Dz.U.UE.C.2019.62.280

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009"

(COM(2018) 296 final - 2018/0148 (COD))

(2019/C 62/44)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Sprawozdawca: András EDELÉNYI

Wnioski o konsultacjęParlament Europejski, 11.6.2018
Rada, 14.6.2018
Podstawa prawnaArt. 194 ust. 2, art. 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Data przyjęcia przez sekcję4.10.2018
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania215/1/2
(za/przeciw/wstrzymało się)
1. Wnioski i zalecenia
1.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje to, iż europejski ustawodawca dokonuje nowego przeglądu ogólnej wydajności i jakości, jak również etykietowania opon stosowanych w Unii, zgodnie z jego własnymi zaleceniami. Opony, będące jedynym punktem styku pojazdu z podłożem, w znacznym stopniu wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa transportu ogólnego i poziom zużycia paliwa.
1.1.1. EKES zgadza się, że ulepszenie etykietowania opon zapewni konsumentom więcej informacji na temat efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu, dzięki czemu będą oni mogli uzyskać stosowne i porównywalne informacje w trakcie zakupu nowych opon, a także podjąć świadomą decyzję.
1.1.2. Kolejnym istotnym aspektem jest to, iż odpowiednie etykietowanie umożliwia konsumentowi dokonanie wyboru w oparciu o bardziej realistyczną równowagę między kryteriami decyzyjnymi, tj. danymi eksploatacyjnymi, wizerunkiem marki i poziomem cen. Pomaga ono również świadomym nabywcom w podejmowaniu opłacalnych i przyjaznych dla środowiska decyzji dotyczących zakupu, które są dobre dla środowiska, a jednocześnie pozwalają oszczędzać pieniądze, co stanowi ważny czynnik.
1.1.3. EKES przyznaje, że wniosek w sprawie rozporządzenia pomoże w zwiększeniu skuteczności systemu etykietowania opon, aby zapewnić bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i cichsze pojazdy oraz zmaksymalizować wkład systemu w modernizację i obniżenie emisyjności sektora transportu.
1.1.4. Opracowywanie, produkcja i bieżnikowanie opon wysokiej jakości może pośrednio przyczynić się w dużej mierze do utrzymania europejskiej produkcji o wysokiej wartości dodanej, a w konsekwencji do wysokiej jakości zatrudnienia. W odniesieniu do ogółu społeczeństwa mogłoby to zmniejszyć całkowite koszty, jakie ponosi użytkownik końcowy, oraz wydatki, zarówno z finansowego punktu widzenia, jak i w zakresie zdrowia i ochrony przed wypadkami.
1.1.5. EKES popiera przegląd systemu etykietowania opon, ponieważ sprzyja on staraniom UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej.
1.1.6. EKES uważa, że przyszły system mobilności musi być bezpieczny, czysty i wydajny z korzyścią dla wszystkich obywateli UE. Cele inicjatywy to bezpieczniejsza i bardziej dostępna mobilność w Europie, bardziej konkurencyjny przemysł europejski, większa stabilność europejskich miejsc pracy oraz większa ekologiczność Unii i lepsze dostosowanie jej do konieczności przeciwdziałania zmianie klimatu. Będzie to wymagało pełnego zaangażowania UE, państw członkowskich i zainteresowanych stron.
1.2. EKES z zadowoleniem przyjmuje zaostrzenie wymogu przedstawiania etykiety w sytuacjach, w których konsumenci nie widzą opony lub opon, których kupno rozważają (ponieważ opony są składowane w innym miejscu lub w przypadku sprzedaży na odległość lub przez internet).
1.2.1. Komitet popiera fakt, iż wniosek przewiduje uwzględnienie opon w rejestracyjnej bazie danych o produktach ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2017/1369 w celu zwiększenia skuteczności nadzoru rynku i poprawy jakości informacji przekazywanych konsumentom.
1.2.2. EKES opowiada się za tym, by dostawcy byli zobowiązani do wprowadzania informacji do nowej bazy danych o produktach. Są to informacje, które już teraz muszą oni podawać na żądanie krajowych organów nadzoru rynku. W związku z tym dodatkowe obciążenie jest minimalne i proporcjonalne do spodziewanych korzyści, zwłaszcza jeżeli istnieje możliwość skonsultowania istniejących baz danych i zmniejszenia ilości danych przekazywanych konsumentom.
1.2.3. Należałoby przedłużyć o rok termin wyznaczony na wdrożenie rozporządzenia w celu umożliwienia szczegółowych przygotowań. Co do daty odniesienia, należy raczej uwzględnić datę produkcji wskazaną na produkcie, a nie datę wprowadzenia na rynek, co mogłoby powodować ryzyko powielenia lub podwójnego wprowadzenia.
1.2.4. Dobrą inicjatywą jest propozycja dotycząca obowiązkowego zamieszczania na etykiecie informacji o osiągach opon na ośnieżonej nawierzchni oraz nowego logo dotyczącego osiągów opon na oblodzonej nawierzchni (wzór zostanie wprowadzony przez ISO w grudniu 2018 r.), co jest szczególnie istotne w przypadku krajów północnej Europy. Bezpieczna metoda badania przyczepności na oblodzonej powierzchni musi zostać jeszcze dopracowana i ostateczne przyjęta, a jej stopniowe wprowadzanie jest zasadne.
1.2.5. EKES z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie liczby i znaczenia komponentów dotyczących bezpieczeństwa pośród parametrów znajdujących się na etykiecie. Wydaje się to jednak niekompatybilne z zaproponowaną zmianą formatu etykiety, zwłaszcza pod względem jej proporcji wewnętrznych i wymiarów.
1.2.6. Regularny przegląd rozporządzenia, którego wykonanie ułatwiają badania, ocena skutków i konsultacje, funkcjonuje prawidłowo i ze względu na bardzo dużą złożoność tematu powinien być realizowany w przyszłości przed dokonaniem jakiejkolwiek ważnej zmiany technicznej. Uprawnienia przekazane Komisji między dwoma przeglądami są uzasadnione w przypadku mniejszych logicznych zmian wynikających z postępu technicznego.
1.2.7. Istniejące klasy parametrów są dostosowane do przynajmniej jednego dodatkowego cyklu przeglądu, gdyż zmiana skali nie znajduje uzasadnienia ze względu na fakt, iż wyższe klasy są obecnie praktycznie puste.
1.2.8. Do państw członkowskich należy zachęcanie producentów do uzyskiwania stabilnych wyników wysokiej jakości w zakresie emisji i rozwoju technicznego, jednak konieczne jest, aby na podstawie jednolitych zasad zostały one utrzymane przynajmniej na poziomie klasy C.
1.2.9. W przyszłości będzie można rozważyć umieszczenie pośród danych technicznych na etykiecie informacji dotyczących przebiegu i ścierania. Niemniej jednak dopóki nie dysponujemy odpowiednią standardową metodą badań, nie możemy negatywnie wpływać na wiarygodność etykiety przez podawanie niepewnych i niewystarczająco sprawdzonych informacji.
1.2.10. W Z zadowoleniem należy przyjąć, że w przyszłości zostanie wprowadzone etykietowanie opon bieżnikowanych C3. Także w tym przypadku konieczne będzie wcześniejsze opracowanie stosownych i rzetelnych metod testowania. Trzeba będzie zadbać o ochronę MŚP prowadzących działalność w zakresie bieżnikowania przed nadmiernymi kosztami związanymi z metodami testowania.
1.2.11. W Aby zagwarantować powodzenie całej regulacji, konieczne jest dostarczanie odpowiednich informacji i zapewnienie, by wszyscy konsumenci i użytkownicy posiadali niezbędną wiedzę i byli dobrze przygotowani dzięki szkoleniu, informacjom, kampaniom, doradztwu zakupowemu i dużemu udziałowi społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wprowadzenie: kontekst i streszczenie wniosku
2.1. Omawiany wniosek w sprawie rozporządzenia uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 1  w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (rozporządzenie w sprawie etykietowania opon).
2.1.1. Rozporządzenie w sprawie etykietowania opon zostało zmienione dwukrotnie w 2011 r., zanim zaczęło być stosowane w 2012 r. Po raz pierwszy - aby zawrzeć w nim nową metodę badania przyczepności na mokrej nawierzchni, a następnie aby uwzględnić bardziej rygorystyczną procedurę korygowania uzyskiwanych przez laboratoria wyników pomiarów oporu toczenia. Przedstawiany obecnie przez Komisję wniosek uwzględnia obie te zmiany.
2.2. W 2009 r. UE przyjęła dwa zbiory przepisów w odniesieniu do opon, uwzględniające nowe potrzeby i opinie ekspertów:
- rozporządzenie w sprawie etykietowania opon, w którym określono wymagania unijne harmonizujące informacje na temat parametrów opon, które to informacje dostarcza się użytkownikom końcowym w celu umożliwienia im dokonania świadomych wyborów dotyczących zakupu,
- rozporządzenie 2  w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego), w którym wprowadzono zharmonizowane wymagania techniczne, które muszą spełnić opony, zanim będą mogły zostać wprowadzone na rynek Unii.
2.2.1. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego określa minimalne wymogi dotyczące m.in. opon w odniesieniu do:
(i) oporu toczenia;
(ii) przyczepności na mokrej nawierzchni;
(iii) zewnętrznego hałasu toczenia.
2.3. Wymagania te zaczęły obowiązywać dnia 1 listopada 2012 r.; dnia 1 listopada 2016 zaczęły natomiast obowiązywać bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące oporu toczenia (dalsze dostosowania zaczną obowiązywać w latach 2018 i 2020).
2.3.1. Ogólne ramy etykietowania energetycznego zaktualizowano w 2017 r. wraz z przyjęciem rozporządzenia (UE) 2017/1369 3 . Rozporządzeniem tym uchylono i zastąpiono dyrektywę 2010/30/UE oraz wprowadzono szereg nowych elementów takich jak rejestracyjna baza danych o produktach, nowe przepisy dotyczące reklam wizualnych, sprzedaży na odległość oraz sprzedaży przez internet.
2.4. Dnia 17 grudnia 2008 r. Rada zwróciła się do EKES-u o konsultację w sprawie pierwszego wniosku, a właściwa sekcja przyjęła opinię 12 marca 2009 r. (TEN/369, sprawozdawca: Virgilio Ranocchiari). Następnie EKES uchwalił opinię w trakcie 452. sesji plenarnej dnia 25 marca 2009 r.
2.5. W celu dokonania oceny skuteczności rozporządzenia (WE) nr 1222/2009 Komisja Europejska zleciła szczegółowe badanie i ocenę skutków [SWD(2018) 189 final], z których wnioski posłużyły jej za podstawę do przedstawienia wniosku dotyczącego zmiany. Komisja dodała do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego dwa parametry, tj. możliwość wskazania:
(iv) przyczepności opon na ośnieżonej nawierzchni;
(v) przyczepności opon na oblodzonej nawierzchni. Zależność między mierzonymi parametrami i określonymi dziedzinami została przedstawiona w poniższej tabeli:
AspektParametr
Opór toczeniaPrzyczepność na

mokrej

nawierzchni

SzumŚniegLód
ŚrodowiskoXX
EnergiaX
BezpieczeństwoXXX
3. Uwagi ogólne
3.1. Sektor transportu odpowiada za ponad 30 % zużycia energii w Unii. Transport drogowy odpowiada za 22 % całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Celem komunikatu z 2016 r. zatytułowanego "Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej" jest zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych spowodowanej przez transport o co najmniej 60 % w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. Trzeci pakiet dotyczący mobilności ma na celu zmniejszenie emisji pochodzących z samochodów i pojazdów ciężarowych, zwiększenie bezpieczeństwa transportu drogowego i ograniczenie zanieczyszczeń. Przyczynia się on również do zmniejszenia zależności Unii w zakresie importu energii. Opony samochodowe mają wpływ na zużycie paliwa (w tym emisje gazów cieplarnianych), hałas i bezpieczeństwo.
3.2. Analiza obecnego rozporządzenia w sprawie etykietowania opon pokazała, że nie jest ono wystarczające, by osiągnąć w pełni cel zwiększenia efektywności środowiskowej transportu drogowego przez promowanie bezpiecznych opon pozwalających na obniżenie zużycia paliwa i charakteryzujących się niskim poziomem hałasu. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to:
a) słaba widoczność etykietowania opon i brak publicznej świadomości w tym zakresie;
b) problemy związane z przestrzeganiem przepisów i nieodpowiednim stosowaniem regulacji przez państwa członkowskie;
c) niepewne klasy właściwości użytkowych i niekompletne lub błędne informacje.
3.3. Unijne działania regulacyjne gwarantują:
a) te same zharmonizowane informacje dla użytkowników końcowych, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim zdecydują się zakupić opony;
b) mniejsze koszty dla dostawców, którzy mogą sprzedawać oznakowane tą samą etykietą opony w całej Unii.
3.4. Korzyści te dotyczą przede wszystkim konsumentów, zwiększają bezpieczeństwo i wzmacniają konkurencyjność europejskiego przemysłu oponiarskiego. Ułatwiają handel oponami na rynku wewnętrznym, zapewniając konsumentom niższe koszty ogólne i szerszą gamę produktów. Aby działania te przyniosły owoce w skali unijnej, konieczne jest zapewnienie jednolitego nadzoru rynku w całej Unii w celu wsparcia rynku wewnętrznego. Należy zachęcić producentów do inwestowania środków w projektowanie, produkcję i sprzedaż opon energooszczędnych.
3.5. Otwarte konsultacje publiczne ujawniły konsensus w kwestii potrzeby zwiększenia wiedzy na temat etykietowania przez kampanie informacyjne, obowiązkowe etykietowanie w internecie i etykietowanie oryginalnych opon sprzedawanych z nowymi samochodami. Respondenci zgodnie stwierdzili, że aby poprawić zaufanie konsumentów, konieczne jest zwiększenie nadzoru nad rynkiem i stworzenie lepszej platformy, która umożliwiłaby organom wdrożenie i koordynowanie ich działań.
3.6. Należy wyrazić poparcie dla zwiększenia liczby i znaczenia parametrów bezpieczeństwa wśród właściwości wskazanych na etykiecie. Niemniej jednak wydaje się to niekompatybilne z koniecznością zmniejszenia przestrzeni zajmowanej przez te parametry, co skutkuje zmianą wyglądu etykiety. Nie jest również zrozumiałe, dlaczego zmienione muszą zostać wymiary etykiety.
3.7. Pogłębiona ocena skutków pokazała, że zaufanie do systemu etykietowania jest kwestią ważną i zarazem delikatną, co nakłada na przepisy prawne dużą odpowiedzialność, ponieważ konieczne jest wybranie i podanie małej liczby precyzyjnych i rzetelnych parametrów. Ponadto dla krajowych organów rynku jest to kosztowne zadanie, ponieważ muszą one chronić nie tylko konsumentów, ale również uczciwych producentów, aby nie znaleźli się oni w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem przedsiębiorstw mniej wiarygodnych, lub w ogóle niewiarygodnych, które z tego powodu ponoszą niższe koszty i stosują niższe ceny.
3.8. Współistnienie wszystkich wskazanych elementów może zapewnić odpowiednie ramy w celu wsparcia badań, rozwoju i innowacji oraz skutecznego ukierunkowania celów i kluczowych zasobów, które są na nie przeznaczone.
4. Uwagi szczegółowe
4.1. W celu wprowadzenia nowych wymogów i dostosowania załączników do postępu technicznego Komisja Europejska będzie musiała na podstawie przekazania uprawnień skonsultować się z ekspertami. Niemniej jednak zmiana rozporządzenia na podstawie przekazania uprawnień musi ograniczyć się do środków wynikających z postępu technologicznego i nie może dotyczyć istotnych zmian takich jak wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przebiegu, ścierania czy opon bieżnikowanych, odnośnie do których proponuje się przegląd okresowy. Umożliwi to lepsze stanowienie prawa 4 . Należy zapewnić w tym względzie znaczny udział organizacji zawodowych społeczeństwa obywatelskiego. W przeciwieństwie do innych instytucji, które dysponują punktowymi, cyklicznymi lub pośrednimi danymi, wspomniane organizacje za pośrednictwem społeczności użytkowników (konsumenci indywidualni i zarządzający flotami samochodowymi) stale otrzymują bezpośrednie i zaktualizowane dane.
4.2. W oparciu o sprawozdanie z badania sporządzone w celu dokonania przeglądu rozporządzenia i danych pochodzących z badań rynku EKES uważa, że jest zbyt wcześnie, by zmieniać klasy parametrów - w rzeczywistości w zakresie klas oporu toczenia i przyczepności opon na mokrej nawierzchni mniej niż 1 % produktów na rynku otrzymuje klasę A, więc ta kategoria jest praktycznie pusta. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369 zmiana skali uzasadniona jest jedynie w przypadku, gdy 30 % produktów osiągnęło najwyższą klasę. Ponadto skala zawierająca 6-7 klas, z których dwie najwyższe nie byłyby wykorzystywane, nie jest motywująca. Z technicznego punktu widzenia należy również wziąć pod uwagę, że próby przeprowadzone na tej samej serii opon mogą czasami prowadzić do różnicy dwóch klas.
4.3. EKES popiera zamiar wdrożenia w przyszłości parametrów dotyczących przebiegu i ścierania pod warunkiem że dostępne będą jasne i istotne dane. Niemniej jednak należy zauważyć, że w ciągu ostatnich stu lat nie opracowano w tym zakresie żadnej odpowiedniej i dostosowanej metody badań (poza badaniem fizycznym). Wspomniane parametry badania powinny w rzeczywistości odzwierciedlać i charakteryzować zrównoważone, zmieniające się i długotrwałe użytkowanie. Skuteczne i przystępne cenowo modelowanie laboratoryjne wszystkich tych parametrów musi polegać na przyspieszonym badaniu na przeciążenie, a badanie to z pewnością nie będzie odzwierciedlało różnorodności rzeczywistych wymagań oraz odmiennych zachowań naturalnych w takich warunkach. Badania te, przeprowadzane w zmiennych warunkach, prowadzą do różnych klasyfikacji i rankingów produktów pod względem przebiegu i wartości ścierania.
4.3.1. Można zatem wywnioskować, że byłoby niebezpieczne i bardzo szkodliwe dla wiarygodności oznakowania, gdyby konsument stwierdził, że rzeczywiste właściwości są sprzeczne z informacjami znajdującymi się na etykiecie. W przypadku innych parametrów problem tego rodzaju nie występuje, ponieważ przeprowadza się modelowanie i przedstawia punktowe i przejściowe zachowanie. Umieszczenie na etykiecie dwóch wskazanych wyżej parametrów jest bardzo ryzykowne i obecnie niewskazane.
4.3.2. Wykrycie szeregu negatywnych dla środowiska skutków pokazuje, jak ważne jest zmniejszenie zużywania: z jednej strony w wodzie obecne są cząstki tworzyw sztucznych, nawet jeżeli proporcja kauczuku jest w nich relatywnie niska, z drugiej strony w powietrzu obecny jest benzopiren, co prawda w małym stężeniu, pochodzący według wszelkiego prawdopodobieństwa z odzysku energii, który z kolei w znacznej mierze odpowiada za tworzenie się smogu i niektóre schorzenia dróg oddechowych.
4.4. Co do zasady EKES podziela opinię, zgodnie z którą bieżnikowanie opon C3 umożliwia większą oszczędność surowców i energii w skali światowej. Należy jednak zauważyć, że jedynie trzy parametry przedstawione obecnie na etykiecie mogą być stosowane w przypadku opon bieżnikowanych, i to w ograniczonym zakresie. W przypadku danych dotyczących żywotności opon i ścierania odpowiedzialność za jakość jest w sposób niejasny podzielona między producenta osnowy opony a podmiot zajmujący się bieżnikowaniem. W konsekwencji umieszczenie tych parametrów na etykiecie nie jest zalecane. Ze względu na nieznaczny udział w rynku opon bieżnikowanych C1 i C2 włączenie ich w zakres stosowania rozporządzenia w sprawie etykietowania opon nie jest uzasadnione z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Należałoby natomiast umożliwić producentom opon bieżnikowanych C1 i C2 zastosowanie dobrowolnego etykietowania w celu spełnienia wymagania klientów dotyczącego minimalnych informacji o właściwościach użytkowych na etykiecie.
4.4.1. EKES przestrzega przed gwałtownym wzrostem informacji wprowadzanych do bazy danych o produktach, jaki spowodowałoby uwzględnienie opon bieżnikowanych, w porównaniu z nowymi oponami. Informacje dotyczące podmiotu zajmującego się bieżnikowaniem oraz producenta osnowy, liczby bieżnikowań i różnych technik bieżnikowania to elementy generujące nowy numer artykułu. Mnogość badań, którym poddawane są produkty, stanowi zbyt duże obciążenie finansowe dla producentów, którzy w znacznej większości należą do sektora MŚP, i może spowodować, że konsument nie będzie w stanie rozeznać się w nadmiernej różnorodności produktów.
4.5. EKES uważa, że okres przygotowawczy do wdrożenia omawianego rozporządzenia jest zbyt krótki i należałoby go przedłużyć o rok. Dużo prostszym i łatwiejszym do zastosowania rozwiązaniem w przypadku produktów objętych tymi przepisami byłoby uwzględnienie daty produkcji, a nie daty wprowadzenia na rynek. W rzeczywistości data produkcji na stałe znajduje się na oponie, co pozwala zmniejszyć ryzyko powielenia w bazie danych.
4.6. Ponadto samo nowe rozporządzenie w dalszym ciągu nie umożliwi konsumentom porównania właściwości i cen opon w zależności od zużycia paliwa. Mimo że informacje dotyczące tego zużycia są często dostępne w punktach sprzedaży lub w instrukcjach użytkowania pojazdów, większość konsumentów wciąż nie dysponuje wystarczającą wiedzą ani pełnymi informacjami w tym zakresie.
4.6.1. Ze względu na to, że właściwości użytkowe opony są ze sobą wzajemnie powiązane, a nawet mogą na siebie wpływać negatywnie, informacje te mogą pozwolić na optymalny wybór tych parametrów. Nie pozwala to jednak konsumentowi dokonywać w pełni świadomego wyboru, ponieważ nie posiada on wiedzy na temat powiązań między wskazanymi parametrami.
4.6.2. EKES zaleca, by organizacje zawodowe, zarówno krajowe, jak i europejskie, organy cywilne i policyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drodze i transport drogowy, a także placówki zajmujące się nauką prowadzenia pojazdów włączyły do swoich programów kształcenia, komunikacji i ustawicznego szkolenia zawodowego, a także do egzaminów wiedzę na temat opon oraz wszystkich parametrów technicznych i symboli, które będą obowiązywać w przyszłości na mocy rozporządzenia.
4.6.3. Ważne będzie również, aby producent ze swojej strony czuwał, aby jego partnerzy handlowi, którzy często są sprzedawcami opon, udzielali kupującemu stosownych informacji dotyczących sprzedawanego pojazdu lub opon, które kupujący zamierza nabyć, oraz w miarę możliwości proponowali mu alternatywne opcje wsparte poradą.
4.6.4. Według EKES-u Unia powinna zadbać o to, by państwa członkowskie przygotowały kampanie informacyjne i podnoszące wiedzę na temat nie tylko rozporządzenia, ale również innych kwestii dotyczących opon, takich jak użytkowanie opon dostosowanych do danej pory roku, ogólne zasady użytkowania opon itp.
4.7. Uwagi do dalszego rozważenia
4.7.1. W dłuższej perspektywie Unia powinna rozważyć wprowadzenie informacji doradczych dotyczących recyklingu zużytych opon, nie na etykiecie, lecz raczej w dokumentacji technicznej i w technicznych materiałach promocyjnych.
4.7.2. Po kolejnym przeglądzie rozporządzenia warto byłoby ponownie rozważyć, czy należy zastosować dodatkowe zróżnicowanie dotyczące opon śniegowych (w badaniach, w dokumentacji technicznej i w technicznych materiałach promocyjnych lub na etykiecie).

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

1 Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46.
2 Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.
4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.