Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - W kierunku sprawiedliwego społecznie wdrożenia Zielonego Ładu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.301.70

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - W kierunku sprawiedliwego społecznie wdrożenia Zielonego Ładu
(2022/C 301/12)

Sprawozdawca:Csaba BORBOLY (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita, Rumunia
Dokumenty źródłowe:Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

COM(2021) 568 final

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM(2021) 563 final

I. ZALECANE POPRAWKI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny

COM (2021) 568 final

Poprawka 1

Motyw 7

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W celu realizacji zobowiązań na rzecz neutralności klimatycznej dokonano przeglądu i zmiany unijnych przepisów dotyczących klimatu i energii, aby przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych.W celu realizacji zobowiązań na rzecz neutralności klimatycznej dokonano przeglądu i zmiany unijnych przepisów dotyczących klimatu i energii, aby przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zmiany te powinny być zgodne z zasadami Europejskiego filaru, praw socjalnych i zapewniać, by każdy mógł odnieść pełne korzyści ze sprawiedliwej transformacji i by nikt nie pozostał w tyle. Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny przyczyniłby się do ochrony gospodarstw domowych i użytkowników mobilności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i do wzmocnienia ich pozycji z myślą o eliminacji ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością w całej Europie.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 2

Motyw 8

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Zmiany te mają zróżnicowany wpływ gospodarczy i społeczny na poszczególne sektory gospodarki, obywateli i państwa członkowskie. W szczególności włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) powinno stanowić dodatkową zachętę ekonomiczną do inwestowania w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. W połączeniu z innymi środkami powinno to, w perspektywie średnio- i długoterminowej, zmniejszyć koszty budynków i transportu drogowego, a także stworzyć nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz inwestowania.

(1) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Zmiany te mają zróżnicowany wpływ gospodarczy i społeczny na poszczególne sektory gospodarki, gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, regiony, miasta i państwa członkowskie. W szczególności włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) powinno stanowić dodatkową zachętę ekonomiczną do inwestowania w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych. W połączeniu z innymi środkami powinno to, w perspektywie średnio- i długoterminowej, zmniejszyć koszty budynków i transportu drogowego, a także stworzyć nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz inwestowania.

(1) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 3

Motyw 10

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Wzrost cen paliw może w nieproporcjonalny sposób wpłynąć na znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, którzy wydają większą część swoich dochodów na energię i transport, którzy w niektórych regionach nie mają dostępu do alternatywnych, przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie mobilności i transportu i którzy mogą nie mieć zdolności finansowej, aby inwestować w zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.Wzrost cen paliw może w nieproporcjonalny sposób wpłynąć na znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i użytkowników mobilności, którzy wydają większą część swoich dochodów na energię i transport, którzy w niektórych regionach nie mają dostępu do alternatywnych, przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie mobilności i transportu i którzy mogą nie mieć zdolności finansowej, aby inwestować w zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Wpływ tych środków będzie prawdopodobnie również bardzo różny w zależności od konkretnych warunków i sytuacji poszczególnych regionów UE i te różnice należy uważnie przeanalizować.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że konieczne jest zbadanie i przeanalizowanie różnic lokalnych i regionalnych. Zakres Społecznego Funduszu Klimatycznego powinien objąć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, a nie tylko mikroprzedsiębiorstwa.

Poprawka 4

Motyw 11

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W związku z tym część dochodów uzyskanych w wyniku włączenia budownictwa i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy wykorzystać do przeciwdziałania skutkom społecznym wynikającym z tego włączenia, aby transformacja była sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.W związku z tym dochody uzyskane w wyniku włączenia budownictwa i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy wykorzystać do przeciwdziałania skutkom społecznym i gospodarczym wynikającym z tego włączenia, aby transformacja była sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.

Uzasadnienie

Wszystkie dochody uzyskane w ramach ETS dotyczącego budynków i transportu drogowego zostaną wykorzystane na działania mające na celu zaradzenie skutkom społecznym wynikającym z ustalenia opłaty za emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka 5

Motyw 12

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Jest to tym bardziej istotne w kontekście istniejących poziomów ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych, takich jak chłodzenie w przypadku wzrostu temperatury oraz ogrzewanie. W 2018 r. około 34 mln Europejczyków poinformowało, że nie są w stanie należycie ogrzać swoich domów, a w przeprowadzonym w 2019 r. w całej UE badaniu 6,9 % populacji Unii stwierdziło, że nie stać jej na wystarczające ogrzanie swoich domów (1). Ogólnie rzecz biorąc, Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego szacuje, że ponad 50 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej doświadcza ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne stanowi zatem kluczowe wyzwanie dla Unii. Chociaż taryfy socjalne lub bezpośrednie wsparcie dochodu mogą zapewnić natychmiastową pomoc gospodarstwom domowym stojącym w obliczu ubóstwa energetycznego, trwałe rozwiązania gwarantują jedynie ukierunkowane środki strukturalne, w szczególności renowacje energetyczne.Jest to tym bardziej istotne w kontekście istniejących poziomów ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której - często ze względu na połączenie niskich dochodów, konieczności przeznaczania dużej części dochodu do dyspozycji na energię i niskiej efektywności energetycznej mieszkania - gospodarstwa domowe nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych zapewniających godny poziom życia i zdrowia, takich jak odpowiednie chłodzenie, ogrzewanie, oświetlenie i energia do zasilania urządzeń, w danym kontekście krajowym lub regionalnym i w ramach istniejącej polityki społecznej i innych odpowiednich polityk. W 2018 r. około 34 mln Europejczyków poinformowało, że nie są w stanie należycie ogrzać swoich domów, a w przeprowadzonym w 2019 r. w całej UE badaniu 6,9 % populacji Unii stwierdziło, że nie stać jej na wystarczające ogrzanie swoich domów (1). Ogólnie rzecz biorąc, Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego szacuje, że ponad 50 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej doświadcza ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne i ubóstwo w zakresie mobilności stanowi zatem kluczowe wyzwanie dla Unii. Mimo że znaczenie tego wyzwania jest uznawane na szczeblu Unii od ponad dziesięć lat w ramach różnych inicjatyw, prawodawstwa i wytycznych, nie istnieje standardowa unijna definicja ubóstwa energetycznego lub ubóstwa związanego z mobilnością, w związku z czym wskaźniki niezbędne do pomiaru tego zjawiska należy opracowywać z pełnym uwzględnieniem różnorodności regionalnej i lokalnej, ponieważ tylko jedna trzecia państw członkowskich wprowadziła krajową definicję ubóstwa energetycznego. W związku z tym brak jest przejrzystych i porównywalnych danych na temat ubóstwa energetycznego w Unii. Należy zatem ustanowić definicję na szczeblu unijnym, aby skutecznie zwalczać ubóstwo energetyczne i mierzyć postępy we wszystkich państwach członkowskich. Chociaż taryfy socjalne lub bezpośrednie wsparcie dochodu mogą zapewnić natychmiastową pomoc gospodarstwom domowym stojącym w obliczu ubóstwa energetycznego, jedynie ukierunkowane środki strukturalne, zastosowanie zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim" i instalacja dodatkowych odnawialnych źródeł energii, w tym projekty kierowane przez społeczność, w szczególności modernizacje energetyczne, mogą zapewnić trwałe rozwiązania i skutecznie dopomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego.
(1) Dane z 2018 r. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
(1) Dane z 2018 r. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

Uzasadnienie

Należy ustalić jasną i ujednoliconą definicję oraz pojęcie ubóstwa energetycznego, przyjmując wspólne, przekrojowe, elastyczne i skoordynowane podejście do różnych aspektów społecznych, technicznych, gospodarczych i budżetowych.

Poprawka 6

Motyw 14

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W tym celu każde państwo członkowskie powinno przedłożyć Komisji plan społeczno-klimatyczny ("plan"). W ramach tych planów należy dążyć do osiągnięcia dwóch głównych celów. Po pierwsze należy zapewnić znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom i użytkownikom transportu środki niezbędne do finansowania i realizacji inwestycji w efektywność energetyczną, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia, w bezemisyjne i niskoemisyjne pojazdy oraz mobilność. Po drugie należy złagodzić wpływ wzrostu kosztów paliw kopalnych na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, a tym samym zapobiec ubóstwu energetycznemu i transportowemu w okresie przejściowym do czasu zrealizowania wspomnianych inwestycji. W planach należy zawrzeć element inwestycyjny promujący długoterminowe rozwiązanie polegające na zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, a także można określić inne środki, takie jak tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu w celu złagodzenia negatywnego wpływu na dochody w perspektywie krótkoterminowej.W tym celu każde państwo członkowskie powinno przedłożyć Komisji plan społeczno-klimatyczny ("plan"). W ramach tych planów należy dążyć do osiągnięcia dwóch głównych celów. Po pierwsze trzeba zidentyfikować i zmapować gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym i związanym z mobilnością lub zagrożone ubóstwem energetycznym, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, a także wespół z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim wykonać szczegółową analizę głównych przyczyn ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością na ich terytorium. W planach należy również wytyczyć cele w zakresie stopniowej i rzeczywistej eliminacji ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością. Po drugie plany powinny zapewniać gospodarstwom domowym dotkniętym ubóstwem energetycznym i osobom borykającym się z ubóstwem związanym z mobilnością, jak również mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom środki niezbędne do finansowania i realizacji inwestycji w gruntowną renowację budynków, zwłaszcza budynków i mieszkań socjalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, w pokrycie pozostałych potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia za pomocą energii ze źródeł odnawialnych oraz w mobilność bezemisyjną. W planach należy zawrzeć głównie element inwestycyjny promujący długoterminowe rozwiązania polegające na stopniowym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych. Można przewidzieć również inne środki, takie jak wsparcie bezpośrednie, lecz powinny one tyć ograniczone w czasie i uzależnione od długoterminowych inwestycji przynoszących długotrwałe skutki.

Uzasadnienie

Mapowanie powinno obejmować również gospodarstwa domowe, które nie są jeszcze dotknięte ubóstwem energetycznym, ale mogą łatwo się w nim znaleźć w niedalekiej przyszłości ze względu na złą izolację mieszkania i rosnące ceny energii.

Poprawka 7

Motyw 15

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W porozumieniu z władzami regionalnymi państwa członkowskie są w stanie najlepiej opracować i wdrożyć plany, które są dostosowane i ukierunkowane na ich lokalne, regionalne i krajowe uwarunkowania, jak również na ich obowiązujące polityki w odpowiednich obszarach oraz na planowane wykorzystanie innych odpowiednich funduszy unijnych. W ten sposób najlepiej można zapewnić poszanowanie różnorodności sytuacji, konkretnej wiedzy władz lokalnych i regionalnych, badań naukowych i innowacji oraz stosunków przemysłowych i struktur dialogu społecznego, a także tradycji krajowych oraz przyczynić się do skuteczności i wydajności ogólnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.W porozumieniu z władzami lokalnymi, regionalnymi, miejskimi i innymi organami publicznymi, społeczeństwem obywatelskim oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi państwa członkowskie są w stanie najlepiej opracować i wdrożyć plany, które są dostosowane i ukierunkowane na ich lokalne, regionalne i krajowe uwarunkowania, jak również na ich obowiązujące polityki w odpowiednich obszarach oraz na planowane wykorzystanie innych odpowiednich funduszy unijnych. W ten sposób najlepiej można zapewnić poszanowanie różnorodności sytuacji, konkretnej wiedzy władz lokalnych i regionalnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego, badań naukowych i innowacji oraz stosunków przemysłowych i struktur dialogu społecznego, a także tradycji krajowych oraz przyczynić się do skuteczności i wydajności ogólnego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Uzasadnienie

Samorządy lokalne i regionalne należy uznać za kluczowe podmioty we wdrażaniu i opracowywaniu planów.

Społeczeństwo obywatelskie oraz partnerzy gospodarczy i społeczni również mają do odegrania pewną rolę.

Poprawka 8

Motyw 16

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Zapewnienie, aby środki i inwestycje były w szczególny sposób ukierunkowane na znajdujące się w trudnej sytuacji lub dotknięte ubóstwem energetycznym gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu, ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki wspomagające mające na celu promowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny wesprzeć państwa członkowskie w zaradzeniu skutkom społecznym wynikającym z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do sektorów budownictwa i transportu drogowego.Zapewnienie, aby środki i inwestycje były w szczególny sposób ukierunkowane na znajdujące się w trudnej sytuacji lub dotknięte ubóstwem energetycznym gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i użytkowników mobilności, ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki wspomagające mające na celu promowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny wesprzeć państwa członkowskie, miasta i regiony w zaradzeniu skutkom społecznym wynikającym z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do sektorów budownictwa i transportu drogowego.

Uzasadnienie

Władze szczebla niższego niż krajowy odpowiadają także za ochronę znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i użytkowników mobilności w toku sprawiedliwej transformacji. Jednak by móc skutecznie wykonywać kompetencje, potrzebują również systemów wsparcia.

Poprawka 9

Motyw 20

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie powinny przedłożyć swoje plany wraz z aktualizacją swoich zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999. Plany te powinny obejmować środki, które mają być sfinansowane, ich szacunkowe koszty oraz wkład krajowy. Powinny również obejmować najważniejsze cele pośrednie i wartości docelowe pozwalające ocenić skuteczność wdrażania środków.Państwa członkowskie powinny przedłożyć swoje plany wraz z aktualizacją swoich zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999, przygotowane w ścisłej i konstruktywnej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, zgodnie z zasadami europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstw ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. Plany te powinny obejmować oszacowanie oczekiwanych skutków i finansowania w różnych regionach, co najmniej na poziomie NUTS 3, a także środki, które mają być sfinansowane, ich szacunkowe koszty oraz wkład krajowy. Powinny również obejmować najważniejsze cele pośrednie i wartości docelowe pozwalające ocenić skuteczność wdrażania środków, jak również system monitorowania. Regiony, zwłaszcza wiejskie, górskie, peryferyjne i wyspiarskie, powinny mieć możliwość opracowania własnego planu.

Uzasadnienie

Plany powinny zawierać oszacowanie oczekiwanych skutków w różnych regionach i przewidywać system monitorowania wdrażania, ponieważ samorządy lokalne i regionalne mają lepszą wiedzę na temat kontekstu społeczno-gospodarczego ich obszarów lokalnych. Szerokie zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie i wdrażanie planów społeczno-klimatycznych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Funduszu, ponieważ ze względu na czynniki i różnice terytorialne znaczna część środków musi być wdrażana na szczeblu lokalnym, aby była skuteczna.

Poprawka 10

Motyw 21

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Fundusz oraz plany powinny być spójne z planowanymi przez państwa członkowskie reformami oraz podjętymi przez nie zobowiązaniami w ramach ich zaktualizowanych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej], zgodnie z Planem działania na rzecz Europejskiego filaru, praw socjalnych (1), Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 (2), terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 (3) oraz długoterminowymi strategiami państw członkowskich w zakresie renowacji budynków na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE (4), a także być objęte ramami tych reform i zobowiązań. W celu zapewnienia skuteczności administracyjnej w stosownych przypadkach informacje zawarte w planach powinny być spójne z wymienionym wyżej prawodawstwem i planami.Fundusz oraz plany powinny być dostosowane do innych funduszy strukturalnych i funduszy przejściowych, a mianowicie EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także być spójne z planowanymi przez państwa członkowskie reformami oraz podjętymi przez nie zobowiązaniami w ramach ich zaktualizowanych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej], dyrektywy [rrrr/nnn] Parlamentu Europejskiego i Rady [zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych] oraz zgodnie z długoterminowymi strategiami państw członkowskich w zakresie renowacji budynków na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE (1), a także być objęte ramami tych reform i zobowiązań. W celu zapewnienia skuteczności administracyjnej w stosownych przypadkach informacje zawarte w planach powinny być spójne z wymienionym wyżej prawodawstwem i planami.
(1) Zatwierdzony przez Radę Europejską w dniach 24 25 czerwca 2021 r.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 21).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 1).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).

Poprawka 11

Motyw 22

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Unia powinna wspierać państwa członkowskie środkami finansowymi na realizację ich planów za pośrednictwem Społecznego Funduszu Klimatycznego. Płatności ze Społecznego Funduszu Klimatycznego należy uwarunkować osiągnięciem zawartych w planach celów pośrednich wartości docelowych. Pozwoliłoby to na skuteczne uwzględnienie krajowych uwarunkowań i priorytetów przy jednoczesnym uproszczeniu finansowania i ułatwieniu jego integracji z innymi krajowymi programami wydatków, gwarantując tym samym wpływ i integralność wydatkowania UE.Unia powinna wspierać państwa członkowskie środkami finansowymi w ramach zarządzania dzielonego na realizację ich planów za pośrednictwem Społecznego Funduszu Klimatycznego. Aby zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie funduszy UE, płatności ze Społecznego Funduszu Klimatycznego należy uwarunkować osiągnięciem zawartych w planach celów pośrednich i wartości docelowych, a także przyjęciem przez państwa członkowskie prawnie wiążących celów i środków na rzecz stopniowego wycofania wszystkich paliw kopalnych w terminie odpowiadającym dążeniu do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 oC powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, w tym stopniowego wycofania stałych paliw kopalnych najpóźniej do 2030 r., a gazu kopalnego - do 2040 r.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 12

Motyw 23

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Pula środków finansowych Funduszu powinna zasadniczo być proporcjonalna do kwot odpowiadających 25 % spodziewanych dochodów z tytułu włączenia budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE w latach 2026-2032. Na podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 państwa członkowskie powinny udostępnić te dochody budżetowi Unii jako zasoby własne. Państwa członkowskie mają samodzielnie finansować 50 % całkowitych kosztów całkowitych kosztów planów. W tym celu, jak również na potrzeby inwestycji i środków mających na celu przyspieszenie i złagodzenie wymaganej transformacji dla obywateli odczuwających jej negatywne skutki, państwa członkowskie powinny między innymi wykorzystać do tego celu swoje oczekiwane dochody z handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy dyrektywy 2003/87/WE.Pula środków finansowych Funduszu powinna być proporcjonalna do kwot odpowiadających co najmniej 25 % dochodów z tytułu włączenia budynków i transportu drogowego do zakresu dyrektywy 2003/87/WE w latach 2026-2032. Na podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 państwa członkowskie powinny udostępnić te dochody budżetowi Unii jako zasoby własne. Państwa członkowskie mają samodzielnie finansować 35 % całkowitych kosztów całkowitych kosztów planów. W tym celu, jak również na potrzeby inwestycji i środków mających na celu przyspieszenie i złagodzenie wymaganej transformacji dla obywateli odczuwających jej negatywne skutki, państwa członkowskie powinny wykorzystać do tego celu swoje oczekiwane dochody z handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy dyrektywy 2003/87/WE.
Państwa członkowskie ustanawiają minimalny próg 35 % dochodów, które to środki mają zostać przydzielone władzom lokalnym i regionalnym na środki wykonawcze mające na celu zaradzenie skutkom społecznym włączenia sektora budowlanego i transportu drogowego do systemu handlu emisjami.
Należy przewidzieć elastyczność umożliwiającą przydzielenie większej części Funduszu na regiony znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

Uzasadnienie

Potencjał środków przeznaczonych na Społeczny Fundusz Klimatyczny można wykorzystać wyłącznie przy większym współfinansowaniu, gdyż proponowany poziom współfinansowania może być niekorzystny dla państw członkowskich i regionów o bardziej ograniczonej zdolności fiskalnej. Władze lokalne i regionalne powinny mieć również bezpośredni dostęp do finansowania i środków.

Poprawka 13

Motyw 24

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Społeczny Fundusz Klimatyczny zostanie wyposażony w podstawowy przydział środków w budżecie UE, który będzie również korzystał z corocznego zwiększenia środków zgodnie z wyższymi opłatami za emisję gazów cieplarnianych poprzez automatyczne dostosowanie odpowiednich pułapów WRF w celu dalszego wspierania, gospodarstw domowych i użytkowników transportu w procesie transformacji klimatycznej. Powinien on stanowić integralną część budżetu UE w celu zachowania jedności i integralności budżetu, poszanowania metody wspólnotowej oraz zapewnienia skutecznej kontroli ze strony władzy budżetowej, w skład której wchodzą Parlament i Rada.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 14

Motyw 25

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Aby zapewnić skuteczną i spójną alokację środków finansowych i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być spójne i uzupełniać się z bieżącymi programami unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku w ramach Funduszu i innych programów unijnych. [...]Aby zapewnić skuteczną i spójną alokację środków finansowych i poszanowanie zasady należytego zarządzania finansami, działania prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być spójne, dodatkowe i uzupełniać się z bieżącymi programami, instrumentami i funduszami unijnymi, krajowymi i - w stosownych przypadkach - regionalnymi przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego wydatku w ramach Funduszu i innych programów, instrumentów i funduszy czy też zastąpienia ich przez Fundusz. [...]

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 15

Artykuł 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Ustanawia się Społeczny Fundusz Klimatyczny ("Fundusz").Ustanawia się Społeczny Fundusz Klimatyczny ("Fundusz").
Zapewnia on państwom członkowskim wsparcie w zakresie finansowania środków i inwestycji uwzględnionych w ich planach społeczno-klimatycznych ("plany").Zapewnia on państwom członkowskim i regionom w ramach zarządzania dzielonego wsparcie w zakresie finansowania środków i inwestycji uwzględnionych w ich krajowych lub regionalnych planach społeczno-klimatycznych ("plany"), jako część funduszy strukturalnych.
Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu przynoszą korzyści znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom

i użytkownikom transportu, na które włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE będzie wywierać szczególny wpływ, zwłaszcza gospodarstwom domowym doświadczającym ubóstwa energetycznego i obywatelom, dla których transport publiczny nie jest rozwiązaniem alternatywnym wobec samochodów prywatnych (w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich).

Środki i inwestycje wspierane w ramach Funduszu przynoszą korzyści znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i użytkownikom transportu, na które włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE będzie wywierać szczególny wpływ, zwłaszcza gospodarstwom domowym doświadczającym ubóstwa energetycznego i obywatelom doświadczającym ubóstwa transportowego, w tym w zakresie wspierania indywidualnej mobilności zmotoryzowanej w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich, gdzie występują problemy dotyczące mobilności i brak jest transportu publicznego.
Ogólnym celem Funduszu jest przyczynienie się do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez przeciwdziałanie społecznym skutkom włączenia emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE. Celem szczegółowym Funduszu jest wspieranie znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu w drodze tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu oraz w drodze środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu .Ogólnym celem Funduszu jest przyczynienie się do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej poprzez przeciwdziałanie społecznym skutkom włączenia emisji gazów cieplarnianych z budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE.

Celem szczegółowym Funduszu jest wspieranie znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw i użytkowników mobilności w drodze tymczasowego bezpośredniego wsparcia dochodu oraz w drodze środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację energii ze źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie lepszego dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności i zintegrowanych usług transportowych obejmujących zrównoważony transport publiczny, transport dzielony i projektowanie przyjazne dla rowerzystów i pieszych.

Uzasadnienie

Fundusz koncentruje się na osobach w szczególnie trudnej sytuacji. Względy geograficzne, klimatyczne, społeczne i gospodarcze, które mogą decydować o trudnej sytuacji danej osoby, mają element terytorialny. Czynniki regionalne odgrywają kluczową rolę w określaniu, czy sytuacja jest trudna. Władze lokalne i regionalne powinny również, jeśli sobie tego życzą, opracować plany społeczno-klimatyczne zawierające szczegółowe informacje na temat konkretnych środków mających na celu rozwiązanie problemu nierówności spowodowanych transformacją ekologiczną.

Cel ten powinien również obejmować obywateli korzystających z alternatywnych środków transportu publicznego, ale pozbawionych wystarczających środków ekonomicznych lub doświadczających trudności społecznych.

Fundusz powinien stanowić część funduszy strukturalnych.

Poprawka 16

Artykuł 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
[...][...]
2)" ubóstwo energetyczne" oznacza ubóstwo energetyczne zdefiniowane w art. 2 pkt [49] dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [rrrr/nnn] [50];2) "ubóstwo energetyczne" oznacza ubóstwo dotykające gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji, które znaczną część dochodu do dyspozycji przeznaczają na wydatki na energię lub mają ograniczony dostęp do niezbędnych i przystępnych cenowo usług energetycznych, które stanowią podstawę godnego poziomu życia i zdrowia, w tym odpowiedniego ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i energii do zasilania urządzeń, między innymi ze względu na niską jakość mieszkań, a także niskie dochody;
[.][.]
9a) "małe przedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, którego roczny obrót lub bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
10) "użytkownik transportu" oznacza gospodarstwa domowe lub mikroprzedsiębiorstwa, które korzystają z różnych możliwości w zakresie transportu i mobilności;10) "użytkownik mobilności" oznacza gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa, które korzystają z różnych możliwości w zakresie transportu i mobilności;
11) "gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji" oznaczają gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego lub gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa domowe o niższym średnim dochodzie, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku;11) "gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji" oznaczają gospodarstwa domowe lub osoby fizyczne doświadczające ubóstwa energetycznego lub związanego z mobilnością bądź zagrożone nim lub gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa domowe o niższym średnim dochodzie, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny, są zagrożone ubóstwem energetycznym ze względu na rosnące ceny energii i nieefektywną charakterystykę energetyczną ich mieszkań i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku bądź praw do niej i mogą być często zależne od właścicieli nieruchomości, co stanowi jedną z największych przeszkód utrudniających rozwój zrównoważonych renowacji budynków mieszkalnych w Europie.
12) "mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji" oznaczają mikroprzedsiębiorstwa, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku;12) "mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji" oznaczają mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, które

w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku lub na przejście na zrównoważone rodzaje transportu;

13a) "ubóstwo związane z mobilnością" oznacza niezdolność gospodarstw domowych lub osób fizycznych do pokrycia kosztów transportu niezbędnego w danym kontekście do korzystania z podstawowych usług, jak również do zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznoekonomicznych, zwłaszcza w zakresie wysokiej jakości zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, co może wynikać z jednego z następujących czynników bądź z ich połączenia: niskiego poziomu dochodów, wysokich wydatków na paliwo i/lub wysokich kosztów transportu publicznego, dostępności alternatywnych rozwiązań w zakresie mobilności oraz dostępu do nich i ich lokalizacji, przebywanych odległości i praktyk transportowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wyspiarskich, górskich i oddalonych, w tym podmiejskich.

Uzasadnienie

Dodanie definicji w celu wyjaśnienia beneficjentów.

Poprawka 17

Artykuł 3 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji plan społeczno-klimatyczny ("plan") wraz z aktualizacją zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1999, zgodnie z procedurą i harmonogramem określonymi w tym artykule. Plan zawiera spójny zestaw środków i inwestycji mających na celu zaradzenie skutkom ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych dla znajdujących się w trudnejsytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu, aby zapewnić przystępne cenowo ogrzewanie, chłodzenie i mobilność, jednocześnie wspomagając środki niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych Unii i przyspieszając ich realizację.Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji plan społeczno-klimatyczny ("plan") jako część dokumentów programowych dotyczących funduszy strukturalnych oraz w oparciu o zasady partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów wraz z aktualizacją zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1999, zgodnie z procedurą i harmonogramem określonymi w tym artykule. Plan zawiera spójny zestaw środków i inwestycji mających na celu zaradzenie skutkom ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych dla znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz użytkowników transportu, aby zapewnić przystępne cenowo ogrzewanie, chłodzenie i mobilność, jednocześnie wspomagając środki niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych Unii i przyspieszając ich realizację. Przy opracowywaniu planów państwa członkowskie ściśle współpracują z władzami regionalnymi i lokalnymi, które powinny być zaangażowane w proces sporządzania planów.

Uzasadnienie

Plan społeczno-klimatyczny powinien być częścią funduszy strukturalnych i powinien być przygotowywany przez każde państwo członkowskie w oparciu o zasady partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Poprawka 18

Artykuł 3 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W planie można uwzględnić środki krajowe zapewniające tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodów gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i gospodarstw domowych, które są użytkownikami transportu znajdującymi się w trudnej sytuacji, w celu zmniejszenia wpływu wzrostu cen paliw kopalnych wynikającego z włączenia budynków i transportu drogowego w zakres dyrektywy 2003/87/WE.W planie można uwzględnić środki krajowe i/lub środki szczebla niższego niż krajowy zapewniające tymczasowe bezpośrednie wsparcie gospodarstwom domowym i ludziom, pod warunkiem wykazania., że takie wsparcie jest proporcjonalne i że jest częścią całościowej strategii mającej na celu wydźwignięcie tych gospodarstw domowych i ludzi z ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością. Należy tu uwzględnić w szczególności kobiety i osoby mieszkające na obszarach oddalonych i mniej dostępnych, w tym na obszarach podmiejskich, aby pomóc w zmniejszeniu bezpośrednich kosztów energii i mobilności poprzez ułatwienie dostępu do ekologicznych rozwiązań energooszczędnych oraz do usług w zakresie mobilności współdzielonej i zintegrowanej.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 19

Artykuł 3 ust. 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
W planie uwzględnia się projekty krajowe, których celem jest:W planie uwzględnia się projekty krajowe, regionalne i lokalne, których celem jest:
a) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej, przeprowadzenie renowacji budynków oraz obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;a) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej, przeprowadzenie renowacji budynków oraz obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia;
b) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zwiększenie wykorzystania bezemisyjnych i niskoemisyjnych mobilności i transportu.b) zapewnienie wsparcia finansowego i technicznego dla społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz dla projektów rozwoju lokalnego kierowanych przez społeczność na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, w tym dla systemów energetycznych będących własnością lokalną, i dla rozwiązań dotyczących angażowania i budowania potencjału na poziomie lokalnym;
c) finansowanie środków i inwestycji mających na celu zapewnienie dostępu do godnych, przystępnych cenowo i zrównoważonych mieszkań, w tym poprzez rewitalizację opuszczonych budynków;
d) finansowanie środków przeciwdziałających barierom niepieniężnym utrudniającym poprawę efektywności energetycznej budynków i upowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych, a także przeciwdziałających barierom w dostępie do zrównoważonej mobilności i usług transportu publicznego, w celu zwalczania ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością; działania te mogą obejmować środki usuwające bariery administracyjne i deficyt informacji, takie jak konsultacje i usługi doradcze w zakresie energii, w tym na szczeblu społeczności;

e) finansowanie środków i inwestycji mających trwały wpływ na przyspieszenie przejścia na mobilność bezemisyjną, priorytetowe traktowanie środków po stronie popytu i stosowanie zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim", począwszy od środków i inwestycji prowadzących do przesunięcia międzygałęziowego z mobilności prywatnej na mobilność publiczną, współdzieloną i aktywną.

Uzasadnienie

Europejskie regiony i miasta muszą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu poszczególnych polityk i projektów w ramach Funduszu. Względy geograficzne, klimatyczne, społeczne i gospodarcze, które mogą decydować o trudnej sytuacji danej osoby, mają element terytorialny.

Poprawka 20

Artykuł 4 ust. 1 lit. b)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
b) konkretne środki towarzyszące niezbędne do realizacji środków i inwestycji przewidzianych w planie oraz ograniczenia skutków, o których mowa w lit. c), jak również informacje na temat istniejącego lub planowanego finansowania środków i inwestycji z innych źródeł unijnych, międzynarodowych, publicznych lub prywatnych;b) konkretne środki towarzyszące i reformy, które są niezbędne do realizacji środków i inwestycji przewidzianych w planie, jak również informacje na temat istniejącego lub planowanego finansowania środków i inwestycji z innych źródeł unijnych, międzynarodowych, publicznych lub prywatnych; w tym środki mające zapewnić, by renowacje budynków nie prowadziły na skutek podwyższenia czynszu do bezpośrednich lub pośrednich eksmisji osób znajdujących się w trudnej sytuacji; należy wzmocnić ochronę i zabezpieczenia dla lokatorów oraz promować prawo do godnych, przystępnych cenowo i zrównoważonych mieszkań;

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 21

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
d) ocenę wpływu w aspekcie płci oraz wyjaśnienie, w jaki sposób środki i inwestycje zawarte w planie uwzględniają cele polegające na przyczynianiu się do równouprawnienia płci i zapewniania wszystkim równych szans oraz włączaniu tych celów do głównego nurtu polityki, zgodnie z drugą i trzecią zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych, z piątym celem ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz, w stosownych przypadkach, z krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci;

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 22

Artykuł 4 ust. 1 lit. e)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
e) środki i inwestycje mające na celu zagwarantowanie dochodów małych europejskich gospodarstw rolnych zobowiązanych do przestrzegania wysokich standardów produkcji w UE; w przypadku produktów przywożonych wymagane będą klauzule wzajemności lub klauzule "lustrzane";

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa żywności, niezależnie od pochodzenia produktów. Zachęci to do rozszerzania standardów zdrowotnych, pracowniczych lub społecznych na państwa trzecie, a tym samym do promowania korzyści w skali globalnej.

Poprawka 23

Artykuł 4 ust. 1 lit. i)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
i) ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania i realizacji planu przez dane państwo członkowskie, w szczególności proponowanych celów pośrednich i wartości docelowych, w tym wskaźników realizacji środków i inwestycji, które w stosownych przypadkach są dostępne w Urzędzie Statystycznym Unii Europejskiej oraz w Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, zgodnie z zaleceniem Komisji 2020/1563 (1) dotyczącym ubóstwa energetycznego;

(1) Dz.U. L 357 z 27.10.2020, s. 35.

i) ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania i realizacji planu przez dane państwo członkowskie oraz władze regionalne i lokalne - w tym poprzez zaangażowanie w ten proces partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego - w szczególności proponowanych celów pośrednich i wartości docelowych, w tym wskaźników realizacji środków i inwestycji, które w stosownych przypadkach są dostępne w Urzędzie Statystycznym Unii Europejskiej oraz w Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, zgodnie z zaleceniem Komisji 2020/1563 (1) dotyczącym ubóstwa energetycznego;
(1) Dz.U. L 357 z 27.10.2020, s. 35.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 24

Artykuł 4 ust. 1 lit. j)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
j) w odniesieniu do przygotowania i, jeżeli to możliwe, realizacji planu: podsumowanie procesu konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2018/1999 i krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak również sposób odzwierciedlenia w planie wkładu zainteresowanych stron;j) w odniesieniu do przygotowania i realizacji planu: pisemną opinię władz lokalnych i regionalnych oraz podsumowanie procesu konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2018/1999 i krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, opisujące, w jaki sposób wkład zainteresowanych stron jest odzwierciedlony w planie i jak uwzględniono różny stopień trudności sytuacji regionów, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację terytoriów o trwałych niekorzystnych warunkach przyrodniczych, jak wyspy i obszary górskie, których sytuacja jest wyjątkowo trudna;

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne wiedzą, co jest najlepsze dla ich regionów i miast, ponieważ są świadome problemów i sytuacji społeczno-gospodarczej swoich obszarów lokalnych. Konsultacje nie wystarczą, aby uwzględnić ich punkt widzenia w krajowych planach społeczno-klimatycznych. Władze lokalne i regionalne muszą być w stanie wyrażać i przekazywać potrzeby swoich obywateli, a komunikację tę należy mieć na uwadze na szczeblu krajowym, podkreślając różnice i specyfikę regionów.

Poprawka 25

Artykuł 4 ust. 1 lit. l)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
część funduszu zarezerwowana na lokalne strategie transformacji klimatycznej kierowane przez społeczność, z przydziałem co najmniej 5 % całkowitej puli środków finansowych.

Uzasadnienie

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność okazał się dostosowanym do potrzeb narzędziem planowania strategicznego na szczeblu lokalnym w większości państw członkowskich, a także może przyczynić się do lepszej koordynacji i działań zarówno na obszarach wiejskich, jak i na obszarach miejskich.

Poprawka 26

Artykuł 4 ust. 3

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Przygotowując swoje plany, państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o zorganizowanie wymiany dobrych praktyk. Państwa członkowskie mogą również zwrócić się o wsparcie techniczne w ramach instrumentu ELENA ustanowionego umową Komisji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z 2009 r. lub w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240.Przygotowując swoje plany, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne mogą zwrócić mogą zwrócić się do Komisji o zorganizowanie wymiany dobrych praktyk. Państwa członkowskie mogą również zwrócić się o wsparcie techniczne w ramach instrumentu ELENA ustanowionego umową Komisji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z 2009 r. lub w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/240.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 27

Artykuł 5 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Fundusz zapewnia państwom członkowskim wsparcie finansowe na rzecz finansowania środków i inwestycji określonych w ich planach.Fundusz zapewnia państwom członkowskim i regionom za pośrednictwem zarządzania dzielonego i z poszanowaniem zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów wsparcie finansowe na rzecz finansowania środków i inwestycji określonych w ich planach.

Każde państwo członkowskie powinno określić minimalny odsetek tych dostępnych funduszy - wynoszący co najmniej 35 % - którym zarządzałyby bezpośrednio władze lokalne i regionalne.

Uzasadnienie

Komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia i powodzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Władze lokalne i regionalne najlepiej znają problemy i sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru i mogą lepiej zidentyfikować osoby i sektory znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Z tego powodu również im należy udostępnić środki z funduszu. Fundusz powinien opierać się na zarządzaniu dzielonym z poszanowaniem zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Poprawka 28

Artykuł 5 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Wypłata wsparcia jest uzależniona od osiągnięcia celów pośrednich i wartości docelowych dotyczących środków i inwestycji określonych w planach. Te cele pośrednie i wartości docelowe są zgodne z celami klimatycznymi Unii i obejmują w szczególności:Wypłata wsparcia jest uzależniona od osiągnięcia celów pośrednich i wartości docelowych dotyczących środków i inwestycji określonych w planach. Te cele pośrednie i wartości docelowe są zgodne z celami klimatycznymi Unii i obejmują w szczególności:
a) efektywność energetyczną;a) efektywność energetyczną;
b) renowację budynków;b) modernizację energetyczną budynków;
c) bezemisyjne i niskoemisyjne mobilność i transport;c) rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym poprzez społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej;
d) redukcje emisji gazów cieplarnianych;d) bezemisyjne lub niskoemisyjne mobilność (pojazdy elektryczne, hybrydowe lub zasilane wodorem), usługi w zakresie mobilności zintegrowanej i transport publiczny;
e) zmniejszenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich.e) redukcje emisji gazów cieplarnianych;

f) zmniejszenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się w trudnejsytuacji, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników mobilności znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w regionach oddalonych i na obszarach wiejskich, w podziale na płeć;

g) przystosowanie się do niekorzystnych skutków zmiany klimatu w przypadku gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

(h) ochrona przyrody, cele w zakresie różnorodności biologicznej i rozwiązania oparte na zasobach przyrody.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 29

Artykuł 6 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach planów koszty następujących środków i inwestycji, pod warunkiem że przynoszą one korzyści głównie znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym, mikroprzedsiębiorstwom lub użytkownikom transportu i mają na celu:Państwa członkowskie i regiony mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach planów koszty następujących środków i inwestycji, pod warunkiem że przynoszą one korzyści głównie znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarstwom domowym - koncentrując się na osobach nieubankowionych i gospodarstwach domowych o niższych dochodach - mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom lub użytkownikom mobilności i mają na celu:

Uzasadnienie

Komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia i powodzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Władze lokalne i regionalne najlepiej znają problemy i sytuację społeczno-gospodarczą swoich obszarów lokalnych i są w stanie lepiej zidentyfikować osoby i sektory znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Obywatele, którzy dysponują bardzo ograniczonymi zasobami i nie są w stanie otworzyć rachunku bankowego lub nie chcą tego dokonać, również powinni być uwzględnieni i wspierani w ramach środków Funduszu.

Poprawka 30

Artykuł 6 ust. 2 lit. d)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
d) zapewnienie dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów i rowerów, w tym wsparcie finansowe na ich zakup lub zachęty podatkowe do ich zakupu, jak również do odpowiedniej infrastruktury publicznej i prywatnej, w tym infrastruktury ładowania i tankowania paliwa; w przypadku wsparcia dotyczącego pojazdów niskoemisyjnych przedstawia się harmonogram stopniowego zmniejszania wsparcia;d) zapewnienie dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów i rowerów, w tym wsparcie finansowe na ich zakup lub zachęty podatkowe do ich zakupu, jak również do odpowiedniej infrastruktury publicznej i prywatnej, w tym infrastruktury ładowania i tankowania paliwa; w przypadku wsparcia dotyczącego pojazdów niskoemisyjnych przedstawia się harmonogram stopniowego zmniejszania wsparcia; należy przy tym wziąć pod uwagę, że zapewnione rozwiązania powinny być przystępne dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji pod względem kosztów, utrzymania i trwałości w czasie, aby zapewnić skuteczność tych środków;

Uzasadnienie

Ze względu na wysokie koszty utrzymania pojazdu elektrycznego, wsparcie ekonomiczne na jego zakup nie jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Należy zadbać o to, by podejmowane środki były rozsądne i pragmatyczne, by rozwiązać rzeczywiste problemy obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji (koszty rachunków za energię).

Poprawka 31

Artykuł 6 ust. 2 lit. e)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
e) przyznanie bezpłatnego dostępu do transportu publicznego lub dostosowanych taryf za dostęp do transportu publicznego, a także wspieranie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju na żądanie i usług w zakresie mobilności współdzielonej;e) przyznanie bezpłatnego dostępu do transportu publicznego lub dostosowanych taryf za dostęp do transportu publicznego, a także wspieranie mobilności bezemisyjnej lub niskoemisyjnej na żądanie i dzielenia się usługami w zakresie mobilności, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wyspiarskich, górskich, oddalonych i mniej dostępnych, lub w przypadku słabiej rozwiniętych regionów lub terytoriów, w tym obszarów podmiejskich;

Uzasadnienie

Regulacje powinny być neutralne pod względem technologicznym z punktu widzenia cyklu życia. Uwzględnienie jedynie bezpośrednich emisji z rury wydechowej stwarza ryzyko zwiększenia emisji z produkcji energii elektrycznej i wykluczenia innych paliw odnawialnych.

Poprawka 32

Artykuł 6 ust. 2 lit. g)

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
g) wspieranie inicjatyw społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej, w tym zbiorowej produkcji i konsumpcji własnej energii ze źródeł odnawialnych jako sposobu na rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 33

Artykuł 8

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach wsparcie finansowe udzielone podmiotom publicznym lub prywatnym innym niż znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji, jeśli podmioty te realizują środki i inwestycje, z których ostatecznie korzystają znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji.Państwa członkowskie i regiony mogą uwzględnić w szacunkowych łącznych kosztach wsparcie finansowe udzielone podmiotom publicznym lub prywatnym innym niż znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz użytkownicy mobilności znajdujący się w trudnej sytuacji, jeśli podmioty te realizują środki i inwestycje, z których ostatecznie korzystają znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz użytkownicy mobilności znajdujący się w trudnej sytuacji.
Państwa członkowskie określają niezbędne zabezpieczenia ustawowe i umowne mające zapewnić, aby cała korzyść była przenoszona na gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu.Państwa członkowskie określają niezbędne zabezpieczenia ustawowe i umowne mające zapewnić, aby cała korzyść była przenoszona na gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i użytkowników mobilności oraz aby była dla nich finansowo stabilna w perspektywie długoterminowej.

Uzasadnienie

Komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia i powodzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Wsparcie ekonomiczne na zakup pojazdu elektrycznego nie jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, gdyż rzeczywiste problemy dotyczą tego, w jaki sposób pokrywać koszty rachunków za energię.

Poprawka 34

Artykuł 10 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie mogą powierzyć instytucjom zarządzającym Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) ustanowionym rozporządzeniem (UE) 2021/1057 oraz programami operacyjnymi polityki spójności na mocy rozporządzenia (UE) 2021/1058 realizację [...].Państwa członkowskie mogą powierzyć instytucjom zarządzającym Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+) ustanowionym rozporządzeniem (Ue) 2021/1057 oraz programami operacyjnymi polityki spójności na mocy rozporządzenia (UE) 2021/1058 realizację [...].

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 35

Artykuł 11

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Fundusz jest wdrażany przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami przyjętymi [...].Fundusz jest wdrażany przez Komisję i państwa członkowskie w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z zasadą partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów, jak określono w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami przyjętymi [...].

Uzasadnienie

Fundusz powinien być wdrażany w ramach zarządzania dzielonego z poszanowaniem zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Poprawka 36

Artykuł 14 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie wnoszą wkład w wysokości co najmniej50 % szacunkowych łącznych kosztów swoich planów.Państwa członkowskie wnoszą wkład w wysokości co najmniej 50 % szacunkowych łącznych kosztów swoich planów w ramach zarządzania dzielonego.

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 37

Artykuł 14 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Wkład krajowy na poczet szacunkowych łącznych kosztów planów państw członkowskich obejmuje m.in. dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień tych państw do emisji zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE.Wkład krajowy na poczet szacunkowych łącznych kosztów planów państw członkowskich obejmuje m.in. dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień tych państw do emisji zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE.

a) Każde państwo członkowskie powinno określić minimalny - wynoszący przynajmniej 20 % - odsetek swoich dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży na aukcji w ramach ETS, którymi zarządzałyby bezpośrednio władze lokalne i regionalne. Dochody zarządzane przez władze lokalne i regionalne powinny być wykorzystywane wyłącznie na działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do niej, zwłaszcza na działania wspierające transformację energetyczną i przeciwdziałające zagrożeniom dla obszarów i gospodarstw domowych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W przypadku gdy opłata za emisję gazów cieplarnianych doprowadzi do wyższych niż oczekiwano dochodów, pula środków finansowych Społecznego Funduszu Klimatycznego zostanie odpowiednio zwiększona.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny mógł również bezpośrednio wspierać inwestycje władz lokalnych i regionalnych w renowację i poprawę lokalnych mieszkań socjalnych oraz w zapewnienie przystępności cenowej lokalnego transportu publicznego.

Poprawka 38

Artykuł 15 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Komisja ocenia plan oraz - w stosownych przypadkach - zmiany do tego planu przedłożone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 17 pod kątem zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Przy dokonywaniu tej oceny Komisja współpracuje ściśle z danym państwem członkowskim. Komisja może przedstawiać uwagi lub zwracać się o dodatkowe informacje. Dane państwo członkowskie przekazuje żądane dodatkowe informacje i może w razie potrzeby uzupełnić plan, w tym również po jego przedłożeniu. Dane państwo członkowskie i Komisja mogą w razie potrzeby uzgodnić przedłużenie terminu do dokonania oceny o rozsądny okres.Komisja ocenia plan oraz - w stosownych przypadkach - zmiany do tego planu przedłożone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 17 pod kątem zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Przy dokonywaniu tej oceny Komisja współpracuje ściśle z danym państwem członkowskim. Komisja może przedstawiać uwagi lub zwracać się o dodatkowe informacje. Dane państwo członkowskie przekazuje żądane dodatkowe informacje i może w razie potrzeby uzupełnić plan, w tym również po jego przedłożeniu. Dane państwo członkowskie i Komisja mogą w razie potrzeby uzgodnić przedłużenie terminu do dokonania oceny o rozsądny okres. Regionalne plany społeczno-klimatyczne opracowane przez regiony pragnące wystąpić o dodatkową pulę środków finansowych zostaną ocenione przez państwo członkowskie, aby zapewnić spójność z krajowym planem społeczno-klimatycznym i uniknąć nakładania się środków.

Uzasadnienie

Komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia i powodzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Władze lokalne i regionalne najlepiej znają problemy i sytuację społeczno-gospodarczą swoich obszarów lokalnych i są w stanie lepiej zidentyfikować osoby i sektory znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

Poprawka 39

Artykuł 15 ust. 2

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Komisja ocenia adekwatność, skuteczność, efektywność i spójność planu w następujący sposób:Komisja ocenia adekwatność, skuteczność, efektywność i spójność planu w następujący sposób:
a) na potrzeby oceny adekwatności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:a) na potrzeby oceny adekwatności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
(i) czy plan opracowano w odpowiedzi na skutki społeczne dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji w danym państwie członkowskim i w reakcji na wyzwania stojące przed tymi podmiotami w związku z ustanowieniem systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, po należytym wzięciu pod uwagę wyzwań zidentyfikowanych w przeprowadzonych przez Komisję ocenach aktualizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu danego państwa członkowskiego oraz jego postępów w realizacji długoterminowego celu zakładającego osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. mierzonych zgodnie z art. 9 ust. 3, art. 13 i art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a także zgodnie z zaleceniami Komisji dla państw członkowskich wydawanymi na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1999. W tym kontekście bierze się pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed danym państwem członkowskim, a także kwotę jego alokacji finansowej;(i) czy plan opracowano w odpowiedzi na skutki społeczne dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji w danym państwie członkowskim i w reakcji na wyzwania stojące przed tymi podmiotami w związku z ustanowieniem systemu handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego na mocy rozdziału IVa dyrektywy 2003/87/WE, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, po należytym wzięciu pod uwagę wyzwań zidentyfikowanych w przeprowadzonych przez Komisję ocenach aktualizacji zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu danego państwa członkowskiego oraz jego postępów w realizacji długoterminowego celu zakładającego osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. mierzonych zgodnie z art. 9 ust. 3, art. 13 i art. 29 rozporządzenia (UE) 2018/1999, a także zgodnie z zaleceniami Komisji dla państw członkowskich wydawanymi na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1999. W tym kontekście bierze się pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed danym państwem członkowskim, a także kwotę jego alokacji finansowej;
(ii) czy plan ma zapewnić, aby żaden z ujętych w nim środków ani żadna z ujętych w nim inwestycji nie wyrządzały poważnych szkód, jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;(ii) czy plan ma zapewnić, aby żaden z ujętych w nim środków ani żadna z ujętych w nim inwestycji nie wyrządzały poważnych szkód, jeżeli chodzi o możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;
(iii) czy w planie przewidziano środki i inwestycje wnoszące wkład w transformację ekologiczną, w tym środki i inwestycje służące przezwyciężeniu wyzwań wynikających z tej transformacji, a w szczególności środki i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz celów pośrednich na 2030 r. wyznaczonych w strategii na rzecz mobilności;(iii) czy w planie przewidziano środki i inwestycje wnoszące wkład w transformację ekologiczną, w tym środki i inwestycje służące przezwyciężeniu wyzwań wynikających z tej transformacji, a w szczególności środki i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz celów pośrednich na 2030 r. wyznaczonych w strategii na rzecz mobilności;
(iv) czy plan został przygotowany i opracowany przy znaczącym i inkluzywnym udziale wszystkich zainteresowanych stron;
(v) czy plan zawiera analizę wpływu w aspekcie płci oraz wyjaśnienie, w jaki sposób środki i inwestycje przewidziane w planie mają uwzględniać aspekt płci w kontekście ubóstwa energetycznego i ubóstwa związanego z mobilnością oraz zapewnić zrównoważony pod względem płci wpływ, przyczyniając się jednocześnie do uwzględniania równouprawnienia płci w głównym nurcie polityki, zgodnie z krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci, Europejskim filarem praw socjalnych i celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju;
(vi) czy plan poprawia warunki przystosowania się do negatywnych skutków zmiany klimatu dla gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności;
b) na potrzeby oceny skuteczności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:b) na potrzeby oceny skuteczności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
(i) czy plan ma szansę wywrzeć trwały wpływ na ujęte w nim wyzwania, a w szczególności na gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, w danym państwie członkowskim;(i) czy plan ma szansę wywrzeć trwały wpływ na ujęte w nim wyzwania, a w szczególności na gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, w danym państwie członkowskim;
(ii) czy ustalenia zaproponowane przez dane państwo członkowskie mają zapewnić skuteczne monitorowanie i realizację planu, w tym planowanego harmonogramu działań, celów pośrednich i wartości docelowych oraz związanych z nimi wskaźników;(ii) czy ustalenia zaproponowane przez dane państwo członkowskie mają zapewnić skuteczne monitorowanie i realizację planu, w tym planowanego harmonogramu działań, celów pośrednich i wartości docelowych oraz związanych z nimi wskaźników;
(iii) czy środki i inwestycje zaproponowane przez dane państwo członkowskie są spójne i zgodne z wymogami dyrektywy [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE], dyrektywy (UE) 2018/2001, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE 60, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 i dyrektywy 2010/31/UE;(iii) czy środki i inwestycje zaproponowane przez dane państwo członkowskie są spójne i zgodne z wymogami dyrektywy [rrrr/nnn] [wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy 2012/27/UE], dyrektywy (UE) 2018/2001, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 i dyrektywy 2010/31/UE;
c) Na potrzeby oceny efektywności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:c) Na potrzeby oceny efektywności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
(i) czy przedstawione przez państwo członkowskie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu jest racjonalne, wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego oddziaływania na środowisko i kwestie społeczne na szczeblu krajowym;(i) czy przedstawione przez państwo członkowskie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu jest racjonalne, wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego oddziaływania na środowisko i kwestie społeczne na szczeblu krajowym;
(ii) czy ustalenia zaproponowane przez dane państwo członkowskie mają przyczynić się do zapobiegania korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, a także ich wykrywania i eliminowania podczas korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu, w tym ustalenia mające na celu unikanie podwójnego finansowania w ramach Funduszu i innych programów unijnych;(ii) czy ustalenia zaproponowane przez dane państwo członkowskie mają przyczynić się do zapobiegania korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, a także ich wykrywania i eliminowania podczas korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu, w tym ustalenia mające na celu unikanie podwójnego finansowania w ramach Funduszu i innych programów unijnych;
(iii) czy cele pośrednie i wartości docelowe zaproponowane przez państwo członkowskie są efektywne, jeżeli chodzi o zakres, cele i działania kwalifikowalne Funduszu;(iii) czy cele pośrednie i wartości docelowe zaproponowane przez państwo członkowskie są efektywne, jeżeli chodzi o zakres, cele i działania kwalifikowalne Funduszu;
d) na potrzeby oceny spójności Komisja bierze pod uwagę, czy w planie przewidziano środki i inwestycje odpowiadające spójnym działaniom.d) na potrzeby oceny spójności Komisja bierze pod uwagę, czy w planie przewidziano środki i inwestycje odpowiadające spójnym działaniom.

Uzasadnienie

Oceny mają kluczowe znaczenie dla monitorowania rozwoju, efektywności i skutków Funduszu. Jak stwierdzono, komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla uwzględnienia różnic i specyfiki wszystkich obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji i osób najbardziej dotkniętych zmianą systemu handlu emisjami.

Poprawka 40

Artykuł 21

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Komisja i zainteresowane państwa członkowskie, w sposób odpowiadający ich właściwościom, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między Funduszem a innymi programami i instrumentami unijnymi, w tym Programem InvestEU, Instrumentem Wsparcia Technicznego, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszy objętych rozporządzeniem (UE) 2021/1060. W tym celu:Komisja, zainteresowane państwa członkowskie i regiony, w sposób odpowiadający ich właściwościom, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną koordynację między Funduszem a innymi programami i instrumentami unijnymi, w tym Programem InvestEU, Instrumentem Wsparcia Technicznego, Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszy objętych rozporządzeniem (UE) 2021/1060. W tym celu:
a) zapewniają komplementarność, synergię, spójność i zgodność między różnymi instrumentami na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;(a) zapewniają komplementarność, synergię, spójność i zgodność między różnymi instrumentami na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym i lokalnym, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania;
b) optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków orazb) optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków oraz
c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i kontrolę na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym na potrzeby osiągnięcia celów Funduszu.c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i kontrolę na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym i lokalnym na potrzeby osiągnięcia celów Funduszu.

Uzasadnienie

Oceny mają kluczowe znaczenie dla monitorowania rozwoju, efektywności i skutków Funduszu. Jak stwierdzono, komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla uwzględnienia różnic i specyfiki wszystkich obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji i osób najbardziej dotkniętych zmianą systemu handlu emisjami.

Poprawka 41

Artykuł 22

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Państwa członkowskie publikują i aktualizują dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. d) ppkt (i), (ii) oraz (iv) niniejszego rozporządzenia, na jednej stronie internetowej w formacie otwartym przeznaczonym do odczytu komputerowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, tworzenie wyciągów, porównywanie i ponowne wykorzystanie. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) niniejszego rozporządzenia, nie mogą być publikowane w przypadkach określonych w art. 38 ust. 3 rozporządzenia (UE), Euratom) 2018/1046 ani w przypadku, gdy wypłacone bezpośrednie wsparcie dochodu wynosi mniej niż 15 000Państwa członkowskie i regiony publikują i aktualizują dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. d) ppkt (i), (ii) oraz (iv) niniejszego rozporządzenia, na jednej stronie internetowej w formacie otwartym przeznaczonym do odczytu komputerowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, tworzenie wyciągów, porównywanie i ponowne wykorzystanie. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) niniejszego rozporządzenia, nie mogą być publikowane w przypadkach określonych w art. 38 ust. 3 rozporządzenia (UE), Euratom) 2018/1046 ani w przypadku, gdy wypłacone bezpośrednie wsparcie dochodu wynosi mniej niż 15 000

Uzasadnienie

Komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia i powodzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego. Władze lokalne i regionalne najlepiej znają problemy i sytuację społeczno-gospodarczą swoich obszarów lokalnych i są w stanie lepiej zidentyfikować osoby i sektory znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

Poprawka 42

Artykuł 23 ust. 1

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Każde zainteresowane państwo członkowskie co dwa lata przedstawia Komisji sprawozdanie z wdrażania swojego planu w ramach swojego zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz z jego art. 28. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w swoich sprawozdaniach z postępów następujące elementy:Każde zainteresowane państwo członkowskie i każdy zainteresowany region co dwa lata przedstawia Komisji sprawozdanie z wdrażania swojego planu w ramach swojego zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz z jego art. 28. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w swoich sprawozdaniach z postępów następujące elementy:
a) szczegółowe informacje ilościowe na temat liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;a) szczegółowe informacje ilościowe na temat liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;
b) w stosownych przypadkach szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji krajowego orientacyjnego celu zmniejszenia liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;b) w stosownych przypadkach szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji krajowego orientacyjnego celu zmniejszenia liczby gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego;
c) szczegółowe informacje na temat wyników środków i inwestycji uwzględnionych w ich planach;c) szczegółowe informacje na temat wyników środków i inwestycji uwzględnionych w ich planach;
d) zgłoszone informacje na temat polityk i środków oraz prognoz dotyczących gazów cieplarnianych, a także na temat ubóstwa energetycznego, przekazane zgodnie z art. 18 i 24 rozporządzenia (UE) 2018/1999;d) zgłoszone informacje na temat polityk i środków oraz prognoz dotyczących gazów cieplarnianych, a także na temat ubóstwa energetycznego, przekazane zgodnie z art. 18 i 24 rozporządzenia (UE) 2018/1999;
e) informacje zgłoszone w ramach długoterminowych strategii renowacji budynków zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE;e) informacje zgłoszone w ramach długoterminowych strategii renowacji budynków zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE;
f) w 2027 r. ocenę planu, o którym mowa w art. 17 ust. 5, w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu system handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE;f) w 2027 r. ocenę planu, o którym mowa w art. 17 ust. 5, w świetle rzeczywistego bezpośredniego wpływu system handlu emisjami w sektorach budownictwa i transportu drogowego zgodnie z rozdziałem IVa dyrektywy 2003/87/WE;
g) informacje na temat zmian w swoich planach zgodnie z art. 17.g) informacje na temat zmian w swoich planach zgodnie z art. 17.
h) okresowy przegląd oceny trudnej sytuacji na poszczególnych terytoriach w regionach, zwłaszcza w regionach o trwałych niekorzystnych warunkach przyrodniczych jak wyspy i obszary górskie, których sytuacja jest wyjątkowo trudna, oraz monitorowanie rzeczywistego wpływu dodatkowych środków systemu handlu emisjami na poziomie NUTS 2 lub NUTS 3.

Uzasadnienie

Oceny mają kluczowe znaczenie dla monitorowania rozwoju, efektywności i skutków Funduszu. Jak stwierdzono, komponent regionalny ma kluczowe znaczenie dla uwzględnienia różnic i specyfiki wszystkich obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji i osób najbardziej dotkniętych zmianą systemu handlu emisjami.

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM (2021) 563 final

Poprawka 43

Motyw 28

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Ukierunkowane obniżki poziomu podatku mogą okazać się konieczne w celu rozwiązania problemu skutków społecznych opodatkowania energii. Zwolnienie z opodatkowania może okazać się tymczasowo konieczne do ochrony gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.Ukierunkowane obniżki poziomu podatku mogą okazać się konieczne w celu rozwiązania problemu skutków społecznych opodatkowania energii. Zwolnienie z opodatkowania może okazać się tymczasowo konieczne do ochrony gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw i użytkowników mobilności znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w regionach wiejskich, górskich, peryferyjnych lub wyspiarskich.

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do wniosku w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego, gdyż opodatkowanie energii można wykorzystać do uzupełnienia planowanych środków społecznych.

Poprawka 44

Artykuł 17

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
Dla celów lit. c) produkty energetyczne i energia elektryczna wykorzystywane przez gospodarstwa domowe uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji mogą być zwolnione z opodatkowania przez okres maksymalnie dziesięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Dla celów niniejszego ustępu "gospodarstwo domowe znajdujące się w trudnej sytuacji" oznacza gospodarstwo domowe w znacznym stopniu dotknięte skutkami niniejszej dyrektywy, co dla celów niniejszej dyrektywy oznacza, że znajduje się ono poniżej progu zagrożenia ubóstwem, zdefiniowanego jako 60 % krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji.Dla celów lit. c) produkty energetyczne i energia elektryczna wykorzystywane przez gospodarstwa domowe uznane na poziomie krajowym lub regionalnym za znajdujące się w trudnej sytuacji mogą być zwolnione z opodatkowania. Dla celów niniejszego ustępu "gospodarstwo domowe znajdujące się w trudnej sytuacji" oznacza gospodarstwo domowe w znacznym stopniu dotknięte skutkami niniejszej dyrektywy, co dla celów niniejszej dyrektywy oznacza, że znajduje się ono poniżej progu zagrożenia ubóstwem, zdefiniowanego jako 60 % krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji oraz że jego konsumpcja nie przekracza minimum niezbędnego do uzyskania godnych warunków życia obowiązującego w danym regionie. "Gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji" oznaczają także gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego lub gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa domowe o niższym średnim dochodzie, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ włączenia budynków i transportu w zakres dyrektywy 2003/87/WE na ceny.

Uzasadnienie

Nie należy ustalać maksymalnego okresu zwolnienia, jeżeli gospodarstwo domowe wciąż znajduje się w trudnej sytuacji. Definicję "gospodarstwa domowego znajdującego się w trudnej sytuacji" dostosowuje się do definicji zawartej w Funduszu.

Poprawka 45

Artykuł 31

Tekst zaproponowany przez Komisję EuropejskąPoprawka KR-u
[...] W sprawozdaniu uwzględnia się prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, względy środowiskowe i społeczne, rzeczywistą wartość minimalnych poziomów opodatkowania oraz odpowiednie szersze cele Traktatów.[.] W sprawozdaniu uwzględnia się prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, względy środowiskowe i społeczne, sytuację regionalną i lokalną., rzeczywistą wartość minimalnych poziomów opodatkowania oraz odpowiednie szersze cele Traktatów.

Uzasadnienie

Należy ocenić perspektywę regionalną.

II. ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW (KR),

1. Z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie Społecznego Funduszu Klimatycznego jako sposób wyważenia negatywnych konsekwencji dla najbardziej zagrożonych grup i terytoriów i zapewnienia transformacji zrównoważonej społecznie. Podkreśla, że polityka w zakresie klimatu i energii oraz rynek dwutlenku węgla nie powinny mieć negatywnego wpływu na znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa oraz na znajdujących się w trudnej sytuacji użytkowników mobilności, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych, zwłaszcza że od lata 2021 r. obserwujemy ogromny wzrost odsetka osób doświadczających ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności, ze względu na stale szybujące ceny energii.

2. Zaznacza, że władze lokalne i regionalne są bardzo istotnymi podmiotami w dziedzinie energii i klimatu, ponieważ najlepiej znają specyfikę terytoriów i kontekst społeczno-gospodarczy, w jakim polityka ta jest realizowana. Mają także odpowiednie kompetencje i mogą przyjąć najwłaściwsze podejście w celu zwiększenia skuteczności.

3. Apeluje o to, by podczas oceny i zatwierdzania planów skupić się na tym, żeby środki były planowane w sposób ukierunkowany, tak by skutecznie wspierać grupy wymienione we wniosku. Zasoby wydzielone w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego są ograniczone, więc należy zwrócić szczególną uwagę na to, by faktycznie wspierał on znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji użytkowników mobilności, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych.

4. Jest zdania, że wszystkie strategie polityczne mające wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe powinny opierać się na dowodach i w związku z tym Komisja, Eurostat i władze lokalne i regionalne powinny współpracować przy tworzeniu wiarygodnych struktur zarządzania danymi i ich gromadzenia, zapewniających swobodny dostęp wszystkim decydentom politycznym i zainteresowanym stronom.

5. Podkreśla, że strategiczna autonomia ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi zaopatrzenie Europy w energię. Podkreśla też, że stopniowe wycofywanie naszej zależności od dostaw paliw kopalnych wyłącznie z Federacji Rosyjskiej nie jest wystarczające, ale uważa, że plan REPowerEU jest sposobem na przyspieszenie przejścia na czystą energię, zmniejszenie zależności UE od przywozu energii i surowców, a tym samym zmniejszenie zagrożeń politycznych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem wynikających z tego przywozu. Oznacza to, że ogromne inwestycje i konkretne środki mające na celu przyspieszenie rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej i stosowania obiegu zamkniętego, czystej energii elektrycznej i wodoru oraz badania nad alternatywnymi zrównoważonymi paliwami są traktowane priorytetowo i powiązane.

6. Uważa, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności za pomocą wielu różnych środków. Jednym z nich jest model tzw. wynajmu ciepłego, czyli wliczenia kosztów ogrzewania w czynsz, co oznacza, że właściciel ponosi odpowiedzialność za odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń, a przez to jest zmotywowany do zwiększenia efektywności energetycznej. Jest to obecnie sprzeczne z tym, jak Komisja interpretuje opłacalność w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, gdzie zamiast tego akcent kładzie się na indywidualne opomiarowanie ciepła i rozliczenia.

7. Zwraca się do Komisji, by zainicjowała badania i konsultacje z odnośnymi podmiotami w celu jasnego zdefiniowania minimalnych potrzeb w zakresie energii gospodarstw domowych, umożliwiających im godne warunki życia, opierając się na wiarygodnych danych i ramach czasowych - z uwzględnieniem różnic regionalnych - oraz na nowej koncepcji.

8. Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej "Reakcja na rosnące ceny energii: zestaw działań i środków wsparcia", zachęcając państwa członkowskie do korzystania ze środków określonych w tym zestawie. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zalecenia Rady w sprawie zapewnienia sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Wzywa władze krajowe do pilnego uwzględnienia tych środków z myślą o zapewnieniu sprawiedliwej transformacji niepozostawiającej nikogo w tyle oraz do zapewnienia udziału władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu środków i do respektowania różnic terytorialnych.

9. Przypomina, że Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii wykazało swoją użyteczność w przyczynianiu się do efektywności energetycznej i rozwiązywania kwestii klimatycznych, w związku z czym przekształcona dyrektywa w sprawie opodatkowania energii i nowy Społeczny Fundusz Społeczny (dalej: "Fundusz") powinny wykorzystywać spostrzeżenia i wiedzę fachową członków Porozumienia Burmistrzów oraz przyspieszyć działania zawarte w planach działania na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym lub regionalnym.

10. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że KE dołącza do wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii wzorcową tabelę oceny, choć ubolewa nad jej brakiem we wniosku w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego. Uzasadnienie przedstawione w odniesieniu do europejskiej wartości dodanej wniosków i wdrażania środków wynikających z kompetencji UE w dziedzinie transportu, zmiany klimatu, środowiska i rynku wewnętrznego jest zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

11. Podkreśla, że w całej Europie istnieją regiony, w których system lokalnego ogrzewania i chłodzenia może być bardziej niezawodnym, wydajniejszym i przystępnym cenowo rozwiązaniem dla obywateli, w związku z czym nowy Fundusz należy zharmonizować z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w celu zapewnienia wystarczającego wsparcia na pokrycie kosztów renowacji mieszkań i budynków mieszkalnych, tak aby mogły one podłączyć się do nowych systemów.

12. Uważa, że przyszłość wytwarzania energii elektrycznej będzie mieć bardziej zdecentralizowany charakter niż dotychczas i w związku z tym gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa gotowe na wykorzystanie energii fotowoltaicznej lub wiatrowej potrzebują bardziej dostosowanego wsparcia dla zdecentralizowanych inteligentnych sieci i wyeliminowania zbędnej biurokracji. Obejmuje to również specjalne wsparcie ze Społecznego Funduszu Klimatycznego na rzecz społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

13. Odnotowuje, że w państwach członkowskich istnieje szereg systemów wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych promujących środki na rzecz efektywności energetycznej ukierunkowane na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, w związku z czym przydatne może być opracowanie jasnych wytycznych i zaplanowanie wsparcia dla znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw doświadczających ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością, tak aby wyeliminować wszelkie ryzyko zignorowania tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

14. Zaleca, aby państwa członkowskie, regiony oraz gminy zaktualizowały plany urbanistyczne i plany zagospodarowania przestrzennego, a także dostęp do praktyk związanych z pozwoleniami na budowę w celu obniżenia podatków i kosztów oraz uniknięcia biurokracji związanej z inwestycjami gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w efektywność energetyczną.

Odnośnie do wniosku dotyczącego Społecznego Funduszu Klimatycznego

15. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący Społecznego Funduszu Klimatycznego jako wyraz solidarności i zaangażowania na rzecz uczciwej i społecznie sprawiedliwej transformacji, jako kluczowe narzędzie wspierania obywateli najbardziej dotkniętych transformacją w kierunku neutralności klimatycznej oraz jako odpowiedź na apele Komitetu o zwiększenie integralności i funkcjonalności unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy regionom i grupom społecznym w trudnej sytuacji.

16. Domaga się, aby co najmniej 35 % puli środków finansowych Społecznego Funduszu Klimatycznego było zarządzane bezpośrednio przez władze lokalne i regionalne, ponieważ mogą one zapewnić dokładniejsze mapowanie trudności i są odpowiedzialne za skuteczne, ukierunkowane i sprawne wdrażanie środków określonych w planach, które mogą być zorientowane na potrzeby grup o niższych dochodach, w tym grup zagrożonych ubóstwem, i rzeczywiście zaspokajać ich potrzeby.

17. Ubolewa, że przed przedstawieniem wniosku dotyczącego Społecznego Funduszu Klimatycznego nie przeprowadzono żadnej konkretnej i szczególnej oceny skutków. Taka ocena umożliwiłaby dokładne oszacowanie efektów dystrybucyjnych mechanizmu, funkcjonowania funduszu, zarządzania nim i środków funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także umożliwiłaby lepszą identyfikację grup o najgorszej sytuacji finansowej w celu precyzyjnego ukierunkowania wsparcia na grupy, które najbardziej go potrzebują.

18. Zaleca, by KR jako organ reprezentujący władze lokalne i regionalne odgrywał rolę ułatwiającą kształtowanie i wdrażanie planów społeczno-klimatycznych, co będzie stanowić dodatkową możliwość dotarcia do szczebla lokalnego i regionalnego poza ramami krajowymi państw członkowskich.

19. Wzywa do uznania roli władz lokalnych i regionalnych jako kluczowych podmiotów przyczyniających się do realizacji krajowych planów społeczno-klimatycznych, ponieważ stanowią one szczebel sprawowania rządów najbliższy obywatelom i mogą zapewnić doskonałą wiedzę i doświadczenie zdobyte w terenie; należy jednocześnie zadbać o to, by opracowywanie planów społeczno-klimatycznych nie zwiększało obciążenia administracyjnego dla władz lokalnych i regionalnych. Sugeruje, że władze lokalne i regionalne powinny mieć możliwość opracowywania regionalnych planów społeczno-klimatycznych zgodnie z planami na szczeblu krajowym i zgodnie z zasadami partnerstwa, wielopoziomowego sprawowania rządów, pomocniczości i proporcjonalności.

20. Utrzymuje, że jednym z obciążeń związanych z efektywną energetycznie renowacją zasobów mieszkaniowych jest brak dostępu do wiedzy na temat efektywności energetycznej i do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących już na rynku. Aby rozwiązać ten problem, KR proponuje finansowanie tych środków również z nowego Funduszu.

21. Podkreśla, że ceny energii i ogólna siła nabywcza są bardzo słabo powiązane. Choć stosowanie PKB lub DNB wyrażonych jako standard siły nabywczej jako globalnego wskaźnika jest odpowiednie w przypadku ogólnej polityki spójności, to jeśli chodzi o zużycie energii, zwraca się do Komisji o znalezienie wskaźnika równie wiarygodnego jak PKB i DNB, ale lepiej odzwierciedlającego zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw związane ze zużyciem energii w Europie i dającego państwom członkowskim więcej elastyczności w zakresie wyrównywania rozbieżności spowodowanych przez statystykę przy przyznawaniu funduszy UE.

22. Zaznacza, że choć cel Społecznego Funduszu Klimatycznego jest krokiem we właściwym kierunku, by przeprowadzić sprawiedliwą transformację ekologiczną, to potrzebne są dalsze wysiłki pod względem finansowym. Sam fundusz nie wystarczy, aby zaradzić niepożądanym skutkom społecznym i niedociągnięciom ekonomicznym środków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Domaga się, aby dochody pochodzące z ETS II były częściowo przeznaczone na Społeczny Fundusz Klimatyczny oraz na środki mające na celu zapewnienie, aby nikt nie znalazł się w niekorzystnej sytuacji w związku z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Proponuje, aby w przypadku gdy opłata za emisję gazów cieplarnianych doprowadzi do wyższych niż oczekiwano dochodów, pula środków finansowych Społecznego Funduszu Klimatycznego została odpowiednio zwiększona. W tym kontekście KR opowiada się za wykorzystaniem większej ilości form wsparcia gospodarczego, które mogą wziąć pod uwagę specyfikę terytoriów, społeczności, miast i regionów. Wspieranie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji jest niezwykle istotne, lecz należy zwrócić szczególną uwagę na stosowność działań i wsparcia dla osób w sytuacji bezdomności, kobiet, obywateli nieposiadających zasobów i podmiotów finansowo słabszych.

23. Apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady, aby nie propagowały żadnego rodzaju indywidualnej mobilności zmotoryzowanej z nowego Funduszu, a zamiast tego wspierały zrównoważone zeroemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (pojazdy elektryczne, hybrydowe lub zasilane wodorem) i usługi dotyczące zintegrowanej mobilności.

Odnośnie do przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

24. Z aprobatą przyjmuje wniosek dotyczący dyrektywy, którego celem jest dostosowanie opodatkowania energii do rzeczywistej wartości energetycznej i efektywności środowiskowej, a tym samym stworzenie zachęt do zmniejszenia emisji CO2 i przyczynienie się do osiągnięcia nowych celów UE w zakresie klimatu. Obecne zapisy dyrektywy nie odzwierciedlają tego celu, jak zauważył również Europejski Trybunał Obrachunkowy 1 .

25. Ubolewa nad brakiem specjalnej tabeli oceny zgodności z zasadą pomocniczości w odniesieniu do wniosku dotyczącego społecznego funduszu klimatycznego, choć z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek ustawodawczy opiera się na art. 91 ust. 1 lit. d), art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 1 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), odnoszących się do transportu, zmiany klimatu i energii, oraz uważa, że wniosek ten jasno określa europejską wartość dodaną i jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.

26. Z zadowoleniem przyjmuje włączenie do dyrektywy możliwości wspierania przez państwa członkowskie słabszych grup społecznych i ochrony gospodarstw domowych przed ubóstwem energetycznym, co pozwoli przeciwdziałać ewentualnym negatywnym skutkom podatku.

27. Z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, tak aby dopasować jej treść do potrzeby intensywniejszych działań w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska, a jednocześnie by była ona w stanie wspierać rozwój i wprowadzanie na szerszą skalę odnawialnych źródeł energii oraz utrzymać prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, dostosowując opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

28. Proponuje przeanalizowanie struktury terytorialnej państw członkowskich na szczeblu regionalnym w celu umożliwienia, w szczególnych okolicznościach takich jak zagrożenie ubóstwem, regionalnych, a nawet lokalnych zwolnień, obniżek lub innych form rekompensaty dla najbardziej dotkniętych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

29. Wskazuje, że w Europie istnieją regiony, w których drewno opałowe jest wykorzystywane do ogrzewania i gotowania jako wyraźna oznaka ubóstwa energetycznego. W takich okolicznościach zarówno przekształcenie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, jak i ETS2 będą miały wpływ na tych konsumentów i dlatego zaleca ustanowienie dodatkowych programów na rzecz przejścia z drewna opałowego na czyste, odnawialne i efektywne źródła energii.

Bruksela, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów
Apostolos TZITZIKOSTAS
1 Przegląd Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 01/2022 "Opodatkowanie energii, opłaty za emisję gazów cieplarnianych i dotacje w energetyce".