu i pandemii COVID-19. Dotyczy to również szczegółowych kwestii, które nie zostały jeszcze uzgodnione, takich jak usługi finansowe czy uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w programie "Horyzont Europa". Należy wziąć pod uwagę zmiany zarówno niekorzystne, jak i korzystne.
10. 
Zastanawia się nad wartością dodaną - z punktu widzenia dobrego zarządzania - rozpoczętych przez Komisję Europejską w dniu 24 lutego 2021 r. konsultacji społecznych w sprawie rezerwy dostosowawczej dla brexitu, które mają potrwać osiem tygodni 1 , podczas gdy wniosek ustawodawczy został przedstawiony dwa miesiące wcześniej, a negocjacje międzyinstytucjonalne mające na celu osiągnięcie porozumienia w pierwszej połowie 2021 r. są już bardzo zaawansowane.
11. 
Uważa, że brexit jest sytuacją jedyną w swoim rodzaju i tylko w ograniczonym stopniu umożliwia inspirowanie się podobnymi istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak Europejski Fundusz Solidarności. KR ubolewa, że wniosek Komisji nie odzwierciedla zasady partnerstwa mającej zastosowanie do polityki spójności, ponieważ nie zawiera gwarancji co do roli władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu. Sposób opracowywania działań i zarządzania nimi powinien lepiej odzwierciedlać deklarowane nastawienie się na oddziaływanie terytorialne.
12. 
Uważa, że należy zapewnić państwom członkowskim elastyczność w definiowaniu systemów zarządzania - co do liczby organów i poziomów zarządzania (krajowy, regionalny lub międzyregionalny). W zamian państwa członkowskie musiałyby uzasadnić swój wybór z punktu widzenia pomocniczości, a w szczególności swojej zdolności do zaspokajania potrzeb skoncentrowanych w niektórych najbardziej narażonych regionach i sektorach gospodarki. W każdym przypadku należy zapewnić udział poziomu regionalnego w procedurze zarządzania.
13. 
Uważa, że brexit ma ogromne znaczenie dla tak różnorodnych obszarów jak m.in. rybołówstwo i produkcja morska, mobilność obywateli, szkolenia, projekty współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji, transfer wiedzy, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona ekosystemów i partnerstwa publiczno-prywatne. Ze względu na różny stopień decentralizacji państw członkowskich współpracę między różnymi szczeblami administracji można uznać za konieczną lub pozytywną, tak aby różne obszary mogły przezwyciężyć negatywne skutki zewnętrzne brexitu. Komitet wzywa do urzeczywistnienia zasady partnerstwa oraz do zarządzania rezerwą na dostosowanie do brexitu zgodnie z ogólnymi kryteriami programów zarządzania dzielonego między Komisją, państwami członkowskimi oraz władzami regionalnymi i lokalnymi.
14. 
Proponuje, aby państwa członkowskie zachęcały do opracowywania strategii regionalnych w celu antycypowania harmonogramu wdrażania działań i zmian w perspektywie średnioterminowej. Powinno się to odbywać przy zapewnieniu spójności ze wszystkimi odpowiednimi politykami lokalnymi i regionalnymi. W momencie dokonywania płatności zaliczkowej państwa członkowskie powinny informować Komisję Europejską o tym, w jaki sposób zapewnią uczestnictwo i konsultacje z władzami regionalnymi i lokalnymi w ramach obowiązku partnerstwa.
15. 
Proponuje, by wszystkie przepisy przewidujące zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych zostały zabezpieczone mechanizmem informowania Komisji Europejskiej. KR zaleca w szczególności, by w przypadku wzrostu wydatków państwa członkowskie przekazywały Komisji Europejskiej nowy załącznik dotyczący sektorowego i geograficznego podziału wydatków na poziomie regionów NUTS 2, z uwzględnieniem wkładu w realizację celów klimatycznych i celów transformacji cyfrowej. Te ilościowe i jakościowe informacje będą również przydatne przy ocenie rezerwy i jeszcze przed wypłaceniem dodatkowych kwot udostępnianych na drugim etapie zgodnie z art. 11 pozwolą ocenić, jak zostały wykorzystane rezerwy w każdym państwie członkowskim, oraz upewnić się, że zalecane podejście partnerskie zostało wcielone w życie.
16. 
Pragnie zadbać o to, by władze regionalne i lokalne odpowiedzialne za instytucje zarządzające lub pośredniczące funduszom europejskim były zaangażowane w prace dotyczące nienakładania się finansowania. Z drugiej strony decyzja o uruchomieniu funduszy strukturalnych, a nie rezerwy, będzie musiała być przedmiotem konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami z uwagi na konsekwencje, jakie może to mieć dla realizacji innych celów europejskich.
17. 
Wzywa do określenia odsetka środków, które po zatwierdzeniu klucza podziału i płatności zaliczkowych są przekazywane państwom członkowskim i regionom, aby w stosownych przypadkach umożliwić finansowanie odpowiednich środków wsparcia bez konieczności dysponowania wcześniejszymi funduszami własnymi.
18. 
Apeluje o elastyczność w dziedzinie pomocy państwa umożliwiającą szybkie wdrożenie działań i zapewnienie zdolności do interwencji na rzecz najbardziej dotkniętych podmiotów gospodarczych. W całym okresie kwalifikowalności wydatków do rezerwy niezbędne jest rozszerzenie tymczasowych ustaleń dotyczących pandemii COVID-19 na bezpośrednie skutki brexitu. W sektorze rybołówstwa i rolnictwa przepisy mające zastosowanie do EFMRA i EFRROW muszą mieć zastosowanie do rezerwy.
19. 
Podkreśla, że MŚP prowadzące działalność handlową ze Zjednoczonym Królestwem są w nieproporcjonalnym stopniu dotknięte kosztami nowych procedur administracyjnych związanych z eksportem do Zjednoczonego Królestwa w stosunku do ich obrotów. W związku z tym przy dystrybucji zasobów z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej należy wziąć pod uwagę względne koszty ponoszone przez te przedsiębiorstwa.
20. 
Apeluje o kwalifikowalność VAT-u niepodlegającego zwrotowi, podobnie jak przewidziano to w przypadku Europejskiego Funduszu Solidarności. Bez tej kwalifikowalności wiele działań finansowanych przez władze lokalne i regionalne nie będzie mogło w pełni skorzystać ze środków europejskiej solidarności.
21. 
Wzywa do tego, by wypłata dodatkowych środków w 2023 r. była częściowo powiązana z europejską oceną rzeczywistego wpływu brexitu w latach 2021-2022, aby móc lepiej ukierunkować te środki na najbardziej dotknięte regiony i sektory, a także wskazać te regiony i sektory, które okazały się bardziej odporne lub odniosły korzyści ze zmian.
22. 
Ponownie podkreśla swoje zaangażowanie w kontynuowanie współpracy między podmiotami brytyjskimi i europejskimi i apeluje, by rezerwa wspierała partnerów europejskich w dialogu. Utrzymanie dialogu jest ważne, aby uniknąć sporów związanych z wdrażaniem umowy o handlu i współpracy, a także aby zadbać o przyszłą współpracę.
Bruksela, dnia 19 marca 2021 r.
Apostolos TZITZIKOSTAS
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.