Dz.U.UE.C.2019.62.118

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania"

(COM(2018) 443 final - 2018/0233 (COD))

(2019/C 62/19)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Sprawozdawca: Krister ANDERSSON

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 14.6.2018
Rada Unii Europejskiej, 4.7.2018
Podstawa prawnaArt. 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Data przyjęcia przez sekcję3.10.2018
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania194/2/0
(za/przeciw/wstrzymało się)
1. Wnioski i zalecenia
1.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie nowego programu Fiscalis. Krajowe organy podatkowe wciąż zmagają się z problemem niedostatecznych zdolności działania i niedostatecznej współpracy. EKES zgadza się, że istnieje pilna potrzeba poprawy funkcjonowania polityki podatkowej, w tym współpracy administracyjnej i wsparcia dla organów podatkowych.
1.2. EKES przyznaje, że większa efektywność współpracy między organami podatkowymi jest ważna dla zapewnienia spójności i funkcjonowania jednolitego rynku, oraz zgadza się, że taki stopień współpracy i koordynacji można osiągnąć jedynie na szczeblu UE.
1.3. EKES jest zaniepokojony faktem, że proponowany budżet w wysokości 270 mln EUR może być niewystarczający, biorąc pod uwagę szeroko zakrojony program zaproponowany przez Komisję i szybko postępującą cyfryzację. EKES zaleca zatem przegląd śródokresowy adekwatności finansowania.
1.4. EKES uważa, że ważne jest uwzględnienie rozwoju cyfrowego, i jest zadowolony z celu Komisji, jakim jest zapewnienie koordynacji europejskich systemów elektronicznych z innymi odpowiednimi działaniami dotyczącymi administracji elektronicznej na szczeblu Unii.
1.5. EKES zachęca Komisję do współpracy z państwami członkowskimi przy opracowywaniu wspólnego podstawowego kursu szkoleniowego dla organów podatkowych w celu poprawy funkcjonowania jednolitego rynku. EKES uważa, że wspólne działania edukacyjne mogłyby doprowadzić do utworzenia w przyszłości unijnej akademii podatkowej dla organów podatkowych.
1.6. EKES odnotowuje na podstawie wyników oceny obecnego programu, że działania obejmujące wspólne audyty, grupy projektowe, wizyty robocze i zespoły ekspertów w zakresie współpracy w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) należą do najbardziej udanych narzędzi i nalega, aby Komisja nadała tym działaniom pierwszeństwo w nowym programie Fiscalis.
1.7. EKES z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie wieloletnich programów prac w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego zarówno po stronie Komisji, jak i państw członkowskich.
1.8. EKES uważa, że ważne jest, aby całe społeczeństwo obywatelskie stało się aktywną częścią programu Fiscalis.
2. Wstęp i ogólne informacje
2.1. Przedstawiony przez Komisję pakiet w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 1 , przyjęty w dniu 2 maja 2017 r., obejmuje wniosek dotyczący nowego zobowiązania finansowego dla programu Fiscalis.
2.2. Wniosek Komisji dotyczy przedłużenia obecnego programu Fiscalis 2020, który został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013 i jest wdrażany przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi.
2.3. Wniosek Komisji ma na celu umożliwienie wprowadzenia następujących uproszczeń i dostosowań: (1) szersze stosowanie kwot ryczałtowych/kosztów jednostkowych, (2) uproszczenie typologii działań i ograniczenie ich liczby w celu zapewnienia większej elastyczności, (3) ulepszona definicja "elementów wspólnych" i "elementów krajowych", która lepiej odzwierciedla realia projektów IT, oraz integracja ich funkcji, (4) możliwość przyjmowania wieloletnich programów prac w celu uniknięcia corocznego obciążenia administracyjnego związanego z procedurą komitetową.
2.4. Dostosowany zostałby również zakres programu, który byłby otwarty dla państw członkowskich, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych państw kandydujących, a także dla państw objętych europejską polityką sąsiedztwa i państw trzecich, gdy spełnione są określone warunki.
2.5. Budżet zaproponowany przez Komisję na program Fiscalis wynosi 270 mln EUR w latach 2021-2027, w porównaniu z 223,2 mln EUR w latach 2014-2020. Ponadto zdecydowana większość tego budżetu zostałaby przeznaczona na działania w zakresie budowania zdolności w dziedzinie IT.
2.6. Ogólnym celem programu jest wspieranie organów podatkowych i opodatkowania w celu poprawy funkcjonowania jednolitego rynku, wzmacniania konkurencyjności Unii i ochrony interesów finansowych i gospodarczych Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.
2.7. Komisja uważa, że program ten będzie wspierał politykę podatkową i organy podatkowe poprzez działania w zakresie budowania zdolności administracyjnych i zdolności w dziedzinie IT oraz współpracę operacyjną, zapewniając w ten sposób szybką i jednolitą reakcję na pojawiające się problemy, takie jak oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania, cyfryzacja i nowe modele biznesowe, a równocześnie zapobiegając niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym w transakcjach transgranicznych zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorców.
3. Uwagi ogólne
3.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie nowego programu Fiscalis. Krajowe organy podatkowe - zarówno w UE, jak i państwach trzecich - wciąż zmagają się z problemem niedostatecznych zdolności działania i niedostatecznej współpracy. EKES zgadza się, że istnieje pilna potrzeba poprawy funkcjonowania polityki podatkowej, w tym współpracy administracyjnej i wsparcia dla organów podatkowych.
3.2. EKES przyznaje, że większa efektywność współpracy między organami podatkowymi jest ważna dla zapewnienia spójności i funkcjonowania jednolitego rynku, oraz zgadza się, że taki stopień współpracy i koordynacji można osiągnąć jedynie na szczeblu UE. EKES uważa również, że ramy unijne prawdopodobnie zwiększą wskaźnik uczestnictwa, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia potencjału i konkurencyjności jednolitego rynku.
3.3. EKES zgadza się, że nowe podejście na szczeblu Unii koncentrujące się na udzielaniu wsparcia krajowym organom podatkowym przyczyniłoby się do zapobiegania oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania oraz do zwalczania tych zjawisk, a jednocześnie do ograniczania niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw w przypadku transakcji transgranicznych. EKES zgadza się, że program przyczyni się również do poprawy funkcjonowania jednolitego rynku, zwiększenia konkurencyjności Unii i zapewniania ochrony interesów finansowych i gospodarczych Unii i jej państw członkowskich.
3.4. EKES jest zaniepokojony faktem, że proponowany budżet w wysokości 270 mln EUR może być niewystarczający, biorąc pod uwagę szeroko zakrojony program zaproponowany przez Komisję i szybko postępującą cyfryzację. EKES zaleca zatem przegląd śródokresowy adekwatności finansowania.
3.5. EKES uważa, że ważne jest uwzględnienie rozwoju cyfrowego, i jest zadowolony z celu Komisji, jakim jest zapewnienie koordynacji europejskich systemów elektronicznych z innymi odpowiednimi działaniami dotyczącymi administracji elektronicznej na szczeblu Unii.
3.6. EKES odnotowuje na podstawie wyników oceny obecnego programu, że działania obejmujące wspólne audyty, grupy projektowe, wizyty robocze i zespoły ekspertów w zakresie współpracy w obszarze IT należą do najbardziej udanych narzędzi. W związku z tym EKES oczekuje, że działaniom tym zostanie nadane pierwszeństwo w nowym programie Fiscalis.
3.7. EKES zachęca Komisję do współpracy z państwami członkowskimi przy opracowywaniu wspólnego podstawowego kursu szkoleniowego dla organów podatkowych w celu poprawy funkcjonowania jednolitego rynku. EKES uważa, że wspólne działania edukacyjne mogłyby doprowadzić do utworzenia unijnej akademii podatkowej dla organów podatkowych.
3.8. EKES z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie wieloletnich programów prac w celu zwiększenia skuteczności jednolitego rynku i zmniejszenia obciążenia administracyjnego zarówno po stronie Komisji, jak i państw członkowskich.
3.9. EKES rozumie, że obecnie wymiana informacji dotyczy wyłącznie wysyłania informacji, nie obejmując ich przetwarzania. Aby osiągnąć głęboką i owocną współpracę między państwami członkowskimi w zakresie budowania zdolności w dziedzinie IT, należy zdaniem EKES-u dalej rozwijać funkcję przetwarzania wymienianych informacji.

3.10. EKES uważa, że całe społeczeństwo obywatelskie powinno stać się aktywną częścią programu Fiscalis, aby zaangażować się w ten proces i monitorować jego postępy w miarę rozwoju programu.

3.11. EKES pozytywnie odnosi się do nowości, jaką jest prostszy i łatwiejszy mechanizm dostosowania lub rozszerzenia europejskich systemów elektronicznych na współpracę z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem oraz z organizacjami międzynarodowymi.

3.12. EKES z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek jest spójny z innymi proponowanymi programami działań UE, które służą osiągnięciu powiązanych celów obejmujących ograniczenie nieuczciwych praktyk oraz zwiększenie skuteczności instytucji i środków wsparcia z myślą o osiągnięciu lepszego funkcjonowania jednolitego rynku.

3.13. EKES opowiada się za tym, aby większość proponowanego budżetu była przeznaczona na działania w zakresie budowania zdolności w dziedzinie IT. EKES zgadza się również z wyborem architektury informatycznej z kombinacją elementów wspólnych i krajowych zamiast architektury w pełni scentralizowanej. Europejski model elektroniczny uwzględniający krajowe preferencje, wymogi i ograniczenia ułatwi osiągnięcie interoperacyjności i wzajemnych połączeń na korzyść rynku wewnętrznego w sposób proporcjonalny.

3.14. EKES zwraca uwagę, że zaproponowany przez Komisję podział obowiązków między Komisję i państwa członkowskie jest ważną zasadą wspólnego zapewnienia rozwoju i działania europejskich systemów elektronicznych. Podział taki ułatwi znalezienie zarówno odpowiedniego rozwiązania uwzględniającego bardziej całościową perspektywę unijną, jak i właściwego i funkcjonalnego rozwiązania dla każdego państwa członkowskiego, co powinno doprowadzić do zoptymalizowania współpracy między uczestnikami.

3.15. Nie tylko administracje podatkowe skorzystałyby na bardziej skutecznej administracji. EKES uważa, że bardziej sprzyjające otoczenie podatkowe przyczyni się również do wzrostu przedsiębiorczości w UE i zwiększenia wzrostu gospodarczego. Dzięki ograniczeniu kosztów przestrzegania przepisów i obciążeń administracyjnych przedsiębiorstwa będą mogły skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, generując wzrost i tworząc nowe miejsca pracy.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
1 COM(2018) 321 final.