Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.185.62

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - EFIS 2.0

(2017/C 185/09)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2017 r.)

Sprawozdawca generalny:Wim VAN DEN DONK (NL/EPL), Komisarz Króla w Brabancji Północnej
Dokument źródłowy:Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
COM(2016) 597 final

I. 

ZALECANE POPRAWKI

Poprawka 1
COM(2016) 597 final
Dodać nowe umocowania przed motywem 1
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję Europejską ocenę wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w ramach wniosku ustawodawczego w sprawie przedłużenia EFIS,
uwzględniając pierwsze sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z oceny funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ogłoszone w dniu 6 października 2016 r.,
uwzględniając niezależną zewnętrzną ocenę stosowania rozporządzenia w sprawie EFIS przeprowadzoną zgodnie z art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/1017,
uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2016 "EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia" ogłoszoną w dniu 11 listopada 2016 r.,
Uzasadnienie
Należy zawrzeć odesłania do ocen przeprowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej oraz niezależnej oceny stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1017.

Nowe umocowania należy dodać po "uwzględniając opinię Komitetu Regionów".

Poprawka 2
COM(2016) 597 final
Nowy motyw po motywie 4
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Art. 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie EFIS przewiduje wystąpienie z wnioskiem dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie EFIS do dnia 5 lipca 2018 r. i wymaga, aby taki wniosek był poparty niezależną oceną tego, czy EFIS "realizuje swoje cele i jest zagwarantowane utrzymanie systemu wspierającego inwestycje". Taka niezależna ocena stosowania rozporządzenia w sprawie EFIS przeprowadzana przez zewnętrznych ekspertów została wydana dopiero po przedłożeniu przez Komisję wniosku w sprawie przedłużenia EFIS.
Poprawka 3
COM(2016) 597 final
Motyw 8
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21). W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP 21) oraz we wdrażanie środków przyjętych podczas konferencji COP 22. Projekty finansowane z EFIS muszą być odporne na klęski żywiołowe. W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto należy unikać udzielania z EFSI wsparcia dla wysokoemisyjnych projektów transportowych i kopalnych źródeł energii, chyba że jest to konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub projektów transgranicznych w sektorze transportu. Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.
Uzasadnienie
Projekty transportowe mają kluczowe znaczenie dla przyciągania inwestycji prywatnych i nie powinny ograniczać się tylko do krajów objętych polityką spójności. Ponadto rozporządzenie w sprawie EFIS powinno uwzględniać wyniki ostatniej konferencji klimatycznej w Marrakeszu (COP 22).
Poprawka 4
COM(2016) 597 final
Motyw 11
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.W pierwszym sprawozdaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w sprawie oceny funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ogłoszonym w dniu 6 października 2016 r. podkreślono potrzebę rozwiązania problemu braku równowagi geograficznej wsparcia z EFIS poprzez środki takie jak zwiększenie zakresu celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS oraz poszerzenie roli Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.
Poprawka 5
COM(2016) 597 final
Motyw 14
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, należy dokonać przesunięcia z puli środków dostępnych dla instrumentu "Łącząc Europę", przewidzianej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/ 2013 (1). Ponadto środki w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu "Łącząc Europę" dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).
Poprawka 6
COM(2016) 597 final
Motyw 15
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 33 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.
Poprawka 7
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Dodać nowy punkt po pkt 1
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
2) art. 5 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
"Uznaje się, że działania specjalne EBI, określone w art. 16 statutu EBI i w wytycznych polityki ryzyka kredytowego EBI, wspierane przez EFIS, także zapewniają dodatkowość, jeśli zostało publicznie udokumentowane, że usuwają niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji oraz nie mogłyby zostać przeprowadzone bez wsparcia z EFIS w tym samym okresie przez EBI, EFI lub za pomocą istniejących unijnych instrumentów finansowych.";
Uzasadnienie
Charakteryzujący dane działanie wyższy profil ryzyka to nie jedyne kryterium dodatkowości. Ponadto działania specjalne EBI otrzymujące wsparcie z EFIS powinny podlegać wymogom dotyczącym przejrzystości i dokumentacji.
Poprawka 8
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić ust. 2
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
art. 5 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:art. 5 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
"Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami, jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także wspierane przez EFIS projekty polegające na stworzeniu infrastruktury fizycznej łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozbudowaniu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury fizycznej lub usług związanych z infrastrukturą fizyczną w jednym lub kilku państwach członkowskich.";

"Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji czy też różnego rodzaju niewydolności władz publicznych (np. nieoptymalna sytuacja w zakresie inwestycji spowodowana barierami wynikającymi z granic/przepisów krajowych), działania specjalne EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj charakteryzują się takimi cechami, jak podporządkowanie, udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają także projekty

współpracy transgranicznej oraz współpracy międzyregionalnej, zwłaszcza pomiędzy regionami funkcjonalnymi.":

Uzasadnienie
Należy automatycznie uznawać, że projekty współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, niezależnie od swoich cech, dzięki swojej wysokiej wartości dodanej zapewniają dodatkowość. W pierwszym roku funkcjonowania EFIS ze środków tego funduszu nie sfinansowano żadnego projektu współpracy transgranicznej. Znaczenie regionów funkcjonalnych jest oczywiste.
Poprawka 9
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić pkt 4 lit. d)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
w ust. 12 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:w ust. 12 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.";"Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane oraz zawierają uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Tabela wskaźników, używana do oceny działań, podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.";
Uzasadnienie
Poprawka jest zgodna z motywem 18 wniosku ustawodawczego.
Poprawka 10
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Punkt 5 lit. b)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:
"EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP 21. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.";"EBI powinien dążyć do tego, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie projektów obejmujących elementy przyczyniające się do działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi na konferencji COP 21, i by wszystkie obiekty infrastruktury otrzymujące finansowanie były odporne na klęski żywiołowe. Rada kierownicza przedkłada szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii.";
Poprawka 11
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić pkt 8 lit. a)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
ust. 5 otrzymuje brzmienie:ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej »kwotą docelową«), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.";"5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej »kwotą docelową«), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 33 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.";
Uzasadnienie
KR z ubolewaniem stwierdza, że istnieje sprzeczność między wzmocnieniem instrumentu "Łącząc Europę" dla sektora transportu zaproponowanym w dokumencie towarzyszącym przeglądowi śródokresowemu WRF a zmniejszeniem budżetu instrumentu "Łącząc Europę" o 500 mln EUR, zaproponowanym w omawianym wniosku ustawodawczym. To zmniejszenie niewykorzystanych zasobów finansowych w przypadku instrumentów finansowych wchodzących w zakres instrumentu "Łącząc Europę" wyraźnie pokazuje, że projekty realizowane w ramach instrumentu "Łącząc Europę" są wypierane przez projekty finansowane z EFIS. KR sprzeciwia się tej redukcji i sugeruje, by zmniejszyć kwotę docelową z 35 % do 33 %, tak aby nie trzeba było ograniczać o 500 mln EUR puli środków finansowych na wdrażanie instrumentu "Łącząc Europę".
Poprawka 12
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić pkt 9 lit. b)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i) lit. c) otrzymuje brzmienie:(i) lit. c) otrzymuje brzmienie:
"c) maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;";"c) maksymalne wykorzystanie wiedzy regionalnej i lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz przyczynianie się w miarę możliwości do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu działań;";
(ii) lit. e) otrzymuje brzmienie:(ii) lit. e) otrzymuje brzmienie:
"e) świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;";"e) świadczenie proaktywnego wsparcia w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych;";
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
(iii) dodaje się lit. f) w brzmieniu:(iii) dodaje się lit. f) w brzmieniu:
"f) doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, »Horyzont 2020« oraz instrument »Łącząc Europę«).";"f) doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, »Horyzont 2020« oraz instrument »Łącząc Europę«)

w celu umożliwienia jak największej integracji i synergii między inwestycjami z myślą o jednolitym programowaniu działań w ramach polityki spójności.";

Uzasadnienie
W poprawce wnosi się, aby władze lokalne i regionalne były silniej włączane w struktury doradcze ECDI. Należy uwzględnić wiedzę tak regionalną, jak i lokalną. Sektorową i geograficzną dywersyfikację powinna mieć na uwadze raczej rada kierownicza niż ECDI, jak o tym mowa w sekcji 8 załącznika II.
Poprawka 13
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić pkt 9 lit. c)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
ust. 5 otrzymuje brzmienie:ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.";"5. Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.";
Uzasadnienie
Należy uwzględnić wiedzę tak regionalną, jak i lokalną.
Poprawka 14
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Dodać nowy punkt po pkt 9 lit. d)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
10) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Regionów sprawozdanie z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, zawiera:"
Uzasadnienie
W poprawce wnosi się, aby KR był ściślej włączony w monitorowanie EFIS.
Poprawka 15
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Dodać nowy punkt po pkt 9 lit. d)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
W artykule 16 dodać nowy ustęp po ustępie 6
"7. EBI opracowuje do celów sprawozdawczości zestaw wskaźników wyników dla każdego działania, aby zapewnić solidną podstawę dla analizy wartości dodanej finansowania UE. Tak opracowaną metodykę zatwierdza rada kierownicza.";
Uzasadnienie
Należy stworzyć zbiór wskaźników, tak aby można było porównywać różne zestawy instrumentów, na pierwszym etapie pomiędzy europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a EFIS.
Poprawka 16
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Zmienić pkt 10 lit. a)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Do dnia 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.";"6. Do dnia 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Europejskiemu Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.";
Uzasadnienie
Poprawka służy zagwarantowaniu, by informacje zostały przesłane do tych samych instytucji co w przypadku komunikatu z dnia 14 września 2016 r. "W kierunku drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych".
Poprawka 17
COM(2016) 597 final
Artykuł 1
Dodać nowy punkt po pkt 14
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
15) art. 16 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:
"opis projektów, dla których wsparcie z innych źródeł finansowania UE (takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, »Horyzont 2020« czy instrument »Łącząc Europę«) łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł;";
Uzasadnienie
Dzięki zmianie tekstu art. 16 ust. 2 lit. f) rozporządzenia tekst będzie spójny z zaproponowaną przez Komisję Europejską poprawką do art. 14 ust. 2 obecnego rozporządzenia.
Poprawka 18
COM(2016) 597 final
Artykuł 2
Skreślić art. 2
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
W rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Pulę środków finansowych na realizację instrumentu »Łącząc Europę« na lata 2014-2020 ustala się na 29 992 259 000 EUR według cen bieżących. Kwota ta podlega podziałowi w następujący sposób:
a) sektor transportu: 23 895 582 000 EUR, z czego 11 305 500 000 EUR przenosi się z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności;
b) sektor telekomunikacji: 1 091 602 000 EUR;
c) sektor energii: 5 005 075 000 EUR.
Kwoty te nie wpływają na stosowanie mechanizmu elastyczności przewidzianego w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (*).
(*) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).".
Uzasadnienie
Por. poprawka 5: nie ma potrzeby zmniejszania puli środków finansowych na instrument "Łącząc Europę".
Poprawka 19
Załącznik 1 do COM(2016) 597 final
W pkt 1 dodać nową literę przed lit. a)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
a) w lit. a) tiret piąte otrzymuje brzmienie:
"podmioty sektora publicznego (w tym terytorialne, ale z wykluczeniem działań takich podmiotów skutkujących bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego) oraz podmioty mające charakter podmiotów sektora publicznego; europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 w sprawie EUWT (*), uznaje się za podmiot, którego działania nie skutkują bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego.
(*) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19-24.)";
Uzasadnienie
EUWT realizuje działania lub wdraża współpracę terytorialną, korzystając z finansowania UE lub nie. Biorąc jednak pod uwagę, że jego członkami mogą być organy władz krajowych, regionalnych lub lokalnych bądź stowarzyszenia takich organów władz, ma ono ograniczony dostęp do instrumentów finansowych zapewnianych przez EBI. Dlatego nie należy uznawać go za podmiot, którego działania wiążą się z bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego.
Poprawka 20
Załącznik 1 do COM(2016) 597 final
Zmienić pkt 1 lit. a)
Tekst zaproponowany przez KomisjęPoprawka KR-u
w lit. b) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:w lit. b) dodaje się akapit drugi w brzmieniu:
"Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, w których udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności.";"Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, chyba że jest ono konieczne dla wsparcia prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu.";
Uzasadnienie
Należy uznać, że projekty współpracy transgranicznej jako takie mają charakter dodatkowy, dlatego nie można ich ograniczać do przypadków, gdy w projekcie udział bierze co najmniej jeden kraj objęty polityką spójności.

II. 

ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW
1. Zauważa, że samorządy lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę we wskazywaniu, planowaniu i wspieraniu dodatkowych inwestycji, które będą pobudzały innowacje, wzrost i zatrudnienie na ich terytorium.
2. Przyznaje, że EFIS jest istotnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy, zatem z zadowoleniem przyjmuje proponowaną zasadę jego rozszerzenia, zarówno jeśli chodzi o okres obowiązywania, jak i możliwości finansowe. Uważa też, że aby EFIS odniósł większy sukces, należy dokładniej sprecyzować i zwiększyć synergie z europejską polityką spójności osiągane dzięki europejskim funduszom strukturalnymi i inwestycyjnym. W istocie EFIS i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nie powinny ze sobą konkurować ani o zasoby z unijnego budżetu, ani pod względem mających zastosowanie zasad rachunkowości dotyczących współfinansowania krajowego.
3. Odnotowuje, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych działa od roku i choć przynosi wyniki pod względem liczby i wartości zatwierdzonych projektów, to pod względem geograficznym jego rozkład był nierównomierny.
4. Z zadowoleniem przyjmuje możliwość przedstawienia poprawek legislacyjnych i zaleceń politycznych w oparciu o wstępne doświadczenia miast i regionów z EFIS, a zarazem w nawiązaniu do pierwszej opinii KR-u w sprawie EFIS, sporządzonej przez sprawozdawcę generalnego Claude'a Gewerca w kwietniu 2015 r.
5. Przypomina, że art. 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie EFIS stanowi, że Komisja wystąpi z wnioskiem w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie EFIS do dnia 5 lipca 2018 r., i wymaga, aby taki wniosek był poparty niezależną oceną tego, czy EFIS realizuje swoje cele i czy zagwarantowane jest utrzymanie systemu wspierającego inwestycje. Ta niezależna ocena stosowania rozporządzenia (UE) 2015/1017 przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych była nadal w toku, gdy Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłużenia EFIS, i przedstawiono ją dopiero w dniu 14 listopada 2016 r. Ponadto odnotowuje, że Komisja w swoim komunikacie z dnia 29 listopada 2016 r. rozważyła wszystkie trzy oceny i podziela w nim pogląd o sukcesie EFIS i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). Komitet wyraża jednakże ubolewanie, że wnioskowi nie towarzyszyły ani ocena skutków wymagana przez Program lepszego stanowienia prawa (COM(2015) 215 z dnia 19 maja 2015 r.), ani oceny ex ante programów finansowych wymagane na podstawie art. 30 i 140 rozporządzenia finansowego.
6. Zważywszy na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego "EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia", a zwłaszcza na uwagi zawarte w pkt 61 i 62, zgadza się, że trzeba wyjaśnić zastosowanie zasad pomocy państwa do projektów łączących środki pochodzące z EFIS ze środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych, i wnosi, by z uwagi na spójność przewidziano ich wyłączenie z pomocy państwa.
7. Zwraca uwagę na współzależność między wnioskiem a przeglądem śródokresowym wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz na potrzebę udostępnienia środków finansowych w ramach przeglądu śródokresowego bez uszczerbku dla różnych istniejących programów finansowania, takich jak "Horyzont 2020", instrument "Łącząc Europę" itp. Sprzeciwia się zatem przesunięciom środków budżetowych z instrumentu "Łącząc Europę".
8. Zwraca uwagę, że w perspektywie długoterminowej przedłużenie i poszerzenie EFIS nie powinno służyć zastąpieniu istniejących dotacji unijnych.
9. Wyraża zadowolenie, że znaczniejsza część środków EFIS zostanie ukierunkowana na zwiększanie dostępu do finansowania dla MŚP, i wskazuje, że z EFIS mogą także korzystać lokalne projekty o niewielkiej skali; w tym względzie zasadnicze znaczenie mają pomoc techniczna i doradztwo dla władz lokalnych.
10. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wzmocniono i uczyniono jaśniejszymi kryteria kwalifikowalności dla projektów dotyczących działań w zakresie klimatu (COP 21), rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury.
11. Doradza EBI, aby w swojej sprawozdawczości na temat regionów odniósł się do rozporządzenia w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 1 . Ponadto usilnie zaleca, aby sprawozdawczość dotycząca kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) i kluczowych wskaźników monitorowania (KMI) została ujęta w podziale na beneficjentów i na regiony na poziomie NUTS II.
12. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by zwiększyć przejrzystość procesu wyboru działań poprzez ujawnienie niepoufnych informacji dotyczących podpisanych działań za pośrednictwem tabeli wskaźników. Dodaje, że środek ten powinien dotyczyć zarówno działań na rzecz infrastruktury i innowacyjności, jak i działań na rzecz MŚP. Wzywa także komitet inwestycyjny odpowiedzialny za wybór projektów do konsultowania z organami lokalnymi i regionalnymi projektów związanych z ich zakresem kompetencji.
13. Wnosi, aby Europejski Komitet Regionów został ściślej włączony w procesy sprawozdawczości i monitorowania, dzięki czemu będzie mógł przedstawiać swoje poglądy i oceny dotyczące działań EFIS, działalności ECDI oraz współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.
14. Zaznacza, że EFIS trzeba postrzegać jako narzędzie służące zaradzaniu różnego rodzaju niedoskonałościom rynku i niewydolności władz publicznych (np. nieoptymalna sytuacja w zakresie inwestycji spowodowana barierami wynikającymi z granic/przepisów krajowych); EFIS nie powinien być postrzegany jako instrument finansowania nieopłacalnych projektów.
15. Dostrzega problemy związane z definicją dodatkowości i sugeruje, by ją doprecyzować oraz aby dopracować koncepcję, zgodnie z którą wysoki profil ryzyka cechujący dane działanie jest uznawany za kryterium dodatkowości.
16. Odnotowuje opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie stwierdzające, że trzeba zachować dodatkowość projektów EFIS, i w związku z tym podkreśla, że celem EFIS powinno być wspieranie inwestycji, które nie mogłyby zostać przeprowadzone przez EBI bez wsparcia EFIS.
17. Podkreśla, że projekty EFIS muszą mieć charakter dodatkowości. W tym zakresie pomocne powinno być ujawnianie informacji za pośrednictwem tabel wskaźników.
18. Zauważa, że biorąc pod uwagę wysoką wartość dodaną, jaką dla Unii Europejskiej mają projekty transgraniczne, należy automatycznie uznawać, że zapewniają one dodatkowość.
19. Odnotowuje znaczenie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania, takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program "Horyzont 2020" oraz instrument "Łącząc Europę", i ponownie zwraca uwagę na potrzebę strategicznej koordynacji w tym zakresie oraz specjalnego wsparcia dla synergii między poszczególnymi elementami. W związku z tym ważne jest nie tylko, by służby unijne - a zwłaszcza osoby zarządzające programami Komisji Europejskiej - wiedziały o tej możliwości, ale także żeby informowały obywateli, MŚP oraz władze krajowe, regionalne i lokalne w państwach członkowskich o znaczeniu i sposobach jak najlepszego wykorzystania istniejących synergii.
20. Wskazuje, że władze lokalne i regionalne potrzebują dodatkowych wyjaśnień i wskazówek odnośnie do tego, jak łączyć EFIS z innymi funduszami UE, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie zasad pomocy państwa i zakaz podwójnego finansowania.
21. Zwraca uwagę, że wykorzystywanie EFIS i innych funduszy UE, w tym europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, powinno być ukierunkowane na komplementarne cele.
22. Ponawia swój apel, by inwestycje władz lokalnych i regionalnych finansowane przez EFIS i EBI były wyłączone z obliczania długu i deficytu budżetowego państw członkowskich Unii Europejskiej.
23. Dostrzega, że kluczową rolę we wdrażaniu EFIS odgrywają krajowe banki prorozwojowe i platformy inwestycyjne, w szczególności w odniesieniu do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.
24. Wnosi, aby EBI przedstawiał informacje na temat projektów EFIS na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ściślej włączyć władze lokalne i regionalne w tworzenie i wspieranie projektów EFIS.
25. Ma w każdym razie nadzieję, że już na etapie programowania 2014-2020 zapewni się jak największą synergię i integrację funkcjonalną działań podejmowanych z tytułu EFIS w ramach polityki spójności, również w celu umożliwienia stosownej równowagi terytorialnej sprzyjającej obszarom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
26. Pragnąłby współpracować z Komisją Europejską i EBI, aby dalej ulepszać komunikację na temat planu inwestycyjnego dla Europy, i w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem jednolite podejście, które zainicjowano podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016. Mimo że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę w skutecznym wdrożeniu EFIS, konieczne jest podniesienie świadomości.
27. Odnotowuje propozycję, by zaradzić brakowi geograficznej i sektorowej równowagi działań EFIS za pomocą rozszerzonego wykazu kwalifikowalnych działań oraz poprzez wzmocnioną rolę Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Dla zapewnienia proporcjonalnego rozkładu działań finansowanych z EFIS niezbędne są: budowanie zdolności, proaktywne doradztwo oraz bliska współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promowania i inicjowania projektów. Stopień dostępu ewentualnych beneficjentów musi uwzględniać realia krajowe i regionalne, tak by nie powodować lub nie utrwalać nierówności.
28. Podkreśla, że po upływie początkowego okresu inwestycyjnego limity koncentracji geograficznej i sektorowej określone w kierunkach działania EFIS muszą pozostać w użyciu tylko do celów orientacyjnych i nie powinny w żaden sposób być wiążące dla wyboru działań.
29. Apeluje, aby inwestycje z EFIS w infrastrukturę były odporne na klęski żywiołowe, tak by zapewnić długotrwałość infrastruktury i unikać stwarzania ryzyka dla życia obywateli.
30. Odnotowuje, że omawiany wniosek ustawodawczy jest zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.
Bruksela, dnia 7 grudnia 2016 r.
Markku MARKKULA
Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Regionów

1 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.