Dz.U.UE.C.2019.62.308

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia"

(COM(2018) 498 final - 2018/0265 (COD))

(2019/C 62/50)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 5.7.2018
Rada Unii Europejskiej, 19.7.2018
Podstawa prawnaArt. 177 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Sekcja odpowiedzialnaSekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania214/0/2
(za/przeciw/wstrzymało się)

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 538. sesji plenarnej w dniach 17 i 18 października 2018 r. (posiedzenie z 17 października 2018 r.) Komitet postanowił 214 głosami (2 osoby wstrzymały się od głosu) wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego