Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.62.238

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) i komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych«"

[COM(2018) 234 final - 2018/0111 (COD); COM(2018) 232 final]

(2019/C 62/38)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Sprawozdawczyni: Baiba MILTOVIČA

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 28.5.2018
Rada Unii Europejskiej, 4.6.2018
Komisja Europejska, 18.6.2018
Podstawa prawnaArtykuł 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Data przyjęcia przez sekcję6.9.2018
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania122/0/3
(za/przeciw/wstrzymało się)
1. Wnioski i zalecenia
1.1. Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wzmacnia się unijną gospodarkę opartą na danych oraz wspiera się rozwój społeczeństwa i powszechny dobrobyt. EKES uważa, że dyrektywa oraz jej planowane ulepszenia i uzupełnienia są bardzo ważne dla rozwiązania istotnych dla całego społeczeństwa problemów związanych z wdrożeniem strategii jednolitego rynku cyfrowego.
1.2. EKES dokonał oceny zgodności planowanych zmian dyrektywy z celami dotyczącymi poprawy i przyjmuje z zadowoleniem przedstawiony przez Komisję przekształcony projekt dyrektywy. Jest przekonany, że planowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na ogólne cele dotyczące poprawy. Uważa jednak, że planowane zmiany nie wystarczą, by skutecznie usprawnić problematyczne obszary.
1.3. EKES przeanalizował komunikat Komisji "W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych" i popiera zawarte w nim założenia i działania, które mają ułatwić przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł, gałęzi przemysłu i dyscyplin oraz ponowne wykorzystanie tych danych.
1.4. Wnioski
1.4.1. EKES uważa, że planowane zmiany dyrektywy w imię ogólnych celów w zakresie poprawy mają:
- zwiększyć już występujące pozytywne oddziaływanie dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, wzmocnić unijną gospodarkę opartą na danych, zwiększyć ilości danych sektora publicznego nadających się do ponownego wykorzystywania,
- zapewnić porównywalne w całej UE warunki udostępniania danych i zagwarantować uczciwą konkurencję (zob. pkt 3.2.2),
- długotrwale zmniejszyć obciążenia administracyjne dla podmiotów posiadających informacje sektora publicznego nadające się do ponownego wykorzystywania (zob. pkt 3.2.3),
- wzmocnić pozycję MŚP na rynku danych, przy czym należy zagwarantować, by nie występowały bariery powstrzymujące je od ponownego wykorzystywania danych publicznych do celów komercyjnych (zob. pkt 3.2.4). Jednakże cel wzmocnienia MŚP nie może być zagrożony przez zbyt surowy zakaz blokowania danych utrudniający opracowywanie i realizację innowacyjnych projektów lokalnych z MŚP.
1.4.2. EKES uważa, że planowane zmiany dyrektywy wynikające z ustalonych problemów ogólnie poprawią sytuację i pomogą rozwiązać kwestie, których bezpośrednio dotyczą. Jednak pragnie poczynić następujące obserwacje odnośnie do poszczególnych dziedzin:
- "Dane dynamiczne/API" - zmiany pozwalają jedynie częściowo usprawnić obszar problemowy, ponieważ rezultatu zmian nie można kontrolować ani przewidzieć. Przede wszystkim w perspektywie krótkoterminowej poprawa może okazać się niedostateczna (3.1.3, 3.3.1).
- "Pobieranie opłat" - zmiany pozwalają usprawnić obszar problemowy; wprowadza się środek zaradczy dotyczący podwyższonych opłat i wspiera się ponowne wykorzystywanie danych, przede wszystkim przez ułatwienie dostępu do nich dla MŚP (zob. pkt 3.1.5, 3.3.2). Jednocześnie EKES wskazuje, że odpowiednie odszkodowanie za poniesione koszty ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw publicznych.
- "Zakres dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego" - zmiany są niewystarczające, gdyż rozszerzenie zakresu dyrektywy jest czysto formalne i nie obejmuje rzeczywistych dodatkowych obowiązków. Nie rozwiązuje to konkretnego problemu (zob. pkt 3.1.1, 3.1.3, 3.3.3).
- "Blokowanie danych sektora publicznego" - zmiany są niewystarczające i tylko częściowo i pośrednio przyczynią się do rozwiązania problemu dotyczącego blokowania (lock-in) danych sektora publicznego (zob. pkt 3.1.4, 3.3.4).
1.5. Zalecenia
1.5.1. Stanowisko EKES-u: Wybrany przez Komisję wariant strategiczny "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności" nie jest wystarczający do rozwiązania wszystkich stwierdzonych problemów dotyczących skuteczności dyrektywy (zob. pkt 4.1.3).

Zalecenie EKES-u: Jeżeli jednym z głównych powodów i najważniejszych celów zmiany dyrektywy jest rozwiązanie stwierdzonych problemów, konieczne jest bardziej aktywne i celowe postępowanie oraz wybranie dla rozwiązywania poszczególnych, konkretnych problemów wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności". Może to ewentualnie iść w parze ze zmianą wariantów wymienionych w ocenie skutków.

1.5.2. Stanowisko EKES-u: Niezbędne jest usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej i przeprowadzenie odpowiednich działań korygujących w odniesieniu do zmian dyrektywy (zob. pkt 4.1.2).

Zalecenie EKES-u: W ramach działań korygujących należy jasno i wyraźnie wskazać w dyrektywie, jaki przepis ma priorytet w konfliktach między tą dyrektywą a niektórymi innymi aktami takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dyrektywa w sprawie baz danych czy dyrektywa w sprawie infrastruktury informacji przestrzennej.

1.5.3. Stanowisko EKES-u: Ocena skutków w niewystarczający sposób odzwierciedla stanowisko zainteresowanych stron co do wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o wysokiej lub niskiej intensywności" (zob. pkt 4.1.4).

Zalecenie EKES-u: Przeprowadzenie dalszej oceny stanowiska zainteresowanych stron odnośnie do wyboru opcji rozwiązania poszczególnych problemów i dokonanie oceny ogólnospołecznego znaczenia danej grupy zainteresowanych stron, co umożliwiłoby bardziej obiektywny i lepiej uzasadniony wybór opcji rozwiązania poszczególnych problemów.

1.5.4. Stanowisko EKES-u: Ze względu na to, iż informacje lub dokumenty muszą coraz częściej być dostępne w krótkim czasie, maksymalny okres opracowania wynoszący 20 dni roboczych jest w niektórych przypadkach zbyt długi (zob. pkt 3.1.2).

Zalecenie EKES-u: Zbadanie możliwości większej elastyczności.

1.5.5. Stanowisko EKES-u: W projekcie dyrektywy i w ocenie skutków nie odzwierciedlono w wystarczający sposób istotnych zagadnień ważnych dla zainteresowanych stron (zob. pkt 4.2.1).

Zalecenie EKES-u: Należy dodatkowo przeanalizować następujące kwestie, które nie zostały wystarczająco dogłębnie zbadane:

- możliwe zmniejszenie liczby zatrudnionych w służbie publicznej z powodu automatyzacji, konieczność przekwalifikowania pracowników oraz rozwiązania problemów społecznych,
- jednakowe prawa i obowiązki dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie dostępu do danych,
- rekompensaty dla przedsiębiorstw publicznych,
- ochrona "infrastruktury krytycznej",
- zapobieżenie nakładaniu się dyrektywy z lokalnymi lub branżowymi przepisami prawa;
- ograniczenie konkurencji dla przedsiębiorstw publicznych.
1.5.6. Stanowisko EKES-u: We wniosku dotyczącym przekształcenia dyrektywy Komisja celowo wskazuje na potrzebę zmiany uprzednio stwierdzonych niedociągnięć dyrektywy. Nie zapewnia jednak znaczącej poprawy w stosunku do wcześniej zidentyfikowanych niedociągnięć, ponieważ nie wyważa rozmaitych interesów różnych grup zainteresowanych stron, a w szczególności nie zapewnia podobnych warunków dla przedsiębiorstw publicznych i prywatnych w związku z wymianą informacji.

Zalecenie EKES-u: Komitet zachęca Komisję do zrewidowania swojego stanowiska w kwestii poprawek wynikających z problemów stwierdzonych w ocenie poprzedniej dyrektywy oraz do określenia:

- celów do osiągnięcia poprzez przekształcenie dyrektywy, z uwzględnieniem obecnej sytuacji, w której występują różne interesy, i obaw różnych grup zainteresowanych stron,
- warunków przejścia do stopniowych postępów w kierunku celów przekształconej dyrektywy poprzez odniesienie poszczególnych punktów dyrektywy do innych dokumentów ustawodawczych lub działań, które pozwalają wyważyć rozbieżne interesy grup zainteresowanych podmiotów.
2. Przegląd projektu dyrektywy
2.1. Kontekst zmiany dyrektywy
2.1.1. Sektor publiczny w państwach członkowskich UE wytwarza bardzo dużą ilość danych wykorzystywanych do zwiększenia wydajności przy realizacji usług prywatnych i publicznych oraz do bardziej lepszego podejmowania decyzji. Od kilku lat UE promuje ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Przegląd dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego stanowi ważną inicjatywę na rzecz dostępności oraz ponownego wykorzystywania danych publicznych oraz danych finansowanych ze środków publicznych, zapowiedzianą przez Komisję w komunikacie w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego.
2.1.2. Komisja dokonała przeglądu dyrektywy i dopasowała ją do najnowszych zmian w dziedzinie zarządzania danymi i ich wykorzystywania.
- W dniu 17 listopada 2003 r. przyjęto dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ("dyrektywa w sprawie informacji sektora publicznego").

Jej celem było ułatwienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w całej Unii poprzez harmonizację podstawowych warunków ponownego wykorzystywania tych informacji i usunięcie najpoważniejszych barier dla ich ponownego wykorzystywania na rynku wewnętrznym.

- W lipcu 2013 r. dyrektywę 2003/98/WE zmieniono dyrektywą 2013/37/UE.

Zmienionymi przepisami wprowadzono obowiązek umożliwienia ponownego wykorzystywania powszechnie dostępnych danych publicznych i rozszerzono zakres dyrektywy. Ustanowiono domyślną zasadę, zgodnie z którą wysokość pobieranych opłat powinna być ograniczona do kosztów krańcowych związanych z reprodukowaniem, udostępnianiem i rozpowszechnianiem informacji, a także zobowiązano organy sektora publicznego do większej przejrzystości w kwestii stosowanych przez nie zasad i warunków pobierania opłat.

- Dnia 25 kwietnia 2018 r. przedstawiono wniosek o przekształcenie dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego (COM(2018) 234 final). Niniejszym wnioskiem znacząco zmieniono dyrektywę 2003/98/WE i dodano szereg nowych przepisów. Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego dokonano przeglądu dotychczasowego stosowania dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego i zwrócono uwagę na problematyczne punkty. Aby lepiej wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego, w przekształconej dyrektywie przewidziano poprawę w kilku obszarach uznanych podczas oceny za problematyczne.
2.1.3. Wnioskowana zmiana dyrektywy jest wnioskiem w ramach trzeciego pakietu dotyczącego danych, przyjętego przez Komisję Europejską dnia 25 kwietnia 2018 r. Obejmuje on również komunikat "W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych" 1 , w którym rozważa się kwestię dostępu do danych sektora prywatnego w publicznym interesie i w którym ustanawia się zasady wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B) oraz między przedsiębiorstwami i organami administracji (B2G).
2.1.3.1. W komunikacie określono najważniejsze zasady ponownego wykorzystywania danych sektora prywatnego (B2B):
- przejrzystość,
- tworzenie wspólnej wartości,
- poszanowanie interesów handlowych drugiej strony,
- zapewnienie niezakłóconej konkurencji,
- zminimalizowanie ograniczeń w dostępie do danych.
2.1.3.2. W komunikacie określono najważniejsze zasady ponownego wykorzystywania danych sektora prywatnego w sektorze publicznym (B2G):
- zasada proporcjonalności w korzystaniu z danych sektora prywatnego,
- ograniczenia celu,
- "nie szkodzić",
- warunki ponownego wykorzystywania danych,
- złagodzenie ograniczeń w odniesieniu do danych sektora prywatnego,
- przejrzystość i uczestnictwo społeczne.
2.2. Cele zmiany dyrektywy 2.2.1. Cele ogólne:
- wzmocnienie pozytywnych oddziaływań dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego oraz unijnej gospodarki opartej na danych przez zwiększenie ilości danych sektora publicznego dostępnych do ponownego wykorzystywania,
- zapewnienie porównywalnych w całej UE warunków udostępniania danych i tym samym zagwarantowanie uczciwej konkurencji,
- zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podmiotów posiadających informacje sektora publicznego nadające się do ponownego wykorzystywania,
- wzmocnienie pozycji MŚP na rynku danych, przy czym należy zagwarantować, by nie występowały bariery powstrzymujące je od ponownego wykorzystywania danych publicznych do celów komercyjnych.
2.2.2. Cele szczegółowe:
- uzyskanie poprawy w czterech najważniejszych obszarach, w których podczas wcześniejszej oceny skuteczności dyrektywy stwierdzono problemy.
2.3. Najważniejsze obszary problemowe w odniesieniu do skuteczności dyrektywy (obszary, w których istnieje potencjał uzyskania poprawy)
2.3.1. Obszar poprawy "Dane dynamiczne/API":
- niepełny dostęp w czasie rzeczywistym do danych znajdujących się w posiadaniu organów sektora publicznego, w szczególności danych dynamicznych, czyli zmiennych w czasie,
- niewystarczające udostępnianie i wykorzystanie stosownych środków technicznych (interfejs programowania aplikacji/ API).
2.3.2. Obszar problemowy "Pobieranie opłat":
- organy sektora publicznego wykorzystują różne dozwolone wyjątki i za ponowne wykorzystywanie danych sektora publicznego pobierają znacznie wyższe opłaty niż jest to wymagane do pokrycia kosztów, co prowadzi do zakłóceń na rynku - duże przedsiębiorstwa są wspierane, a małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które nie mogą sobie pozwolić na zakup danych publicznych, stawia się bariery.
2.3.3. Obszar problemowy "Zakres dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego":
- dyrektywa nie odnosi się do podmiotów działających w sektorze transportu i usług użyteczności publicznej,
- dyrektywa nie odnosi się do danych badawczych uzyskanych za pomocą finansowania z środków publicznych.
2.3.4. Obszar poprawy "Blokowanie danych sektora publicznego":
- posiadacze danych sektora publicznego zawierają z sektorem prywatnym umowy o wyłączności, aby czerpać dodatkowy zysk ze swoich danych, co ogranicza liczbę potencjalnych podmiotów ponownie wykorzystujących dane.
2.4. Możliwe warianty strategiczne dla poprawy w obszarach problematycznych i wybrany wariant
2.4.1. W ocenie skutków 2  uwzględniono możliwe warianty przyszłych działań:
a) scenariusz podstawowy (utrzymanie obecnego podejścia bez zmian);
b) zaniechanie dotychczasowego działania UE (uchylenie dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego);
c) wyłącznie środki z zakresu prawa miękkiego;
d) rozwiązanie pakietowe przewidujące zarówno zmiany w dyrektywie w sprawie informacji sektora publicznego, jak i środki z zakresu prawa miękkiego.
2.4.2. Wybór wariantu poprawy sytuacji w problemowych obszarach:
- utrzymano wariant strategiczny a) jako scenariusz podstawowy, z którym porównano korzyści płynące z pozostałych wariantów,
- warianty strategiczne rozwiązania b) i c) zostały odrzucone na wczesnym etapie,
- wariant strategiczny d) służył jako podstawa dla dwóch podwariantów:
- opcji, w ramach której wszystkie elementy cechuje niska intensywność ustawodawcza,
- opcji, w ramach której wszystkie elementy cechuje wysoka intensywność ustawodawcza.

Wariantem wybranym przez Komisję jest pakiet stanowiący połączenie interwencji regulacyjnej o niższej intensywności z aktualizacją istniejących środków z zakresu prawa miękkiego - ogólnie rzecz biorąc "interwencja regulacyjna o niskiej intensywności".

3. Uwagi ogólne

EKES ocenił proponowane zmiany dyrektywy uwzględniając trzy aspekty:

- najważniejsze zmiany i uzupełnienia w pierwotnym tekście dyrektywy (zob. pkt 3.1),
- zgodność zmian i uzupełnień dyrektywy z ogólnymi celami zmian dyrektywy (zob. pkt 3.2),
- zgodność zmian i uzupełnień dyrektywy z najważniejszymi obszarami, w których istnieje potencjał uzyskania poprawy (zob. pkt 3.3).
3.1. Najważniejsze zmiany i uzupełnienia w pierwotnym tekście dyrektywy
3.1.1. Ro z Dział I - Przepisy ogólne Zmiany w art. 1 dyrektywy - Przedmiot i zakres:
- Rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy również na dane dotyczące usług publicznych i usług transportowych oraz dane badawcze.
- Zgodnie z wyjaśniającą częścią tekstu dyrektywy 3 :
- dane w sektorze transportu i usług użyteczności publicznej: zastosowanie będzie miał ograniczony zestaw obowiązków: "za udostępnianie danych przedsiębiorstwa publiczne będą mogły pobierać opłaty przekraczające koszty krańcowe i nie będą zobowiązane do udostępniania danych, których nie chcą udostępnić",
- dane badawcze: "państwa członkowskie zostaną zobowiązane do opracowania polityki dotyczącej otwartego dostępu do danych badawczych" - co w gruncie rzeczy oznacza, że nie nakazano niczego na poziomie UE i wszelkie związane z tym czynności pozostawiono jak do tej pory w gestii państw członkowskich.

Stanowisko EKES-u:

- Komitet częściowo popiera planowane zmiany, uważa jednak, że są one niedostateczne dla rozwiązania problemu zakresu dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, ponieważ rozszerzenie zakresu dyrektywy może prowadzić do zakłóceń rynku między przedsiębiorstwami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi działającymi na tym samym rynku. Rozszerzenie zakresu dyrektywy również na przedsiębiorstwa prywatne może rozwiązać ten problem, a jednocześnie promować innowacje w przedsiębiorstwach publicznych.
- Planowane zmiany wiążą się z dodatkowymi nakładami pracy i nakładami finansowymi.
3.1.2. Rozdział II - Wnioski o ponowne wykorzystywanie

Zmiany w art. 4 dyrektywy (Wymagania mające zastosowane do przetwarzania wniosków o ponowne wykorzystywanie):

- Określenie wyjątków, w wypadku których wymagania mające zastosowane do przetwarzania wniosków o ponowne wykorzystywanie nie mają zastosowania.

Stanowisko EKES-u: - EKES popiera planowane zmiany dotyczące wyjątków, uważa jednak, że ze względu na fakt, iż informacje lub dokumenty muszą coraz częściej być dostępne w krótkim czasie, ustanowiony maksymalny okres opracowania wynoszący 20 dni roboczych może zostać skrócony w przypadku zapytań dotyczących danych, które mogą być łatwo udostępnione.

3.1.3. Rozdział III - Warunki ponownego wykorzystywania Zmiany w art. 5 dyrektywy - Dostępne formaty:
- Postanowiono, że organy sektora publicznego oraz przedsiębiorstwa publiczne udostępniają dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania natychmiast po ich zgromadzaniu za pośrednictwem odpowiednich interfejsów programowania aplikacji (API).
- Ustalono, że jeżeli udostępnienie dokumentów natychmiast po ich zgromadzeniu przekroczyłoby możliwości finansowe i techniczne organu sektora publicznego lub przedsiębiorstwa publicznego, dokumenty udostępnia się w terminie, który nie powoduje nadmiernego ograniczenia możliwości wykorzystania ich potencjału gospodarczego.
- Wybrano wariant strategiczny, zgodnie z którym na państwa członkowskie nakłada się "miękki" obowiązek "udostępniania danych dynamicznych w odpowiednio krótkim terminie oraz wprowadzenia API" (interwencja regulacyjna o niskiej intensywności).

Stanowisko EKES-u:

- EKES częściowo popiera proponowane zmiany i uważa, że ogólnie przyczynią się one do rozwiązania problemu danych dynamicznych. Rezultatu zmian nie można jednak kontrolować ani przewidzieć i przede wszystkim w perspektywie krótkoterminowej wynik poprawy może okazać się niedostateczny.
- Początkowo dla posiadacza danych powstają dodatkowe koszty (związane z API i wprowadzeniem technologii), ale w perspektywie długoterminowej można spodziewać się zysków dla posiadacza dzięki zoptymalizowanej organizacji pracy (dodatkowo należy uwzględnić możliwe zmiany zatrudnienia w służbie publicznej z powodu automatyzacji oraz problemy społeczne, które trzeba będzie rozwiązać).

Zmiany w art. 10 dyrektywy - Dostępność i ponowne wykorzystywanie danych badawczych

- Przewidziano, że państwa członkowskie wspierają dostępność danych badawczych poprzez przyjęcie polityki krajowej oraz podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie powszechnej dostępności danych badawczych pochodzących z badań naukowych finansowanych ze środków publicznych ("polityka otwartego dostępu").

Stanowisko EKES-u: - EKES popiera nowe brzmienie, które jego zdaniem ogólnie zwiększy skuteczność dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, choć nie nadaje się do rozwiązania problemu obszaru "Zakres dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego", gdyż ma charakter deklaratywny, co oznacza, że nie nakazano niczego na poziomie UE i wszelkie ewentualne czynności pozostawia się w gestii państw członkowskich.

3.1.4. Rozdział IV - Brak dyskryminacji i uczciwy handel Zmiany w art. 12 dyrektywy - Zakaz umów o wyłączności:
- Stwierdzono, że uzgodnienia praktyczne lub prawne, które - choć nie przyznają wprost prawa wyłącznego - to mogą jednak ograniczać ponowne wykorzystywanie dokumentów, muszą zostać podane do wiadomości publicznej najpóźniej dwa miesiące przed ich wejściem w życie.
- W przewidzianej opcji ustanawia się tylko wymagania dotyczące przejrzystości (wariant strategiczny interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności), jednak nie zabrania się czynności prowadzących do zablokowania danych (wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności").

Stanowisko EKES-u: - EKES częściowo popiera proponowane zmiany i jest zdania, że ogólnie przyczynią się one do rozwiązania problemu blokowania danych sektora publicznego Jednakże cel wzmocnienia MŚP nie może być zagrożony przez zbyt surowy zakaz blokowania danych utrudniający opracowywanie i realizację innowacyjnych projektów lokalnych MŚP.

3.1.5. Rozdział V - Zbiory danych o wysokiej wartości Zmiany w art. 13 dyrektywy - Wykaz zbiorów danych o wysokiej wartości:

- Komisja przyjmuje wykaz zbiorów danych o wysokiej wartości oraz ustanawia warunki ich publikacji i ponownego wykorzystywania.

Stanowisko EKES-u:

- Komitet popiera planowane zmiany i uważa, że pozwolą one zwiększyć zasięg ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
- Należy uwzględnić, że posiadaczy danych czekają dodatkowe wydatki na wprowadzenie rozwiązań technicznych i mniejsze dochody.
- Brakuje jasnych instrukcji dotyczących procedury kompilacji, utrzymania i wykorzystywania zbiorów danych o wysokiej wartości.
- Brakuje jasnych wskazówek odnośnie do mechanizmów rekompensaty dla właściciela danych w związku z ich nieodpłatnym udostępnianiem.
3.2. Zgodność zmian i uzupełnień dyrektywy z ogólnymi celami zmian dyrektywy
3.2.1. Cel: dalsze zwiększenie już występującego pozytywnego oddziaływania dyrektywy w sprawie infor macji sektora publicznego, wzmocnienie unijnej gospodarki opar tej na danych, zwiększeni e ilości danych sektora publicznego nadających się do ponownego wykorzystywania.

Stanowisko EKES-u: Przewidziane zmiany służą ogólnie nadrzędnemu celowi.

3.2.2. Cel: spełnienie porównywalnych w całej UE war unków udostępniania danych i tym samym zagwarantowanie uczciwej konkurencji.

Stanowisko EKES-u: Przewidziane zmiany są bezpośrednio i jednoznacznie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu przez:

- wprowadzenie poprawek do przepisów dotyczących pobierania opłat (art. 6 dyrektywy),
- ostrzejsze uregulowanie możliwości zawierania umów o wyłączności (art. 12 dyrektywy),
- dokładne uregulowanie bezpłatnego udostępniania danych lub zbiorów danych o wysokiej wartości (art. 13 dyrektywy),
- jednocześnie EKES zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, że jednostronne zobowiązania przedsiębiorstw publicznych, które bezpośrednio konkurują z przedsiębiorstwami prywatnymi, mogą prowadzić do zakłóceń rynku.
3.2.3. Cel: zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy infor macji sektora publicznego nadających się do ponownego wykorzystywania.

Stanowisko EKES-u: Zasadniczo należy z zadowoleniem przyjąć przedstawione zmiany.

- Doprowadzą one na dłuższą metę do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posiadaczy informacji sektora publicznego nadających się do ponownego wykorzystywania, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowania nowych rozwiązań technologicznych (art. 5 i 13 dyrektywy).
- Jednakże trzeba się liczyć z potencjalnymi zmianami zatrudnienia w sektorze publicznym, co z kolei będzie wymagać rozwiązania związanych z tym problemów społecznych.
3.2.4. Cel: wzmocnienie MŚP na r ynku danych, przy czym należy zagwarantować, by nie występowały bar ier y powstrzymujące je od ponownego wykorzystywania danych publicznych do celów komercyjnych.

Stanowisko EKES-u: Przewidziane zmiany są ukierunkowane na osiągnięcie tego celu, a w przypadku jego realizacji uzyskuje się poprawę pozycji MŚP w odniesieniu do możliwości ponownego wykorzystywania danych sektora publicznego (art. 6, 12 i 13 dyrektywy). Jednakże produkcja, innowacyjność i rozwój MŚP nie powinny być zagrożone nadmiernym zobowiązaniem do przekazywania danych partnerów współpracy z sektora publicznego lub zakazem przyznawania wyłącznych praw.

3.3. Zgodność zmian i uzupełnień dyrektywy z najważniejszymi obszarami, w których istnieje potencjał uzyskania poprawy
3.3.1. Obszar poprawy "Dane dynamiczne/API"

Przewidziana poprawa:

- Państwa członkowskie zostają za pomocą środków z zakresu prawa miękkiego nakłaniane do udostępniania danych dynamicznych w odpowiednio krótkim terminie oraz wprowadzenia API (art. 5 dyrektywy).
- Większe zobowiązanie państw członkowskich do zagwarantowania możliwości ponownego wykorzystywania ograniczonej liczby zbiorów danych o wysokiej wartości (art. 13 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany są częściowo odpowiednie do poprawy sytuacji w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.3).
- Przyczynią się w perspektywie długoterminowej do rozwiązania kwestii dotyczących dostępu do danych dynamicznych i do wspierania ponownego wykorzystywania danych dynamicznych oraz korzystania z nowych technologii (API) do automatycznej wymiany danych. Udostępnianie danych w odpowiednim czasie powinno być zobowiązaniem miękkim, które rekompensuje trudne warunki lokalne i odnosi się do praktyki lokalnej.
3.3.2. Obszar poprawy: "Pobieranie opłat"

Przewidziana poprawa:

- Zaostrzenie przepisów, na podstawie których stosowane mogą być wyjątki od ogólnej zasady stanowiącej, że organy sektora publicznego nie mogą pobierać za udostępnianie informacji sektora publicznego opłat przekraczających poziom kosztów krańcowych związanych z ich rozpowszechnianiem (art. 6 dyrektywy).
- Stworzenie wykazu zbiorów danych o wysokiej wartości, które muszą być dostępne bezpłatnie we wszystkich państwach członkowskich (art. 13 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany są odpowiednie do poprawy sytuacji w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.5). Jednocześnie EKES wskazuje, że odpowiednie odszkodowanie za poniesione koszty ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw publicznych.
- Przez przewidziane zmiany wprowadza się środek zaradczy dotyczący podwyższonych opłat i wspiera się ponowne wykorzystywanie danych, przede wszystkim przez łatwiejsze udostępnianie ich dla MŚP.
3.3.3. Obszar poprawy: "Zakres dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego"

Przewidziana poprawa:

- Rozszerzenie przedmiotu i zakresu dyrektywy (art. 1 dyrektywy).
- Państwa członkowskie zostają zobowiązane do opracowania polityki dotyczącej otwartego dostępu do danych badawczych pochodzących z badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, przy zachowaniu elastyczności we wdrażaniu tego obowiązku (art. 10 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u: - Przewidziane zmiany nie wystarczą do uzyskania poprawy w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.1, 3.1.3).

3.3.4. Obszar poprawy "Blokowanie danych sektora publicznego"

Przewidziana poprawa: - Surowsze wymagania dotyczące braku wyłączności oraz przejrzystości w przypadku umów publiczno-prywatnych związanych z informacjami sektora publicznego (art. 11 i 12 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany nie wystarczą do uzyskania poprawy w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.4).
- Przewidziane zmiany przyczynią się częściowo do rozwiązania problemu blokowania danych sektora publicznego i do wspierania ponownego wykorzystywania danych. Jednak nadmierne środki zapobiegające blokowaniu danych nie mogą stanowić przeszkody dla innowacyjnych projektów i partnerstw.
4. Uwagi szczegółowe
4.1. Ocena skutków planowanych zmian
4.1.1. Ocena skutków planowanych zmian jest ważnym dokumentem. Jest ona podstawą konkluzji i decyzji dotyczących tego, jak powinny wyglądać zmiany i uzupełnienia dyrektywy, która z kolei będzie miała znaczny wpływ na państwa członkowskie UE.- Niezbędna jest zatem rzetelna metoda oceny skutków, przynosząca obiektywne i wiarygodne wyniki.
4.1.2. Najważniejsze niedociągnięcia stwierdzone w opinii Rady ds. Kontroli Regulacyjnej 4 :
- Ocena skutków w niepełny sposób odzwierciedla stanowisko zainteresowanych stron. Przede wszystkim nie są dostatecznie uwzględniane wyrażone przez zainteresowane strony wątpliwości co do bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony baz danych.
- Nie wyjaśniono wystarczająco, jak przedstawiają się planowane zmiany w dyrektywie w sprawie baz danych i ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
- Nie opisano dość szczegółowo możliwych alternatyw względem zmian, a wachlarz tych alternatyw jest zbyt wąski (bądź zbyt jednolity), aby zagwarantować wybór rzeczywistych rozwiązań alternatywnych.

Stanowisko EKES-u:

- Niezbędne jest usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej.
- Bądź przeprowadzenie odpowiednich działań korygujących w odniesieniu do zmian dyrektywy.
4.1.3. Interesy zainteresowanych stron wymienionych w streszczeniu oceny skutków 5 :
- Właściciele danych (organy publiczne) popierają utrzymanie status quo w odniesieniu do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, tj. wariant "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności".
- Podmioty ponownie wykorzystujące dane (w tym MŚP) poparły możliwość dokonania szybszego i skuteczniejszego postępu w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ponownie wykorzystywanych danych, tj. wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności".

Stanowisko EKES-u:

- Mimo że cel dyrektywy polega na zwiększeniu ilości ponownie wykorzystywanych danych i wzmocnieniu pozycji MŚP na rynku danych, nie można lekceważyć możliwych zakłóceń na rynku, w związku z czym Komisja zdecydowała się jednak na wariant strategiczny "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności", nie wykorzystując tym samym całkowicie możliwego potencjału uzyskania poprawy w obszarach problemowych.
- Aby skuteczniej osiągać cele, do których się dąży przez zmianę dyrektywy, konieczne jest dokonanie oceny skuteczności przedsięwziętych środków.
4.1.4. W ocenie skutków zidentyfikowano i oceniono poglądy zainteresowanych stron 6 :
- Przedstawienie opinii zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie dla wyboru odpowiednich środków w celu rozwiązania problematycznych kwestii (wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej lub niskiej intensywności").
- Ocena skutków odzwierciedla opinie różnych zainteresowanych stron dotyczące ogólnej oceny funkcjonowania dyrektywy oraz pożądanych zmian.

Stanowisko EKES-u:

- Ocena skutków w niewystarczająco konkretny sposób odzwierciedla stanowisko zainteresowanych stron co do wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o wysokiej lub niskiej intensywności".
- Nie dokonano żadnego podziału zainteresowanych stron w oparciu o ich różne cele i możliwości, rodzaj informacji i działalności (np. posiadacze danych, którzy udostępniają je bezpłatnie, posiadacze, którzy otrzymują pieniądze za to udostępnianie, podmioty korzystające z danych: duże przedsiębiorstwa, MŚP, inne organy sektora publicznego).
- Nie przekazano stanowiska każdej grupy zainteresowanych stron na temat każdego możliwego wariantu rozwiązania poszczególnych problemów.
- Brakuje oceny społecznego znaczenia każdej grupy zainteresowanych stron, a tym samym jej reprezentatywności i rzeczywistej skali wpływu.
4.2. Inne niewystarczająco uwzględnione punkty dotyczące dyrektywy
4.2.1. Zdaniem EKES-u w projekcie dyrektywy i ocenie skutków niedostatecznie odzwierciedlono istotne zagadnienia ważne dla zainteresowanych stron. Komitet opowiada się za szczegółowym rozważeniem następujących kwestii:
- jednakowe prawa i obowiązki dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie dostępu do danych,
- rekompensata dla sektora publicznego za gwarantowanie bezpłatnego dostępu do danych publicznych,
- ochrona "infrastruktury krytycznej" - wyjątki w stosowaniu dyrektywy w odniesieniu do infrastruktury krytycznej,
- zapobiegnięcie nakładaniu się przepisów - dostosowanie dyrektywy do już istniejących branżowych przepisów prawa w związku z wymianą i wykorzystaniem danych,
- ograniczenie konkurencji - zagrożenie dla przedsiębiorstw publicznych w przypadkach, w których muszą bezpłatnie udostępnić informacje konkurencyjnym przedsiębiorstwom prywatnym,
- możliwe zmniejszenie liczby zatrudnionych w służbie publicznej z powodu automatyzacji, konieczność przekwalifikowania pracowników oraz rozwiązania problemów społecznych.
4.3. Komunikat Komisji "W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych"
4.3.1. EKES przyjmuje z zadowoleniem i popiera opinię wyrażoną w komunikacie Komisji, że dostęp do danych publicznych i danych finansowanych ze środków publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie stanowi zasadniczy filar wspólnej europejskiej przestrzeni danych. Jest to w pełni zgodne z działaniami związanymi z przeglądem dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W komunikacie określono cele przeglądu dyrektywy. EKES uważa, że postępy w realizacji tych celów poprawią dostępność danych z myślą o ich ponownym wykorzystaniu.
4.3.2. Komitet popiera podstawowe zasady określone w komunikacie odnośnie do wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B) oraz między przedsiębiorstwami a organami administracji (B2G) i postrzega to jako potencjalną dobrą podstawę przyszłej współpracy z zainteresowanymi stronami.
4.3.3. EKES popiera środki przedstawione w komunikacie, które jego zdaniem ułatwią przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu dostęp w UE do danych pochodzących z różnych źródeł, gałęzi przemysłu i dyscyplin oraz ponowne wykorzystanie tych danych.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

ZAŁĄCZNIK

Następujące fragmenty opinii sekcji, które uzyskały poparcie co najmniej jednej czwartej oddanych głosów, zostały odrzucone na rzecz poprawek przyjętych w trakcie debaty:

Zmiany w art. 1 dyrektywy - Przedmiot i zakres:

- Rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy również na dane dotyczące usług publicznych i usług transportowych oraz dane badawcze.

- Zgodnie z wyjaśniającą częścią tekstu dyrektywy 7 :

- dane w sektorze transportu i usług użyteczności publicznej: zastosowanie będzie miał ograniczony zestaw obowiązków: "za udostępnianie danych przedsiębiorstwa publiczne będą mogły pobierać opłaty przekraczające koszty krańcowe i nie będą zobowiązane do udostępniania danych, których nie chcą udostępnić",

- dane badawcze: "państwa członkowskie zostaną zobowiązane do opracowania polityki dotyczącej otwartego dostępu do danych badawczych" - co w gruncie rzeczy oznacza, że nie nakazano niczego na poziomie UE i wszelkie związane z tym czynności pozostawiono jak do tej pory w gestii państw członkowskich.

Stanowisko EKES-u:

- Komitet częściowo popiera planowane zmiany, uważa jednak, że są one niedostateczne dla rozwiązania problemu zakresu dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego, ponieważ rozszerzenie zakresu dyrektywy pozostaje formalne i nie niesie ze sobą żadnego faktycznego rozszerzenia obowiązków i kompetencji.

- Planowane zmiany wiążą się z dodatkowymi nakładami pracy i nakładami finansowymi. W perspektywie krótkoterminowej posiadacz danych musi zainwestować, podczas gdy długoterminowo perspektywę zysków mają zarówno posiadacze danych, jak i użytkownicy ponownie wykorzystujący dane.

Wynik głosowania

Za: 80

Przeciw: 52

Wstrzymało się: 16

3.1.2. Rozdział II - Wnioski o ponowne wykorzystywanie

Zmiany w art. 4 dyrektywy (Wymagania mające zastosowane do przetwarzania wniosków o ponowne wykorzystywanie):

- Określenie wyjątków, w wypadku których wymagania mające zastosowane do przetwarzania wniosków o ponowne wykorzystywanie nie mają zastosowania.

Stanowisko EKES-u:

- EKES popiera planowane zmiany dotyczące wyjątków, uważa jednak, że ze względu na fakt, iż informacje lub dokumenty muszą coraz częściej być dostępne w krótkim czasie, ustanowiony maksymalny okres opracowania wynoszący 20 dni roboczych jest zbyt długi i powinien zostać skrócony w celu usprawnienia przebiegu pracy w sektorze publicznym.

Wynik głosowania

Za: 83

Przeciw: 55

Wstrzymało się: 7

3.1.4. Rozdział IV - Brak dyskr yminacji i uczciwy handel Zmiany w art. 12 dyrektywy - Zakaz umów o wyłączności

- Stwierdzono, że uzgodnienia praktyczne lub prawne, które - choć nie przyznają wprost prawa wyłącznego - to mogą jednak ograniczać ponowne wykorzystywanie dokumentów, muszą zostać podane do wiadomości publicznej najpóźniej dwa miesiące przed ich wejściem w życie.

- W przewidzianej opcji ustanawia się tylko wymagania dotyczące przejrzystości (wariant strategiczny interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności), jednak nie zabrania się czynności prowadzących do zablokowania danych (wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności").

Stanowisko EKES-u:

- EKES częściowo popiera proponowane zmiany i jest zdania, że ogólnie przyczynią się one do rozwiązania problemu blokowania danych sektora publicznego, lecz osiągnięty rezultat nie wystarczy jednak, by całkowicie wykorzenić ten problem. Uważa, że w odniesieniu do tej problematyki lepiej byłoby wybrać wariant zakazujący działań prowadzących do blokowania danych.

Wynik głosowania

Za: 80

Przeciw: 60

Wstrzymało się: 12

3.2.2. Cel: spełnienie porównywalnych w całej UE war unków udostępniania danych i tym samym zagwarantowanie uczciwej konkurencji.

Stanowisko EKES-u: Przewidziane zmiany są bezpośrednio i jednoznacznie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu przez:

- wprowadzenie poprawek do przepisów dotyczących pobierania opłat (art. 6 dyrektywy),

- ostrzejsze uregulowanie możliwości zawierania umów o wyłączności (art. 12 dyrektywy),

- dokładne uregulowanie bezpłatnego udostępniania danych lub zbiorów danych o wysokiej wartości (art. 13 dyrektywy).

Wynik głosowania

Za: 80

Przeciw: 61

Wstrzymało się: 9

3.2.4. Cel: wzmocnienie MŚP na r ynku danych, przy czym należy zagwarantować, by nie występowały bar ier y powstrzymujące je od ponownego wykorzystywania danych publicznych do celów komercyjnych.

Stanowisko EKES-u: Przewidziane zmiany są ukierunkowane na osiągnięcie tego celu, a w przypadku jego realizacji uzyskuje się poprawę pozycji MŚP w odniesieniu do możliwości ponownego wykorzystywania danych sektora publicznego (art. 6, 12 i 13 dyrektywy), choć skuteczniejszym rozwiązaniem byłby wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności".

Wynik głosowania

Za: 76

Przeciw: 53

Wstrzymało się: 6

3.3.1. Obszar poprawy "Dane dynamiczne/API"

Przewidziana poprawa:

- Państwa członkowskie zostają za pomocą środków z zakresu prawa miękkiego nakłaniane do udostępniania danych dynamicznych w odpowiednio krótkim terminie oraz wprowadzenia API (art. 5 dyrektywy).

- Większe zobowiązanie państw członkowskich do zagwarantowania możliwości ponownego wykorzystywania ograniczonej liczby zbiorów danych o wysokiej wartości (art. 13 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany są częściowo odpowiednie do poprawy sytuacji w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.3).

- Przyczynią się w perspektywie długoterminowej do rozwiązania kwestii dotyczących dostępu do danych dynamicznych i do wspierania ponownego wykorzystywania danych dynamicznych oraz korzystania z nowych technologii (API) do automatycznej wymiany danych. Jednak w obliczu tego, że do państw członkowskich odnosi się "miękki" obowiązek "udostępniania danych dynamicznych w odpowiednio krótkim terminie oraz wprowadzenia API", rezultatu zmian nie można kontrolować ani przewidzieć. Przede wszystkim w perspektywie krótkoterminowej poprawa może okazać się niedostateczna.

Wynik głosowania

Za: 77

Przeciw: 58

Wstrzymało się: 10

3.3.3. Obszar poprawy: "Zakres dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego"

Przewidziana poprawa:

- Rozszerzenie przedmiotu i zakresu dyrektywy (art. 1 dyrektywy).

- Państwa członkowskie zostają zobowiązane do opracowania polityki dotyczącej otwartego dostępu do danych badawczych pochodzących z badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, przy zachowaniu elastyczności we wdrażaniu tego obowiązku (art. 10 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany nie wystarczą do uzyskania poprawy w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.1, 3.1.3).

- Rozszerzenie zakresu dyrektywy przy odwołaniu się do wybranego wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności" jest czysto formalne i nie obejmuje rzeczywistych dodatkowych obowiązków. Nie rozwiązuje to konkretnego problemu.

Wynik głosowania

Za: 78

Przeciw: 61

Wstrzymało się: 10

3.3.4. Obszar poprawy "Blokowanie danych sektora publicznego" Przewidziana poprawa:

- Surowsze wymagania dotyczące braku wyłączności oraz przejrzystości w przypadku umów publiczno-prywatnych związanych z informacjami sektora publicznego (art. 11 i 12 dyrektywy).

Stanowisko EKES-u:

- Przewidziane zmiany nie wystarczą do uzyskania poprawy w tym obszarze problemowym (zob. pkt 3.1.4).

- Przewidziane zmiany przyczynią się częściowo do rozwiązania problemu blokowania danych sektora publicznego i do wspierania ponownego wykorzystywania danych. Przewidziany wariant strategiczny "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności" nie wystarczy jednak do skutecznego rozwiązania problemu blokowania danych. Zdaniem EKES-u bardziej efektywne w odniesieniu do tej problematyki byłoby wybranie wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności".

Wynik głosowania

Za: 82

Przeciw: 57

Wstrzymało się: 8

4.1.3. Interesy zainteresowanych stron wymienionych w streszczeniu oceny skutków 8 :

- Właściciele danych (organy publiczne) popierają utrzymanie status quo w odniesieniu do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, tj. wariant "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności".

- Podmioty ponownie wykorzystujące dane (w tym MŚP) poparły możliwość dokonania szybszego i skuteczniejszego postępu w odniesieniu do rozszerzenia zakresu ponownie wykorzystywanych danych, tj. wariant "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności".

Stanowisko EKES-u:

- Mimo że cel dyrektywy polega na zwiększeniu ilości ponownie wykorzystywanych danych i wzmocnieniu pozycji MŚP na rynku danych, Komisja zdecydowała się jednak na wariant strategiczny "interwencji regulacyjnej o niskiej intensywności", nie wykorzystując tym samym całkowicie możliwego potencjału uzyskania poprawy w obszarach problemowych.

- Aby skuteczniej osiągać cele, do których się dąży przez zmianę dyrektywy, konieczne jest bardziej aktywne i ukierunkowane postępowanie oraz wybranie dla rozwiązywania poszczególnych konkretnych problemów wariantu strategicznego "interwencji regulacyjnej o wysokiej intensywności". Może to ewentualnie iść w parze ze zmianą wariantów wymienionych w ocenie skutków.

Wynik głosowania

Za: 87

Przeciw: 58

Wstrzymało się: 6

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych" (COM(2018) 232 final).
2 Ocena skutków (SWD(2018) 127).
3 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona), COM(2018) 234 final.
4 Opinia Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, SEC(2018) 206.
5 Streszczenie oceny skutków (SWD(2018) 128).
6 Ocena skutków (SWD(2018) 127).
7 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona), COM(2018) 234 final.
8 Streszczenie oceny skutków (SWD(2018) 128).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.