Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.461.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Pakiet dotyczący sprawiedliwego opodatkowania

(2018/C 461/07)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Sprawozdawca:Paul LINDQUIST (SE/EPL), członek rady okręgu Sztokholm
Dokument źródłowy: Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej
COM(2018) 20 final
Załącznik do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej
COM(2018) 20 final
I. ZALECANE POPRAWKI

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (COM(2018) 20 final)

Poprawka 1

Motyw 4

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
W docelowym systemie VAT wszystkie państwa członkowskie powinny być traktowane równo i w związku z tym powinny je obowiązywać takie same ograniczenia w stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, przy czym stawki obniżone powinny pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej. Takie równe traktowanie bez ograniczania obecnej elastyczności państw członkowskich w ustalaniu stawek VAT można osiągnąć dzięki umożliwieniu wszystkim tym państwom stosowania, obok maksymalnie dwóch stawek obniżonych wynoszących co najmniej 5 %, dodatkowej stawki obniżonej, do której wymóg minimalnej wartości nie ma zastosowania, a także zwolnienia z prawem do odliczenia naliczonego VAT.W docelowym systemie VAT wszystkie państwa członkowskie powinny być traktowane równo i w związku z tym powinny je obowiązywać takie same ograniczenia w stosowaniu obniżonych stawek podatku VAT, przy czym stawki obniżone powinny pozostać wyjątkiem od stawki podstawowej. Takie równe traktowanie bez ograniczania obecnej elastyczności państw członkowskich w ustalaniu stawek VAT można osiągnąć dzięki umożliwieniu wszystkim tym państwom stosowania - w celu uwzględnienia pozytywnych skutków społecznych bądź środowiskowych różnych towarów i usług - obok maksymalnie dwóch stawek obniżonych wynoszących co najmniej 5 %, dodatkowej stawki obniżonej, do której wymóg minimalnej wartości nie ma zastosowania, a także zwolnienia z prawem do odliczenia naliczonego VAT. W ramach pułapów ustanowionych w niniejszej dyrektywie państwa członkowskie mogą utrzymać istniejące stawki obniżone VAT lub wprowadzić nowe stawki, które będą korzystne dla użytkownika końcowego lub dla interesu ogólnego, na przykład w odniesieniu do świadczenia usług pracochłonnych oraz w celu uwzględnienia aspektów społecznych i/ lub środowiskowych.

Uzasadnienie

Jeśli przepisy będą zbyt szczegółowe, istnieje znaczne zagrożenie, że mogą szkodzić pożądanej elastyczności.

Poprawka 2

Motyw 8

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Mimo że w dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie innych stawek w niektórych obszarach oddalonych, należy zapewnić, by stawka podstawowa wynosiła minimum 15 %.Mimo że w dalszym ciągu możliwe będzie stosowanie innych stawek w niektórych obszarach oddalonych, należy zapewnić, by stawka podstawowa wynosiła minimum 15 %, a maksymalnie 25 %.

Poprawka 3

Dodać nowy artykuł po art. 1 ust. 1

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Art. 97 otrzymuje brzmienie: "Stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 % ani wyższa niż 25 %."

Poprawka 4

Artykuł 1 ust. 2

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
art. 98 otrzymuje brzmienie:art. 98 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 98"Artykuł 98
1. Państwa członkowskie mogą stosować nie więcej niż dwie stawki obniżone.1. Państwa członkowskie mogą stosować nie więcej niż dwie stawki obniżone.
Stawki obniżone określane są jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być niższy niż 5 %.Stawki obniżone określane są jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być niższy niż 5 %.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą, oprócz tych dwóch stawek obniżonych, stosować stawkę obniżoną niższą niż stawka minimalna w wysokości 5 % oraz zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie.2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą, oprócz tych dwóch stawek obniżonych, stosować stawkę obniżoną niższą niż stawka minimalna w wysokości 5 % oraz zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie.
3. Stawki obniżone i zwolnienia stosowane na mocy ust. 1 i 2 muszą być korzystne wyłącznie dla konsumenta końcowego i stosowane są w celu konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym.3. Stawki obniżone i zwolnienia stosowane na mocy ust. 1 i 2 muszą być korzystne dla konsumenta końcowego i stosowane są w celu konsekwentnej realizacji celu leżącego w interesie ogólnym, który obejmuje pozytywne oddziaływanie społeczne bądź środowiskowe różnych towarów i usług.
Stawek obniżonych i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do towarów ani usług należących do kategorii określonych w załączniku IIIa.";Stawek obniżonych i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do towarów ani usług należących do kategorii określonych w załączniku IIIa.";

Uzasadnienie

Zastrzeżenie, według którego wyłącznie konsumenci końcowi mają korzystać na zwolnieniach, może być w praktyce trudne do wdrożenia, ponieważ wiele towarów i usług sprzedaje się zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. W motywach podkreślono, że głównym celem wniosku jest m.in. zagwarantowanie sprawnie funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz zapobieżenie niepotrzebnej złożoności i wynikającemu z tego wzrostowi kosztów dla przedsiębiorstw. Dlatego słowo "wyłącznie" należy usunąć z tekstu dyrektywy.

Załącznik do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

(COM(2018) 20 final)

Poprawka 5

Numer 5

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
(5)Dostawa napojów alkoholowych11.01BrakBrak(5)Dostawa napojów alkoholowych11.01BrakBrak
11.0211.02
11.0311.03
11.0511.04
47.00.2511.05 47.00.25

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego do alkoholu z innych napojów fermentowanych niedestylowanych, takich jak wermut, należałoby stosować obniżoną stawkę podatku.

Poprawka 6

Punkt 7

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
(7)Dostawa, najem, konserwacja i naprawa środków transportu29Dostawa, najem, konserwacja i naprawa rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich

....

30.92(7)Dostawa, najem, konserwacja i naprawa środków transportu29Dostawa, najem, konserwacja i naprawa rowerów

(w tym rowerów elektrycznych), skuterów elektrycznych, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich

.....

30.92
3033.17.193033.17.19
33.1547.00.4533.1547.00.45
33.1647.00.7533.1647.00.75
4577.21.104577.21.10
47.00.8177.29.1947.00.8177.29.19
77.195.29.1277.195.29.12
77.3429.10.2477.3429.10.24
77.3545.11.245.-11.377.3545.11.245.-11.3
77.39.1377.39.13

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że państwa członkowskie mogą wprowadzać obniżone stawki podatkowe także dla rowerów elektrycznych i skuterów elektrycznych. Rowery i skutery elektryczne odgrywają ważną rolę w mobilności.

Poprawka 7

Punkt 10

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
(10)Dostawa komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; dostawa zegarków26BrakBrak(10)Dostawa komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; dostawa zegarków26Dostawa urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego oraz okularów i soczewek kontaktowych26.60
47.00.347.00.332.50.4
47.00.8247.00.82
47.00.8347.00.83
47.00.8847.00.88

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania obniżonych stawek podatków na okulary i soczewki kontaktowe, a także na rozruszniki serca i aparaty słuchowe.

Poprawka 8

Punkt 15

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
(15)Świadczenie usług finansowych

i ubezpieczeniowych

64BrakBrak(15)Świadczenie usług finansowych64BrakBrak
6566
66

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie zwalniają z podatku transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych.

A zatem wniosek Komisji jest sprzeczny z zapisami dyrektywy 2006/112/WE.

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

(COM (2018) 21 final)

Poprawka 9

Motyw 13

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Ponadto, w celu zapewnienia przestrzegania warunków zwolnienia przyznanego przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom niemającym tam siedziby, należy wprowadzić wymóg uprzedniego powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia. Powiadomienie to powinno zostać dokonane przez małe przedsiębiorstwo i skierowane do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. To państwo członkowskie powinno następnie, na podstawie zgłoszonych informacji na temat obrotu tego przedsiębiorstwa, przekazać te informacje pozostałym zainteresowanym państwom członkowskim.Ponadto, w celu zapewnienia przestrzegania warunków zwolnienia przyznanego przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom niemającym tam siedziby, należy wprowadzić wymóg uprzedniego powiadomienia o zamiarze korzystania ze zwolnienia. Powiadomienie to powinno zostać dokonane za pośrednictwem portalu internetowego, który Komisja powinna utworzyć. Państwo członkowskie, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, powinno następnie, na podstawie zgłoszonych informacji na temat obrotu tego przedsiębiorstwa, przekazać te informacje pozostałym zainteresowanym państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 1 pkt 12 - chodzi o przytoczenie propozycji zawartej w projekcie sprawozdania przedstawionego w Parlamencie Europejskim przez Wilfrieda Vandenkendelaerego (EPL/BE).

Poprawka 10

Artykuł 1 ust. 12

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
art. 284 otrzymuje brzmienie:art. 284 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 284"Artykuł 284
1. Państwa członkowskie mogą zwolnić z podatku VAT towary i usługi dostarczone i świadczone na ich terytorium przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę na ich terytorium, których roczny obrót w państwie członkowskim związany z takimi towarami i usługami nie przekracza progu ustalonego przez te państwa na potrzeby stosowania tego zwolnienia.1. Państwa członkowskie mogą zwolnić z podatku VAT towary i usługi dostarczone i świadczone na ich terytorium przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę na ich terytorium, których roczny obrót w państwie członkowskim związany z takimi towarami i usługami nie przekracza progu ustalonego przez te państwa na potrzeby stosowania tego zwolnienia.
Państwa członkowskie mogą ustalić odrębne progi dla poszczególnych sektorów działalności w oparciu o obiektywne kryteria. Progi te nie mogą jednak przekroczyć kwoty 85 000 EUR lub jej równowartości w walucie krajowej.Państwa członkowskie mogą ustalić odrębne progi w oparciu o obiektywne kryteria. Progi te nie mogą jednak przekroczyć kwoty 100 000 EUR lub jej równowartości w walucie krajowej.
2. Państwa członkowskie, które wprowadziły zwolnienia dla małych przedsiębiorstw, zwalniają również z podatku dostawy towarów i świadczenie usług na ich terytorium dokonywane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim, o ile spełnione są następujące warunki:2. Państwa członkowskie, które wprowadziły zwolnienia dla małych przedsiębiorstw, zwalniają również z podatku dostawy towarów i świadczenie usług na ich terytorium dokonywane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim, o ile spełnione są następujące warunki:
a) roczny obrót w Unii tego małego przedsiębiorstwa nie przekracza 100 000 EUR;a) roczny obrót w Unii tego małego przedsiębiorstwa nie przekracza 100 000 EUR;
b) wartość towarów i usług w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo nie ma siedziby, nie przekracza progu obowiązującego w tym państwie członkowskim dla przyznania zwolnienia przedsiębiorstwom mającym siedzibę w tym państwie.b) wartość towarów i usług w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo nie ma siedziby, nie przekracza progu obowiązującego w tym państwie członkowskim dla przyznania zwolnienia przedsiębiorstwom mającym siedzibę w tym państwie.
3. Państwa członkowskie podejmują stosowne środki w celu zagwarantowania, by małe przedsiębiorstwa korzystające ze zwolnienia spełniały warunki, o których mowa w ust. 1 i 2.3. Państwa członkowskie podejmują stosowne środki w celu zagwarantowania, by małe przedsiębiorstwa korzystające ze zwolnienia spełniały warunki, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Zanim małe przedsiębiorstwo skorzysta ze zwolnienia w innych państwach członkowskich, musi powiadomić państwo członkowskie, w którym ma siedzibę.4. Komisja tworzy portal internetowy, za pośrednictwem którego mogą się zarejestrować małe przedsiębiorstwa pragnące skorzystać ze zwolnienia w innym państwie członkowskim.
W przypadku gdy małe przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma siedzibę, państwo członkowskie siedziby podejmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego zadeklarowania przez nie jego rocznego obrotu w Unii oraz rocznego obrotu w państwie członkowskim, a także informuje o tym władze podatkowe pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo to dokonuje dostaw.";W przypadku gdy małe przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma siedzibę, państwo członkowskie siedziby podejmuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia prawidłowego zadeklarowania przez nie jego rocznego obrotu w Unii oraz rocznego obrotu w państwie członkowskim, a także informuje o tym władze podatkowe pozostałych zainteresowanych państw członkowskich, w których przedsiębiorstwo to dokonuje dostaw.";

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości ustalanie krajowych progów powinno leżeć w gestii państw członkowskich. A zatem poza zaproponowanym wspólnie dla Unii górnym pułapem 100 tys. EUR nie należy wprowadzać żadnych dodatkowych progów. Ze względu na większą elastyczność możliwość wprowadzania różnych krajowych pułapów wydaje się pożądana, jednak ograniczenie ich stosowania do poszczególnych sektorów gospodarki może stwarzać trudności przy odpowiednim zakwalifikowaniu.

Poprawka 11

Artykuł 1 ust. 15

Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
dodaje się art. 288a w brzmieniu:dodaje się art. 288a w brzmieniu:
"Artykuł 288a"Artykuł 288a
W przypadku gdy w trakcie kolejnego roku kalendarzowego roczny obrót w państwie członkowskim małego przedsiębiorstwa przekracza próg zwolnienia, o którym mowa w art. 284 ust. 1, przedsiębiorstwo to może nadal korzystać ze zwolnienia w tym roku, pod warunkiem że roczny obrót w państwie członkowskim w ciągu tego roku nie przekracza progu określonego w art. 284 ust. 1 o więcej niż 50 %.";W przypadku gdy w trakcie kolejnego roku kalendarzowego roczny obrót w państwie członkowskim małego przedsiębiorstwa przekracza próg zwolnienia, o którym mowa w art. 284 ust. 1, przedsiębiorstwo to może nadal korzystać ze zwolnienia w tym roku, pod warunkiem że roczny obrót w państwie członkowskim w ciągu tego roku nie przekracza progu określonego w art. 284 ust. 1 o więcej niż 33 %.";

Uzasadnienie

Dzięki temu przepisowi ogranicza się negatywne zjawisko nagłych spadków. Jednakże u tych przedsiębiorstw, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia, mogą pojawiać się zakłócenia konkurencji. Dlatego dopuszczalne przekroczenie progu należy zmniejszyć z 50 % do 33 %.

II. ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

1. Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby zreformować obecny system VAT w UE z myślą o lepszym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz zapewnieniu, by przepisy dotyczące podatku VAT nadążały za zmianami w gospodarce globalnej i cyfrowej.
2. Podkreśla jednak, że wniosek musi być tak wyważony, aby nie doszło do powstania zakłóceń konkurencji i wzrostu nakładów administracyjnych i kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ani dla władz lokalnych i regionalnych.
3. Zwraca uwagę na fakt, że różnice w systemach VAT i ustalonych stawkach opodatkowania szczególnie wpływają na regiony przygraniczne i działalność MŚP w tych regionach. Dlatego trzeba ocenić wpływ terytorialny propozycji dotyczącej tego, by umożliwić większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku VAT oraz proponowanych progów.

Wspólne przepisy dotyczące stawek VAT

4. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by towary i usługi podlegały opodatkowaniu według zasady miejsca przeznaczenia, ponieważ w tym przypadku ryzyko zakłócenia konkurencji jest mniejsze.
5. Popiera zapisy art. 98 ust. 1 i 2 wniosku, według których państwa członkowskie mogą stosować dwie obniżone stawki wynoszące co najmniej 5 %, jedną stawkę obniżoną niższą niż stawka minimalna w wysokości 5 % oraz zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie.
6. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by sporządzić wykaz towarów (załącznik IIIa), wobec których nie można stosować obniżonych stawek podatkowych, zamiast dotychczasowej listy towarów (z różnymi wyjątkami na czas określony), wobec których można stosować stawki niższe niż podstawowa stawka podatku VAT. Wniosek daje państwom członkowskim większą elastyczność i usuwa brak neutralności podatkowej, który wynikał z tego, że w niektórych państwach członkowskich obniżano stawkę podatku VAT na określone towary, na które w innych państwach członkowskich nie było obniżonej stawki. Na tym przykładzie widać, że celem listy jest unikanie zakłóceń konkurencji. A zatem nie należy jej wykorzystywać do realizacji innych celów politycznych.
7. Jest zdania, że obecne regulacje nie tylko charakteryzują się brakiem neutralności podatkowej pomiędzy państwami członkowskimi, ale też ograniczają możliwości wykorzystania potencjału rozwoju technicznego, skoro ten sam produkt czy identyczna usługa są w różny sposób opodatkowane w zależności od formy dystrybucji. Dobrym przykładem jest tutaj zakaz stosowania obniżonej stawki VAT odnośnie do publikacji cyfrowych, takich jak prasa w wersji elektronicznej, audiobooki czy strumieniowa transmisja muzyki. Uderza to zwłaszcza w branżę prasy, która obecnie, równolegle do narastającej cyfryzacji odbierania treści medialnych, przechodzi głębokie zmiany strukturalne, a której znaczenia dla demokracji nie wolno bagatelizować.
8. Zakłada, że art. 98 ust. 3 dotyczy towarów i usług, które normalnie kupowane są przez konsumentów. Po takiej ocenie towary i usługi mogą być sprzedawane z obniżoną stawką podatku VAT, nawet jeśli ich nabywcą jest nie tylko osoba prywatna, ale i przedsiębiorstwo.
9. Podkreśla, że termin "konsument końcowy" może prowadzić do problemów z jego stosowaniem W kontekście podatku VAT konsumentem końcowym może być osoba prywatna, osoba prawna niebędąca podatnikiem lub podatnik prowadzący działalność zwolnioną z podatku, bez prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Z uzasadnienia wynika, że konsument końcowy to osoba, która dane towary lub usługi nabywa na własny osobisty użytek. Ponieważ także osoby prawne mogą być konsumentem końcowym, zdaniem Komitetu i one powinny być objęte tą kategorią.
10. Popiera propozycję stosowania średniej ważonej stawek VAT wynoszącej ponad 12 %, co ma zagwarantować bezpieczeństwo przychodów państw członkowskich.
11. Jest zdania, że większa elastyczność w przyjmowaniu stawek VAT może sprawić, że zwłaszcza MŚP trudniej będzie rozeznać się w tak złożonych przepisach, ponieważ w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw nie dysponują one zasobami ani strukturami, aby w handlu transgranicznym móc zarządzać kilkoma różnymi stawkami podatkowymi.
12. Wzywa Komisję do utworzenia portalu elektronicznego, np. poprzez dalsze rozwinięcie istniejącego portalu TEDB, jako narzędzia umożliwiającego przedsiębiorstwom rozeznanie się w różnych stawkach VAT stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE i zgodnie z warunkami zwolnienia przyznanego przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom, które nie mają w nim siedziby, powiadomienie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Narzędzie to musi być łatwo dostępne, niezawodne i musi udzielać informacji we wszystkich językach.
13. Zwraca się też do Komisji o ewentualne poszerzenie zakresu zadań małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) w odniesieniu do realizacji proponowanych działań. Zwłaszcza dla zarządzania podatkiem VAT w miejscu przeznaczenia system MOSS jest znaczący.
14. Zwraca uwagę, że większa elastyczność w doborze stawek podatku VAT może utrudniać decyzje o tym, jak należy opodatkować transakcję obejmującą wiele pozycji. Nasuwają się pytania o stawkę podatkową, którą należy zastosować, właściwą podstawę opodatkowania, właściwe zafakturowanie oraz o kraj, w którym należy uiścić podatek. A to może utrudniać fakturowanie, prowadzić do niepewności, większych kosztów i ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, gdyż kwestia ta prawdopodobnie będzie różnie rozpatrywana w różnych państwach członkowskich. Komitet uważa więc, że potrzebne jest jasne wskazanie ze strony Komisji, jak należy traktować transakcje obejmujące wiele pozycji.

Uproszczenie przepisów dla małych przedsiębiorstw

15. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by państwom członkowskim dać więcej możliwości uproszczania procedur VAT dla małych przedsiębiorstw. Niemniej trzeba poprawić skuteczność systemów podatkowych i zwalczać oszustwa, aby nie dopuszczać do zakłóceń konkurencji i zagwarantować dochody podatkowe państw członkowskich.
16. Zgadza się z proponowaną definicją "małych przedsiębiorstw" jako takich, których roczny obrót w obrębie UE nie przekracza 2 mln EUR.
17. Wskazuje, że z powodu fragmentacji i złożoności systemu VAT przedsiębiorstwa prowadzące transakcje transgraniczne ponoszą wysokie koszty związane z przestrzeganiem przepisów. Koszty te są nieproporcjonalnie wysokie zwłaszcza dla MŚP, które są filarem gospodarki i zatrudnienia w regionach. Problem ten szczególnie dotyka małe przedsiębiorstwa o rocznym obrocie poniżej 2 mln EUR. Stanowią one około 98 % wszystkich przedsiębiorstw w UE, mają udział 15 % w ogólnym obrocie i około 25 % w przychodach netto z podatku VAT.
18. Zwraca uwagę, że przy dostarczaniu usług elektronicznych może być trudno stwierdzić, w jakim kraju klient ma siedzibę. Koszty administracyjne przedstawienia stanu fatycznego transakcji w sposób, który satysfakcjonowałby organy podatkowe, stają się dla małych przedsiębiorstw tak wysokie, że rezygnują one z handlu z klientami w innych państwach członkowskich. A zatem by zmniejszyć nakłady administracyjne małych przedsiębiorstw o obrocie poniżej 2 mln EUR rocznie w obrębie UE, należałoby im umożliwić alternatywnie zafakturowanie najwyższej unijnej stawki obowiązującej na daną usługę w UE.
19. Podziela zdanie Komisji, że koszty przestrzegania przepisów związanych z podatkiem VAT powinny być możliwie jak najniższe. Cieszy to, że dzięki wnioskowi koszty przestrzegania przepisów związanych z podatkiem VAT dla MŚP mogą się zmniejszyć do 18 % rocznie.
20. Popiera propozycję, by wszystkim małym przedsiębiorstwom, które mają siedzibę w innym państwie członkowskim, umożliwić zwolnienie z podatku, kiedy ich roczny obrót w UE nie przekracza 100 tys. EUR. Jednocześnie trzeba jednak rozważyć ryzyko ewentualnego celowego hamowania wzrostu. Dla przedsiębiorstwa zwolnionego z podatku, które w związku z tym miało zdecydowanie mniejsze nakłady administracyjne, przekroczenie tego pułapu maksymalnego obrotu może oznaczać istotne obciążenie ekonomiczne.
21. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by małym przedsiębiorstwom umożliwić wystawianie faktur uproszczonych, jak i propozycję, by małe przedsiębiorstwa zwolnione z podatku w ogóle zwolnić z wymogu wystawiania faktur.
22. Popiera propozycję, by dla małych przedsiębiorstw okres obrachunkowy uwzględniany w deklaracji VAT wynosił jeden rok kalendarzowy.
23. Ma zastrzeżenia co do pomysłu zwolnienia przedsiębiorstw zwolnionych z podatku VAT z wszelkich obowiązków w zakresie rachunkowości i przechowywania dokumentacji. Taka swoboda wiąże się z potencjalnymi nadużyciami, gdyż wówczas państwa członkowskie jedynie z trudem mogą ustalić, czy dane przedsiębiorstwo nie przekracza maksymalnego pułapu.
24. Zwraca uwagę, że w niektórych państwach członkowskich podjęto działania, by ułatwić rejestrację nowych przedsiębiorstw i poprawić otoczenie biznesu, ale jednocześnie zwiększa to ryzyko wystąpienia oszustw karuzelowych Tylko w ciągu 2014 r. oszustwa karuzelowe doprowadziły do luki w podatku VAT wysokości około 50 mld EUR. Dla zmniejszenia tej luki z podatku VAT trzeba więc poprawić skuteczność systemów podatkowych i zwalczać oszustwa podatkowe.

Bruksela, dnia 10 października 2018 r.

Karl-Heinz LAMBERTZ
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.