Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.209.58

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001"

[COM(2016) 745 final - 2016/0368 (COD)]

(2017/C 209/10)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Sprawozdawca: Jan SIMONS

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 12.12.2016
Rada Unii Europejskiej, 19.12.2016
Podstawa prawnaArtykuł 91 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego
Data przyjęcia przez sekcję15.3.2017
Data przyjęcia na sesji plenarnej29.3.2017
Sesja plenarna nr524
Wynik głosowania228/3/0
(za/przeciw/wstrzymało się)

1. Wnioski i zalecenia

1.1. Po konsultacjach z odpowiednimi organizacjami zainteresowanych stron EKES stwierdza, że może poprzeć przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący rozporządzenia uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 (czasowe regulacje dotyczące złomowania jednostek żeglugi śródlądowej) oraz rozporządzenie (WE) nr 2888/2000 (podział kontyngentów na przewozy towarowe w Szwajcarii) i rozporządzenie (WE) nr 685/2001 (podział zezwoleń dla przewozu towarów w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii jeszcze przed ich przystąpieniem do UE).

2. Kontekst

2.1. W ramach programu REFIT oraz w trosce o lepsze stanowienie prawa, aby zagwarantować odpowiednie i wysokiej jakości ramy regulacyjne, o których mowa w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa zawartym pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, Komisja zgłasza wniosek o uchylenie tych trzech rozporządzeń, ponieważ stały się nieaktualne.

2.1.1. Dotyczy to w pierwszej kolejności czasowych regulacji z 1989 r. dotyczących złomowania jednostek żeglugi śródlądowej. W tym zakresie 10 lat później w rozporządzeniu (WE) nr 718/1999 zagwarantowano odpowiednie instrumenty dla zdolności przewozowych, jednak bez uchylenia rozporządzenia z 1989 r.

2.1.2. Dotyczy to również dwóch rozporządzeń w sprawie transportu drogowego.

2.1.2.1. Pierwsze z nich z 2000 r. odnosi się do podziału kontyngentów na przewozy pojazdami ciężarowymi na terytorium Szwajcarii pomiędzy państwa członkowskie. Umowa między UE a Konfederacją Szwajcarską z dniem 1 stycznia 2005 r. zniosła wszelkie wymogi związane z kontyngentami czy zezwoleniami dla pojazdów ciężarowych.

2.1.2.2. Drugie rozporządzenie dotyczy podziału pomiędzy ówczesne państwa członkowskie zezwoleń zapewniających dostęp do rynku przewozu towarów w Bułgarii i Rumunii jeszcze przed przystąpieniem tych krajów do UE w 2007 r. Od chwili przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE w 2007 r. zezwolenia te nie są już potrzebne.

3. Uwagi ogólne

3.1. EKES zawsze popierał pogląd, że ramy regulacyjne powinny być adekwatne, wysokiej jakości, przejrzyste, zrozumiałe i przystępne dla państw członkowskich i zainteresowanych stron, a w tym przypadku dla sektorów żeglugi śródlądowej i drogowego transportu towarowego.

3.2. EKES-owi jak najbardziej logiczne wydaje się uchylenie tych trzech rozporządzeń, choć powody tego uchylenia są różne.

3.3. EKES zauważa, że Komisja uznała, iż wniosek ten nie wymaga konsultacji z zainteresowanymi stronami ani oceny skutków. Tymczasem tu konsultacje mogą przynieść nawet pozytywny, wspomniany w punkcie 3.1 efekt. Zresztą konsultacje, przeprowadzane choćby tylko dla większej pewności, nigdy nie zaszkodzą.

3.4. EKES zwrócił się zatem do przedstawicieli odpowiednich grup branżowych. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec propozycji Komisji, by uchylić te trzy rozporządzenia.

Bruksela, dnia 29 marca 2017 r.

Georges DASSIS
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.